SLOVNK

ESKO-POLABSKO-POLSKO-NMECK

POLABAN

VOD

JAZYK

1. Nstin mluvnice
2. Vty a slova
3. Texty
Pta svatba
Ostatn texty
4. Slovnk (740 slov):
Polabsko-esko-polsko-nmeck
esko-polabsk
Polsko-polabsk
5. Prameny
6. Staropolabtina

DJINY

Polabsk kmeny
Vlan (789-795)
Drako (795-809)
IX.stolet
Tugumir a Gero
Mstivoj (966-995)
Mstislav (995-1018)
Uto (1018-1031/2)
Ratibor (1031/2-1043)
Gotalk (1043-1066)
Kruto (1066-1105)
Jindich (1105-1127)
Svatopluk (1127-1129)
Knut (1129-1131)
Niklot (1131-1160)
Pribislav (1160-1178)
Borvin I. (1178-1227)
7. Rujna (do 1404)
8. Wendland (do 18.st.)

Odkazy
TYRAS
EP!
Napi mi - Grapse mu

Vladislav Knoll

 • Polabsk vslovnost:
  =an, =un,
  di, dj=; ti, tj=; si=s', ci=c', ni=,
  redukovan samohlsky: -a = , -ak/ac = k/c, -e = -
  oteven

