SOWNIK

POLSKO-POABSKO-CZESKO-NIEMIECKI
 

 • Wymowa poabska:
  =an, =un,
  di, dj=; ti, tj=; si=s', ci=c', ni=,
  samogoski redukowane: -a = , -ak/ac = k/c, -e = -
  otwarte

  Polski Wenske esky Deutsch
  albo cit nebo oder
  ale pak ale aber
  baba bobo bba, matka matky alte Frau
  ba si bjit sa bt se sich frchten
  bardzo wiltie velmi sehr
  bben bban buben Trommel
  bez baz bez Holunder
  bez prize bez ohne
  biako biolak blek Eiwei
  biay biole bl wei
  bi bait (bije) bt schlagen
  biec bezat (beze) bet (b) laufen
  blady wolioste bled fahl
  blisko blaisk blzko nah
  byskawica sweta blesk Blitz
  bb bb bob Bohne
  bocian btian p Storch
  bodzie bde bod stecht
  Bg Bg Bh Gott
  Bg Bzac Bh Gott
  bojaliwy strosaiwe ustraen furchtsam
  bole blet bolet weh tun
  boski bse bo Gottes
  brama doro brna Tor
  brat brot bratr Bruder
  brat brotac brach Brderchen
  brzeg brig beh Ufer
  brzoza breza bza Birke
  brzuch zaiwat bicho Bauch
  brzydki chre okliv garstig
  brzydki grzne okliv hsslich
  budowa biwot (biwa) stavt bauen
  budynek biwona stavba Gebude
  buk bauk buk Bche
  burak repa epa Rbe
  buta zriw (zriwe) bota (boty) Schuh
  by boit (j) bt sein
  byk bla bk Bulle
  bystry podiaibene chytr klug
  cesarz tiaisar csa Kaiser
  cignie tgne thne er zieht
  ciel tel tele Kalb
  cienki titje tenk dnn
  ciepo tepl teplo warm
  cier dren trn Dorn
  ciernity dreniwot trnit dornigt
  cierpie lidiot trpt leiden
  cmentarz carti hbitov Kirchhof
  co c co was
  czapka braitka epice Mtze
  czarny corne ern schwarz
  czarodziej toblac kouzelnk Zauberer
  czart debal bel Teufel
  czas taid as Zeit
  czerwony cerwene erven rot
  czowiek clawak lovk Mensch
  czoo cli elo backen
  czterzy citir tyi vier
  czu speriot ctit spren
  czwartek perendan tvrtek Donnerstag
  czysty caiste ist rein
  db db dub Eiche
  dach dek stecha Dach
  daj doj dej gib
  daleko dolik daleko weit
  deska tielat prkno Brett
  deszcz dst d隝 Regen
  dlatego pirt proto darum
  dugi daudie dlouh lang
  do domu tiasai dom nach Hause
  dobro dber dobro Gut
  dobry dbre dobr gut
  dokd kom kam wohin
  dolina dl dol Tal
  dom wisa dm Haus
  domowy wisene domc Haus-
  do gst host Gast
  dosta krijot dostat bekommen
  dosy dst dost genug
  droga pt cesta Weg
  drwi tr dvee Tr
  drzewo drowa devo Holz
  drzwi dwarai dvee Tr
  duch tiaba duch duch
  dusza dausa due Seele
  dyszel wunaicia oj Deichsel
  dzban krauska dbn Krug
  dzieci det dt Kind
  dziecitko ditka dtko kleines Kind
  dzikuj dansko dkuji danke
  dzieo diol dlo Werk
  dzie dn den Tag
  Dzie dobry Drais Bg Dobr den Guten Tag
  dziesi dist deset zehn
  dziewcz dewka dvka Mdchen
  dziewi diwt devt neun
  dziki daiwe div wild
  dzi dans dnes heute
  dziura dara dra Loch
  dzwon klatiel zvon Glocke
  dzwoni zwane zvon es klinget
  farmer br sedlk Bauer
  ga rzeka vtev Zweig
  garnek gornak hrnek Topf
