STAROPOLABSKÝ JAZYK


POLABANÉ

ÚVOD

JAZYK

1. Nástin mluvnice
2. Věty a slova
3. Texty
Ptačí svatba
Ostatní texty
4. Slovník (740 slov):
Polabsko-česko-polsko-německý
Česko-polabský
Polsko-polabský
5. Prameny
6. Staropolabština

DĚJINY

Polabské kmeny
Vlčan (789-795)
Dražko (795-809)
IX.století
Tugumir a Gero
Mstivoj (966-995)
Mstislav (995-1018)
Uto (1018-1031/2)
Ratibor (1031/2-1043)
Gotšalk (1043-1066)
Kruto (1066-1105)
Jindřich (1105-1127)
Svatopluk (1127-1129)
Knut (1129-1131)
Niklot (1131-1160)
Pribislav (1160-1178)
Borvin I. (1178-1227)
7. Rujána (do 1404)
8. Wendland (do 18.st.)

Odkazy
TYRAS
EP!
Napiš mi - Grapse mu

©Vladislav Knoll

Staropolabským jazykem myslíme západoslovanský jazyk, užívaný polabskými kmeny v 8. - 14. století, o němž si můžeme učinit představu pouze rozborem vlastních jmen a názvů.

 • Jakožto v lechickém jazyce proběhla v polabštině přehláska ě > a (pěna - Pana, ale též Peene) a nosového e na nosové o > nosové ą (Suante). Upřímně řečeno to není příliš spolehlivé pravidlo.
 • Nosovky jsou zachovány: nosové o se stalo ą a nosové e kromě zmiňovaného případu zůstalo zachováno (gamba, Nioscentyn)
 • E před měkkými souhláskami se zužovalo na I (Kremmin), naopak I se mohlo před likvidami a nosovkami rozšířit v E (Dymin > Demmin).
 • I/Y se snad nerozlišovalo v lutických nářečích.
 • Pro polabštinu je typická, stejně jako i většinou pro pomořanštinu, skupina TarT (Gard, Barnim). Skupina TreT kolísá s TriT (Trebessow, Britsin), převládá TloT (gloue).
 • Slabikotvorné L/Ľ se změnilo v OL (Dolgen, Stolp), slabikotvorné R na AR (Garlin), Ŕ na IR/ER (vercha), před předojaz. tvrdou AR (zarne). Střídnice za jery jsou e jako v češtině, jer se občas objevuje i ve slabých pozicích (Sabenica)

  O palatalisovaných souhláskách toho mnoho říci nemůžeme, protože to není ze zápisů poznat, stejně tak se spekuluje ohledně mazuření, které by se na první pohled zdálo zjevným.

 • Zachovalo se ST/ŠT (Cleste).
 • Samozřejmě se setkáváme se západoslovanským C za TJ (Lovence) a DZ za DJ (mesegore).
 • Objevuje se protetické w- před o (Wostrow).

 • Nyní si předveďme několik slovíček na ukázku:

  Pozn. ë nahrazuje jer a koncové slabé samohlásky, ô označuje úzké u (dochováno často s u), zachovávám alespoň základní spektrum palatalizovaných š ž č; y bývá v pramenech často jako dvojhláska oy

  belë biały
  breza brzoza
  buk buk
  byk byk
  carnë czarny
  dąb dąb
  dargë drogi
  dob(ë)rë dobry
  dolgë długi
  dušë dusza
  gamba gęba
  gar(d)lë gardło
  gard gród
  gardište grodzisko
  gąs gęś
  gląbëkë głęboki
  glina glina
  glowa głowa
  gnew gniew
  gnezdë gniazdo
  gnoj gnój
  golębëk gołąbek
  gorka górka
  gost gość
  granica granica
  grib grzyb
  chëmel chmiel
  chwalit chwalić
  jawor jawor
  jelin jeleń
  jezer jezioro
  klen čes. klen
  kluč klucz
  knedz ksiądz
  kon koń
  kowel kował
  kôzel kozioł
  kremin krzemień
  kriwë krzywy
  ląka łąka
  las las
  levë lewy
  liška lis
  lubowë sch. ljubav
  mądrë mądry
  mak mak
  malina malina
  maslo masło
  me(d)zë miedzy
  med miód
  mech mech
  metla čes. metla
  mir (kaš. mir)
  modrë (kaš. modri)
  most most
  môstekë mostek
  mucha mucha
  myš mysz
  nemëc niemiec
  nowë nowy
  owčin čes. ovčín
  pąt čes. pouť
  plot płot
  pole pole
  polk pełk
  radôst radość
  ryba ryba
  skala skała
  skąp skąpy
  slizëkë śliski
  slonë słony
  sosëna sosna
  stôl stól
  stolp kaš. stôłp
  swątë święty
  swet świat
  synëk synek
  tarn tarń
  tepëlë ciepły
  tešit cieszyć
  trawa trawa
  tri trzy
  ulica ulica
  velikë wielki
  verch wierzch
  veselë wesoły
  vip(ë)r wieprz
  warna wrona, kaš.arch. warna
  węce więcej
  werba wierzba
  wilsë olsza
  woda woda
  wogard ogród, kaš. ogard
  wojwodë wojwoda
  wolk wilk, kaš.arch. wôlk
  wosël osioł
  wostrow (ostrów)
  wysokë wysoki
  zajęc zając
  zimënë zimny
  zlotë złoty
  žilaznë żelazny