  esky Wenske Polski Deutsch
  a un i und
  ale pak ale aber
  bba, matka matky bobo baba alte Frau
  barva warbia kolor Farbe
  bt se bjit sa ba si sich frchten
  bez baz bez Holunder
  bez prize bez ohne
  bet (b) bezat (beze) biec laufen
  blek biolak biako Eiwei
  bl biole biay wei
  bt bait (bije) bi schlagen
  blb narra idiota Narre
  bled wolioste blady fahl
  blecha blacha pcha Floh
  blesk sweta byskawica Blitz
  blzko blaisk blisko nah
  bob bb bb Bohne
  bod bde bodzie stecht
  bolet blet bole weh tun
  bota (boty) zriw (zriwe) buta Schuh
  bo bse boski Gottes
  brach brotac brat Brderchen
  brna doro brama Tor
  bratr brot brat Bruder
  beh brig brzeg Ufer
  bicho zaiwat brzuch Bauch
  bza breza brzoza Birke
  buben bban bben Trommel
  Bh Bg Bg Gott
  Bh Bzac Bg Gott
  buk bauk buk Bche
  bydl wonioje mieszka er wohnt
  bk bla byk Bulle
  bt boit (j) by sein
  cesta pt droga Weg
  csa tiaisar cesarz Kaiser
  ctit speriot czu spren
  ciz caudze obcy fremd
  co c co was
  p btian bocian Storch
  as taid czas Zeit
  eledn knecht suga knecht
  elo cli czoo backen
  epice braitka czapka Mtze
  ern corne czarny schwarz
  erven cerwene czerwony rot
  ist caiste czysty rein
  lovk clawak czowiek Mensch
  tvrtek perendan czwartek Donnerstag
  tyi citir czterzy vier
  bel debal czart Teufel
  daleko dolik daleko weit
  dej doj daj gib
  deka tiuba pierzyna Bettdecke
  dkuji dansko dzikuj danke
  dl diole robi arbeitet
  dlat (dl) zadat (zade) robi tun
  dlat (dl) - kutit tiautait (tiaute)robi machen
  den dn dzie Tag
  deset dist dziesi zehn
  d隝 dst deszcz Regen
  dtko ditka dziecitko kleines Kind
  dveka dewa suca Magd
  devt diwt dziewi neun
  dlo diol dzieo Werk
  dra dara dziura Loch
  dt det dzieci Kind
  divadlo jazaba teatr Spielhaus
  dvat se zarat (zare) patrzy schauen
  dvka dewka dziewcz Mdchen
  div daiwe dziki wild
  dlouh daudie dugi lang
  dnes dans dzi heute
  dobro dber dobro Gut
  dobr dbre dobry gut
  Dobr den Drais Bg Dzie dobry Guten Tag
  domc wisene domowy Haus-
  dom tiasai do domu nach Hause
  dost dst dosy genug
  dostat krijot dosta bekommen
  doufm opam ufam ich hoffe
  dr dirze trzyma haltet
  devo drowa drzewo Holz
  dub db db Eiche
  duch tiaba duch duch
  dm wisa dom Haus
  due dausa dusza Seele
  dvee dwarai drzwi Tr
  dvee tr drwi Tr
  dbn krauska dzban Krug
  far pp proboszcz Pfarrer
  farka ppainicia pani proboszcz Pfarrfrau
  hele la popatrz sieh da
  hlava glawa gowa Kopf
  hluch glauchie guchy taub
  hnt gnot gna treiben
  hned, vedle likm zaraz, obok gleich, neben
  hnj gn nawz Mist
  hod se doga odpowiada taugt
  hoch klawrik chopak kleiner Knabe
  holoubek dilbak gobiek junge Taube
  holub dilb gob Taube
  hora dira gra Berg
  horeka zaimiona gorczka Fieber
  hoet sasat (sase) pon brennen
  hok dirtie gorzki bitter
  host gst do Gast
  housenka wsanaicia gsienica Raupe
  housle gigla skrzypce Geige
  hrb groble grabie Harke
  hrad gord grd Burg
  hrch gorch groch Erbse
  hranice grensa granica Grenze
  hrz dik tama Deich
  hrnek gornak garnek Topf
  hrnek klit garnuszek kleiner Topf
  hrob grobo grb Graben
  hrom grama piorun Donner
  hbitov carti cmentarz Kirchhof
  heben grbn grzebie Kamm
  hebk jzd gwd Nagel
  heit gresit sa grzesi sndigen
  hb zrib rebi Fllen
  hch grech grzech Snde
  hm grame grzmi es donnert
  hudebnk spelman muzyk Spielmann
  hrka dirka grka Bergchen
  husa gs g Gans
  hvzda liska gwiazda Stern
  chci, chce, chce c, cis, ci chc wollen
  chlad chlod chd Khle
  chlap tiarl chop Kerl
  chlb stiaiba chleb Brot
  chutn smakoje smakuje es schmeckt
  chytat jaimat chwyta fangen
  chytr podiaibene bystry klug
  j (mn, mne) joz (mane, m) ja ich
  jablko jobti jabko Apfel
  jablo joblnia jabko (drzewo) Apfelbaum
  jak kok jak wie
  jako kak jak als, wie
  jaro proilut wiosna Frhling
  jeden, jedno jadan, jan jeden eins