  garnuszek klit hrnek kleiner Topf
  gsienica wsanaicia housenka Raupe
  gdzie tjit kde wo
  g gs husa Gans
  gowa glawa hlava Kopf
  guchy glauchie hluch taub
  gna gnot hnt treiben
  gob dilb holub Taube
  gobiek dilbak holoubek junge Taube
  gra dira hora Berg
  gorczka zaimiona horeka Fieber
  grka dirka hrka Bergchen
  gorzki dirtie hok bitter
  gotowa wort (wore) vait (va) kochen
  gotujcy tiaipce kypc kochend
  gotuje taipe kyp es siedet
  grabie groble hrb Harke
  granica grensa hranice Grenze
  grb grobo hrob Graben
  grd gord hrad Burg
  groch gorch hrch Erbse
  gruby tauste tlust dick
  grysik tisr krupice Grtze
  grzebie grbn heben Kamm
  grzech grech hch Snde
  grzesi gresit sa heit sndigen
  grzmi grame hm es donnert
  guzik knp knoflk Knopf
  gwiazda liska hvzda Stern
  gwd jzd hebk Nagel
  chc c, cis, ci chci, chce, chce wollen
  chtniej liaibach radji lieber
  chleb stiaiba chlb Brot
  chd chlod chlad Khle
  chop tiarl chlap Kerl
  chopak klawrik hoch kleiner Knabe
  chopiec klawar kluk Knabe
  chmura tco mrak Wolke
  chod! pd! poj! komm!
  chrze dbneicia kest Taufe
  chwyta jaimat chytat fangen
  i un a und
  idiota narra blb Narre
  imi jaim jmno Name
  inny drauge jin ander
  i ait (aide) jt (jde) gehen
  i w gr tije stoup er auffhrt
  ja joz (mane, m) j (mn, mne) ich
  jabko jobti jablko Apfel
  jabko (drzewo) joblnia jablo Apfelbaum
  jak kak jako als, wie
  jak kok jak wie
  jasny klore svtl klar
  jeden jadan, jan jeden, jedno eins
  jecha wzit (wisi) jet fahren
  je jest (jede) jst (j) essen
  jeszcze ist jet noch
  je pagawaica jeek Igel
  jzyk rec e Sprache
  jeyna smordelaina ostruina Brombeer
  jutro jautra ztra morgen
  k ka k zu, nach
  kad klada k Tonne
  kafel kachil kachlk Kachel
  kamie komoi kmen Stein
  kpa kpat koupat baden
  kapelusz klbk klobouk Hut
  kapelusznik klbaucnik klobounk Hutmacher
  kark wauja krk Hals
  karmi wdrat krmit futtern
  karmienie wdar krmen Futter
  karta korto karta Karte
  ksa ksat kousat beien
  kt kta kout Ecke
  kawa ks kus Stck
  kawaek pltaist step Scherbe
  kiebasa pska salm Wurst
  kiebasa worsti salm Wurst
  kij klac klacek Stab
  kadzie klode klade er legt/setzt
  kamie laze le er lgt
  kos klas klas hre
  kobya tibal kobyla Mutterpferd
  koci titiol kotel ein groer Kessel
  kocham liaibu miluji ich liebe
  kolacja wicer veee Abendessen
  kolano tilon koleno Knie
  koo wakrst okolo herum
  koo til kolo Rad
  kolor warbia barva Farbe
  koyska zaipka kolbka Wiege
  komar mazwaicia komr Mcke
  k tin k Pferd
  kopa raje ryje er grabt
  kopa tipa kopa Schock
  koryto tjraite koryto Trog
  korze tiaurin koen Wurzel
  korzenie kride koen Gewrz
  koci cartiw kostel Kirche
  kocinik tiester kostelnk Kster
  kosz ticar ko Korb
  kosztowa tiausat ochutnat kosten
  kosztuje plote stoj (o cen) es gilt
  kot tita koka Katze
  kotlik titlik kotlk Kessel
