Slovansko-germánský jazykový kontakt ve Střední Evropě

Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. 

 

LS 2014

únor

1.     Kontaktová lingvistika: základní pojmy (substrát, superstrát, jazyková změna, jazyková směna)

2.     Změny v jazyce podle intenzity jazykového kontaktu

 

březen

3.     Lexikální výpůjčky, jejich typy a možnosti datace

4.     Slovansko-germánské kontakty před rozšířením Slovanů. Zachovaná germánská toponyma ve Slovany osídlené Střední Evropě.

5.     Kontakty západoslovansko-západogermánské před velkou německou kolonizací (9.-12.stol.). Starohornoněmecké výpůjčky v moravské redakci staroslověnštiny, v češtině a polštině

6.     Sociolingvistické následky velké německé kolonizace. Vliv střední horní němčiny na češtinu, polštinu a lužické srbštinu ve 12.-14.stol. Role češtiny jako zprostředkovatele německých výpůjček v polštině. Slovanský substrát v německých dialektech.

 

duben

7.     Rozlišování dialektálních sfér německého vlivu v západoslovanských jazycích: Vliv střední dolní němčiny na polabštinu a pomořanštinu/kašubštinu. Bavorská versus východostředoněmecká sféra vlivu v období rané nové horní němčiny (14.-17.st.). Česká terminologie ve slezské němčině.

8.     Tendence západoslovansko-německého jazykového kontaktu v 18.-20. stol. a lokální specifika (ohlasy nástupu spisovné němčiny v oblastech ovlivněných dolní němčinou, austrianismy). Vliv slovanských jazyků na německé koloniální dialekty a jeho porovnání s opačným vlivem.

9.     Smrt západoslovanského jazyka jako důsledek jazykového kontaktu: případ polabštiny (18.stol.) a baltské slovinštiny (20.stol.)

10.  Slovanská morfosyntax pod vlivem němčiny I. Jmenná flexe a rekce

 

květen

11.  Slovanská morfosyntax pod vlivem němčiny II. Gramatikalizace nových konstrukcí.

12.  Slovanská morfosyntax pod vlivem němčiny III. Slovosled a souvětí.

 

Literatura

Bayer, M.: Sprachkontakt deutsch-slawisch. Eine kontrastive Interferenzstudie am Beispiel des Ober- und Niedersorbischen, Kärtnerslovenischen und Burgenlandkroatischen.  Frankfurt am Main 2006

Bechert, J., Wildgen, W.: Einführung in die Sprachkontaktforschung. Darmstadt 1991.

Bielfeldt, H.H.: Die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen. Leipzig 1933.

Bielfeldt, H.H.: Die slawischen eigentlichen Reliktwörter in den deutschen Mundarten. in:  Zeitschrift für Slawistuk VIII/2. 1963, 155-172

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert (Hrsg. J, Herrmann), Berlin 1985

Heine, B., Kuteva T.: Language contact and grammatical change. Cambridge 2005.

Jentsch, H: Die Entwicklung der Lexik der obersorbischen Schriftsprache vom 18. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Bautzen 1999

Hinze, F.: Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen (Kaschubischen). Berlin 1965

Kaestner, W: Die deutschen Lehnwörter im Polnischen I. Enleitung und Lautlehre. Leipzig 1939

Kaestner, W.: Mittelniederdeutsche Elemente in der polnischen und  kaschubischen Lexik. in:  Sprachkontakt in der Hanse (Hrsg. P. Sture Ureland), Tübingen 1987, 135-162

Karszniewicz-Mazur, A.: Zapożyczenia leksykalne ze źródła niemieckiego we współczesnej polszczyźnie. Wrocław 1988.

Knoll, V.: Kašubština v jazykovém kontaktu. Praha 2012.

Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact (Hrsg. H. Goebl, P. H. Nelde, Z. Starý, W. Wölck) I, Berlin New York 1996, II. 1997.

Mayer, A.: Die deutschen Lehnwörter im Tschechischen. Reichenberg 1927.

Michałk, S., Protze H. (bearb.): Studien zur sprachlichen Interferenz I. Deutsch-sorbische Dialekttexte aus Nochten, Kreis Weißwasser. Bautzen 1967

Newerkla, S. M.: Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch. Frankfurt am Main 2004.

Polański, K.: Morfologia zapożyczeń niemieckich w języku połabskim. Wriocław Warszawa Kraków 1962

Reindl, D. F.: Language Contact: German and Slovenian. Bochum 2008

Riehl, C. M.: Sprachkontaktforschung. Eine Einführung. Tübingen 2004.

Scholze, L: Das grammatische System der obersorbischen Umgangssprache im Sprachkontakt, Bautzen 2008

Schumann, K.: Zur Typologie und Gliederung der Lehnprägungen. Zeitschrift für slavische Philologie 1965, XXXII. 62-90.

Thomason, S. G.: Language Contact. Edinburgh 2001

Weireich, U.: Languages in Contact. The Hague Paris 1968.