  kowal smada kov Schmidt
  koza tiza koza Ziege
  kradnie krodne krade er stiehlt
  kraje reze ee er schneidet
  krawiec snider krej Schneider
  krci warte vrt er dreht
  krew karoi krev Blut
  krl tiens krl Knig
  krowa korwo krva Kuh
  kryje kraje kryje er deckt
  krzak winny wainaicia vinn ke Weinstock
  krzemie kremin kemen Kiesel
  krzeso staul idle Stuhl
  krzywy kraiwe kiv krumm
  krzy krauco k Kreuz
  ksi wawda kne Frst
  ksika bkwoi kniha Buch
  ksiyc launa msc Mond
  kto kat kdo wer
  ktry ta kter der
  ktry kotie, koka, kotik kter, kter, kter welcher
  kucharz tiauchior kucha Koch
  kuchnia keko kuchyn Kche
  kuchnia tiaucharnaicia kuchyn Kche
  kula kuele koule Kugel
  kuleje klce kulh er hinkt
  kupi tiaupat (tiaipe) koupit (koup) kaufen
  kupiec tiapac kupec Kufer
  kura slepaicia slepice Henne
  kwiat kjt kvt Blume
  adowa lodot nakldat laden
  ka plana louka Wiese
  ama limet lmat brechen
  las lis les Wald
  lato let lto Sommer
  leci liotoja let er fliegt
  lekarz lekar lka Arzt
  lekarz naturalny tjgik prodn lka Wundarzt
  len lion len Flachs
  leniwy wile lin faul
  leniwy gnle ln faul
  lew lowe lev Lwe
  lewy lewe lev links
  lezie loze leze er steigt
  ley lize le er liegt
  liczy cate pot er zhlt
  lipa laipo lpa Linde
  lis laiska lika Fuchs
  li laist list Blatt, Brief
  lie laize le er leckt
  ko pstilia postel Bett
  ludzie liaudi lid Leute
  yeczka lazaica lika Lfel
  za slaza slza Trne
  ma motai matka Mutter
  ma ojca grotka matka otce Vaters Mutter
  macocha motechia macecha Stiefmutter
  mka mka mouka Mehl
  malina molaina malina Himbeer
  mao betie mlo wenig
  mapa opo opice Affe
  maluje molja maluje er malt
  may mole mal klein
  mama mama mma Mutter
  martwy aimiarte mrtv tod
  marznie marzne mrzne er friert
  maso mostie mslo Butter
  materia saukne sukno Tuch
  m tiarl mu Mann
  mga migla mlha Nebel
  miasto waika msto Stadt
  mie met (mo) mt (m) haben; sollen
  miejsce meste msto Platz
  mikki taiche mkk sanft
  mierzy mere m er messt
  miso ms maso Fleisch
  mieszka wonioje bydl er wohnt
  mieszkaniec ssoda obyvatel Einwohner
  miy liaibe mil lieblich, angenehm
  mid med med Honig
  mistrz mestiar mistr Meister
  mleko mlaka mlko Milch
  mody glaipe mlad jung
  mody mlade mlad jung
  mot omar kladivo Hammer
  myn malnaica mln Mhle
  mynarz malnik mlyn Mller
  mniej manach mn weniger
  moc mocht moc Macht
  mog mg, mzis, mze mohu, me, me knnen
  mj mj, mja mj mein
  mokry mkre mokr na
  mwi gornt (gorne) mluvit (mluv) sprechen
  mrwka morwe mravenec Ameise
  mrz morz mrz Frost
  mucha maucho moucha Fliege
  muzyk spelman hudebnk Spielmann
  my moi (nam, nos) my (nm, ns) wir
  my moit (moje) mt (myje) waschen
  mydo sipiaw mdlo Seife
  myle denkot (denkoje) no myslet na denken an
  mysz mois my Maus
  na no na auf
  na zdrowie! ciol! na zdrav! auf deine Gesundheit!
  naciera moze mae er schmiert
  nagi nadie nah nackend
  najwyszy nawoise nejvy der hchste
  nalaty nolaite nalit aufgegossen
  narzeczona nenka nevsta Braut
  narzeczony ztik enich Brutigam
  nasz nos n unser
  nawz gn hnj Mist
  nawyky nowaucene zvykl gewhnt
  nazywa si itia jmenuje se heit
  nic nic nic nichts
  ni nait nit Faden
  nie ni ne- nicht
  niebieski blowe modr blau
  niebo neb nebe Himmel
  niedziela nidelia nedle Sonntag
  niecha nechat nechat lassen
  Niemiec Siostie Nmec Deutscher
  nietoperz netpar netopr Fledermaus
  niewidomy slepe slep blind
  nigdzie nitjit nikde nirgends
  nikt nitjik nikdo niemand
  noc nc noc Nacht
  noga nga noha Bein
  nos ns nos Nase
  nosi nset (nse) nosit (nos) tragen
  nowy nwe nov neu
  n nz n Messer
  obcgi kleste klet Zange
  obcy caudze ciz fremd
  obz lagir tbor Lager
  obraz bz (PL buzejta) obraz Bild
  od wis od aus
  odmierzy delmere odm abmesst
  odpowiada doga hod se taugt
  odway delwaze odv abwgt
  ogie wdjin ohe Feuer
  ognisty wgnene ohniv Feuer-
  ogrd wgord zahrada Garten
  ojciec aita otec Vater
  Ojciec wader Otec Vater
  ojczyzna tiasai vlast Heimat
  okno wkn okno Fenster
  oko wati (wicai) oko (oi) Auge
  okra waikrast okrst bestehlen
  olcha wlsa ole Erle
  omlet pantjik omeleta Eierkuchen
  on wn on er
  ona wana ona sie
  opi wpak zase wieder
  oprawca badal kat Henker
  orze plauze oe er pflgt
  orzech wrech oech Nuss
  orzech laskowy lesna wrecha lskov oech Haselnuss
  osa wsa vosa Wespe
  w wanom onen jener
  owca wcia ovce Schaf
  pada dst aide pr es regnet
  pada nieg aide sneg sn es schneit
  pagrek warsak vrek Gipfel
  pachnie wnioje von es riecht
  pajk pojk pavouk Spinne
  palec polac palec Zehe
  pali code kou er raucht
  pani proboszcz ppainicia farka Pfarrfrau
  papier papir papr Papier
  pa post (pose) pst (pase) hten
  pasterz posarnik past Hter
  patrzy zarat (zare) dvat se schauen
  paznokie ntjit nehet Nagel
  pdzi zine ene er treibt
  peny paune pln voll
  pcha blacha blecha Floh
  piasek piosak psek Sand
  pi poit (paje) pt (pije) drinken
  piec pict (pice) pci backen
  piec pic pec Backofen
  piec komanoi kamna Ofen
  pi pt pt fnf
  piekarz pekar peka Becker
  pieko smla peklo Hlle
  pienidze pzia penze Geld
  piere pere pere er wscht
  pier sasoi prsa Brust
  piercie parstin prsten Ring
  pierzyna tiuba deka Bettdecke
  pies pias pes Hund
  pi pst pst Faust
  pie pesen pse Lied
  pijany pajone opil betrunken
  pia zojai pila Sge
  pika mc m Ball
  piro per pero Feder
  piorun grama hrom Donner
  piwo paiw pivo Bier
  paca moite plat Lohn
  pachta plochta plachta Laken
  paka plokat (ploce) plakat (ple) weinen
  plecak tobal ne Kiepe
  pon sasat (sase) hoet brennen
  pot tana plot Zaun
  pot waten plot Zaun
  pluca plauca plce Lunge
  pug radl rdlo Pflug
  putno platna pltno Leinwand
  pynie plaje pluje er schwimmt
  pocauj mnie wisaip mane polib mne ksse mich
  pocaunek hepk polibek Kuss
  pocztek nocl zatek Anfang
  poczekaj! praizat! pokej! warte!
  pod pd pod unter
  podkowa pti podkova Hufeisen
  podoga ban podlaha Boden
  podstawa dan zklad Grund
  poganin gilia pohan Heide
  pogoda wedr poas Wetter
  pokj dwarnaicia jizba Stube
  pokry pkrit pokrt bedecken
  pokryty pkraite pokryt gedeckt
  p pl pl Hlfte
  p kilograma paun libra Pfund
  poabski wenske polabsky wendisch
  pole pli pole Feld
  pooy plzit poloit legen
  poudnie plni poledne Mittag
  pomc draust pomoci helfen
  poniedziaek pnidelia pondl Montag
  popatrz la hele sieh da
  popatrzy pzarat podvat se zuschauen
  portrzebowa brkot potebovat brauchen
  pose bode posel Bote
  postawi pstowe postav er setzt
  potem psliot potom hernach
  potok bek potok Bach
  potrawa chrna potrava Nahrung
  powiedzie ricat (rice) ci (k) sagen
  poar kauco por Brand
  poyczy bargol pjil borgte
  prawy prowe prav recht
  prawy rechtie prav recht
  precz wanai ven heraus
  precz wr ven hervor
  precz waje pry weg
  proboszcz pp far Pfarrer
  prokopa perraje proryje er durchgrabt
  prosi badjoje pros betet
  prosi pors prase Schwein
  prosi swain prase Schwein
  przeciw prtiai proti gegen
  przed pared ped vor
  przed pride ped vor
  przedmiecie tioraicia pedmst Vorstadt
  przestrzeli prstrelit prostelit durchschieen
  przez der pes durch
  przybi praibit pibt aufschlagen
  przybrana crka stiaiplaictia nevlastn dcera Stieftochter
  przybrany syn stiaiplac nevlastn syn Stiefsohn
  przyjacie bedrauk kamard Gefhrte
  przyjacielski wrindlitie ptelsk freundlich
  przyja blaizica ptelstv Freundschaft
  przyj komot (komoje) pijt kommen
  pszczoa cela vela Biene
  pszenica pasinaicia penice Weizen
  ptak patinac ptk Vogel
  puczocha netnoza punocha Strumpf
  pyta si prosal ptal se er fragte
  rbi rbit roubit sumen
  rada rod rada Rat
  radca rodnik radn Ratsherr
  rak krawat rak Krebs
  rami ram rameno Achsel
  ranek jautr jitro Morgen
  razem laisa spolu zusammen
  razem tariot spolu zusammen
  razem tope spolu zusammen
  rka rka ruka Hand
  robi diole dl arbeitet
  robi tiautait (tiaute) dlat (dl) - kutit machen
  robi zadat (zade) dlat (dl) tun
  rodzi si rdit sa rodit se gebhren
  rg rg roh Horn
  rok liot rok Jahr
  rosn rst (rste) rst (roste) wachsen
  ra rza re Rose
  rozdzieleny rzedalene rozdlen geteilt
  ryba raibo ryba Fisch
  rzadki ritje dk dnn
  rzecz krom krm Kram
  rzecz tiaw vc Zeug
  rzeczywisty werne skuten wahr
  rzeka reka eka Fluss
  rzyczy wce ve er schreit
  saata salot salt Salat
  sam som sm selbst
  ciana stiona stna Wand
  ser saro sr Kse
  serce zaiwtak srdce Herz
  sia siot st sen
  siano sion seno Heu
  sie wlk s Netz
  siedem sidem sedm sieben
  sieka sece see er haut
  siekiera sitiaria sekyra Axt
  siostra sestra sestra Schwester
  siwy growene ed grau
  skacze skokat (skoce) skkat (ske) springen
  skarga kloga aloba Klage
  skra tiza ke Haut
  skowronek sewornak skivan Lerche
  skrzydo kraidel kdlo Flgel
  skrzypce gigla housle Geige
  led slid sle Hering
  liwa slaiwenia slva Pflaume
  soma slama slma Stroh
  sce wedr slunce Sonne
  sowik sal slavk Nachtigall
  sowo slw slowo Wort
  suga knecht eledn knecht
  sucha pslausat poslouchat zuhren
  suca dewa dveka Magd
  sysze slaisot slyet hren
  smakuje smakoje chutn es schmeckt
  mia si smiot sa (smiji sa) smt se (smje se) lachen
  mierdzie smarde smrd es stinkt
  smoa smla smla Harz
  nieg sneg snh Schnee
  sobota sbta sobota Samstag
  sl sli sl Salz
  solony slene solen gesalzen
  spa sapat (sape) spt (sp) schlafen
  piewa pije zpv er singt
  piewa piol zpval er sang
  spdnica saukna sukn Rock
  spodnie brkoza kalhoty Hosen
  sprzeda pirdot (pirdoja) prodat (prodv) verkaufen
  srebrny sriberne stbrn Silber-
  srebro srebr stbro Silber
  roda sreda steda Mittwoch
  rodek sreda sted Mitte
  rodkowy sridne stedn Mittel-
  sta si wardot (wrda) stt se werden
  stajnia stalia stj Stall
  stary store star alt
  staw raibedik rybnk Teich
  stoi stje stoj er steht
  st daisko stl Tisch
  strona starna strana Seite
  stryj straja strc (bratr otce) Vatersbruder
  strzye straize sth er schert
  studnia staudinacia studna Brunne
  stworzy opat stvoit schaffen
  styka si drajwoje stk se trauen
  suchy sauchie such trocken
  suszy sauset suit trocknen
  wiat sjt svt Welt
  wiato swecia svtlo Licht
  wieci swete svt es glnzt
  wiecznik swecnik svcen Leuchter
  wito sit svtek Feiertag
  wity site svat heilig
  winia swainia svin Sau
  syn wtrk syn Sohn
  synek snka synek Shnchen
  synek wtrcak synek Shnchen
  sypialnia komer lonice Schlafkammer
  sypie saipe sype er schttet
  szafa spinna sk Schrank
  szczeka bre tk bellt
  szczcie lik tst Glck
  szeroki sartie irok breit
  taja tipat tt schmelzen
  tak tok tak so
  tak e waistok take also
  talerz taler tal Teller
  tam tom tam dort
  tama dik hrz Deich
  taczy pliust (plse) tancovat (tancuje) tanzen
  targ maiska trh Markt
  tatu liolia tta Vati
  teatr jazaba divadlo Spielhaus
  ten, ta , to s, so, s ten, ta , to dieser
  ten, ta,to t, to, t ten, ta, to der, die, das
  teraz ninna nyn nun
  te din tak auch
  tka takat tkt weben
  tkacz tokac tkadlec Weber
  tucze tauce tlue er klopft
  tuszcz tauk tuk Fett
  tona tana tuna Tonne
  trawa zilia trva Gras
  trzeci trit tet dritte
  trzy taroi ti drei
  trzyma dirze dr haltet
  tu sem zde, sem hier
  tutaj tad tady da
  twardy tiorde tvrd hart
  twj tj, tja tvj, tvoje dein
  ty toi (tibe) ty (tob, tebe) du
  tydzie nidelia tden Woche
  ty paizda zadek Hintere
  ubra wesdiat oblci anziehen sich
  ubra kledijat ustrojit bekleiden
  ubranie widdena obleen Kleid
  ubrany wesdione obleen angezogen
  uciec aibezat utci entlaufen
  uczony waucen uen gelehrt
  uczy  waucet uit lehren
  uczy si wokne u se er lernt
  ufam opam doufm ich hoffe
  ucho wauchi (wausai) ucho (ui) Ohr
  ukarmieny taucne vykrmen gemstet
  umiera mare umr er stirbt
  urodzony airden narozen geboren
  usta rt sta Mund
  usta wausta sta Mund
  uwaga wachtoi pozor Achtung
  w wa v in
  ws ws vous Bart
  wasz wos v euer
  wgiel kolaw uhl Kohl
  wgiel wgil uhl Kohle
  wgorz wdir ho Aal
  wejcie wanaidit vchod Eingang
  wena wauno vlna Wolle
  wesele radst svatba Hochzeit
  wesprze si stitiot sa opt se lehnen sich
  wesz ws ve Laus
  wewntrz tadene vevnit darinnen
  wemie wame vezme er nimmt
  Wianoce trewe Vnoce Weihnachten
  wiatr witer vtr Wind
  wiza wizat vzat binden
  widy waidloi vidle Gabel
  widzi waidze vid er sieht
  wieczr wicer veer Abend
  wiedzcy wedce vdouc wissend
  wiele wil mnoho viel
  Wielkanoc jstrai Velikonoce Ostern
  wielki wiltie velk gro
  wieniec krs vnec Kranz
  wierto nebtiar vrtk Bohrer
  wierzba warba vrba Weide
  wie was ves Dorf
  wiea torn v Turm
  wie wizt vzt fahren
  wina wainek vina Schuld
  wino wainaicia vno Wein
  wiosna proilut jaro Frhling
  winia waisenia vie Kirsche
  wiszy waisoje vis es hngt
  wadca rodnik vldce Regente
  wlas wlas vlas Haar
  wanie doch pece doch
  wlec wlace (wlace) vlet (vl) eggen
  woda wda voda Wasser
  wojna krich vlka Krieg
  w wl vl Ochse
  wola wlia vle Wille
  woa zwe zve er ruft
  worek mesak pytel Beutel
  worek mech mch Sack
  wosk wastiai vosk Wachs
  wosk wsk vosk Wachs
  wz tila PL vz Wagen
  wrg chrac neptel Feind
  wrona worno vrna Krhe
  wspaniay smutie krsn schn
  wszyskie wisi vichni alle
  wtorek tre ter Dienstag
  wy woi (wom, wos) vy (vm, vs) ihr
  wycignty woitzene vytaen herausgezogen
  wycignie woitgne vythne er ausdehnt
  wyciera tare utr er wischt
  wyla woilaite vylit ausgegossen
  wypi woipet vypt austrinken
  wypoczywa woipcaiwat odpovat ausruhen
  wyprzgn woipwodat vyphnout ausspannen
  wyry woiret vyrt ausgraben
  wyrzuczeny woimetene vyhozen ausgeworfen
  wysadzi wasodit (wasode) vysadit einsetzen
  wysoko woisik vysoko hoch
  wysoko woisek ve Hhe
  z sa s Mittag
  z wit z von
  aba zobo ba Frosch
  zacz nopict zat anfangen
  zajc zojc zajc Hase
  zakry zakrit zakrt verstecken
  zamknty comacene zaven zugeschlossen
  zapach wzat vn Geruch
  zapaci aiplote zaplat bezahlt
  zaplecze tol tl Nacken
  zaproponowa bidiol nabdl er bot an
  zaraz, obok likm hned, vedle gleich, neben
  zawsze hile vdy immer
  zdrowie wachetk zdrav Gesundheit
  zb zb zub Zahn
  ebrak priter ebrk Bettler
  elazo zilioz elezo Eisen
  zgubiony wistiaibene ztracen verloren
  ziarno ziorn zrno Kern
  zielone witki ptiste letnice Pfingsten
  zielony grne zelen grn
  ziemia zimia zem Erde
  ziemia lid zem Land
  zima zaima zima Winter, Klte
  zodziej dif zlodj Dieb
  zoto zlata zlato Gold
  zoty zlatene zlat Gold-
  zoty (moneta) gldan zlak Gulden
  y beze zl bse
  y, brzydki chaude zl, okliv bse, schlimm
  zna (zna) znot (znoje) znt (zn) kennen
  od dbrianka alud Eichel
  odek tiesin aludek Magen
  ty gale lut gelb
  ona zena ena Frau
  zostanie blijoje zstv bleibt
  rebi zrib hb Fllen
  rdo wumbal pramen Brunnen
  zwierz sliot zve Tier
  yd zaid id Jude
  yje zaiwe ije er lebt
  yto zait ito Korn
  ywi chrna iv ernhrt
  ywy zaiwe iv lebendig