  jet ist jeszcze noch
  jet wzit (wisi) jecha fahren
  jeek pagawaica je Igel
  jin drauge inny ander
  jst (j) jest (jede) je essen
  jt (jde) ait (aide) i gehen
  jitro jautr ranek Morgen
  jizba dwarnaicia pokj Stube
  jmno jaim imi Name
  jmenuje se itia nazywa si heit
  k ka k zu, nach
  k klada kad Tonne
  kachlk kachil kafel Kachel
  kalhoty brkoza spodnie Hosen
  kam kom dokd wohin
  kamard bedrauk przyjacie Gefhrte
  kmen komoi kamie Stein
  kamna komanoi piec Ofen
  karta korto karta Karte
  kat badal oprawca Henker
  kde tjit gdzie wo
  kdo kat kto wer
  klacek klac kij Stab
  klade klode kadzie er legt/setzt
  kladivo omar mot Hammer
  klas klas kos hre
  klet kleste obcgi Zange
  klobounk klbaucnik kapelusznik Hutmacher
  klobouk klbk kapelusz Hut
  kluk klawar chopiec Knabe
  kniha bkwoi ksika Buch
  kne wawda ksi Frst
  knoflk knp guzik Knopf
  kobyla tibal kobya Mutterpferd
  koka tita kot Katze
  kolbka zaipka koyska Wiege
  koleno tilon kolano Knie
  kolo til koo Rad
  komr mazwaicia komar Mcke
  kopa tipa kopa Schock
  koryto tjraite koryto Trog
  koen tiaurin korze Wurzel
  koen kride korzenie Gewrz
  kostel cartiw koci Kirche
  kostelnk tiester kocinik Kster
  ko ticar kosz Korb
  kotel titiol koci ein groer Kessel
  kotlk titlik kotlik Kessel
  koule kuele kula Kugel
  koupat kpat kpa baden
  koupit (koup) tiaupat (tiaipe) kupi kaufen
  kou code pali er raucht
  kousat ksat ksa beien
  kout kta kt Ecke
  kouzelnk toblac czarodziej Zauberer
  kov smada kowal Schmidt
  koza tiza koza Ziege
  krade krodne kradnie er stiehlt
  krl tiens krl Knig
  krm krom rzecz Kram
  krsn smutie wspaniay schn
  krva korwo krowa Kuh
  krej snider krawiec Schneider
  krev karoi krew Blut
  krk wauja kark Hals
  krmen wdar karmienie Futter
  krmit wdrat karmi futtern
  krupice tisr grysik Grtze
  kryje kraje kryje er deckt
  kemen kremin krzemie Kiesel
  kest dbneicia chrze Taufe
  kdlo kraidel skrzydo Flgel
  kiv kraiwe krzywy krumm
  k krauco krzy Kreuz
  kter ta ktry der
  kter, kter, kter kotie, koka, kotik ktry welcher
  kucha tiauchior kucharz Koch
  kuchyn keko kuchnia Kche
  kuchyn tiaucharnaicia kuchnia Kche
  kulh klce kuleje er hinkt
  k tin k Pferd
  kupec tiapac kupiec Kufer
  kus ks kawa Stck
  ke tiza skra Haut
  kvt kjt kwiat Blume
  kyp taipe gotuje es siedet
  kypc tiaipce gotujcy kochend
  lmat limet ama brechen
  lka lekar lekarz Arzt
  len lion len Flachs
  les lis las Wald
  let liotoja leci er fliegt
  letnice ptiste zielone witki Pfingsten
  lto let lato Sommer
  lev lowe lew Lwe
  lev lewe lewy links
  leze loze lezie er steigt
  le lize ley er liegt
  libra paun p kilograma Pfund
  lid liaudi ludzie Leute
  lin wile leniwy faul
  ln gnle leniwy faul
  lpa laipo lipa Linde
  lskov oech lesna wrecha orzech laskowy Haselnuss
  list laist li Blatt, Brief
  lika laiska lis Fuchs
  le laize lie er leckt
  louka plana ka Wiese
  lonice komer sypialnia Schlafkammer
  le laze kamie er lgt
  lika lazaica yeczka Lfel
  macecha motechia macocha Stiefmutter
  malina molaina malina Himbeer
  mlo betie mao wenig
  maluje molja maluje er malt
  mal mole may klein
  mma mama mama Mutter
  mslo mostie maso Butter
  maso ms miso Fleisch
  matka motai ma Mutter
  matka otce grotka ma ojca Vaters Mutter
  mae moze naciera er schmiert
  med med mid Honig
  mch mech worek Sack
  mkk taiche mikki sanft
  mn manach mniej weniger
  m mere mierzy er messt
  msc launa ksiyc Mond
  msto waika miasto Stadt
  m mc pika Ball
  miluji liaibu kocham ich liebe
  mil liaibe miy lieblich, angenehm
  msto meste miejsce Platz
  mistr mestiar mistrz Meister
  mt (m) met (mo) mie haben; sollen
  mlad glaipe mody jung
  mlad mlade mody jung
  mlko mlaka mleko Milch
  mlha migla mga Nebel
  mluvit (mluv) gornt (gorne) mwi sprechen
  mln malnaica myn Mhle
  mlyn malnik mynarz Mller
  mnoho wil wiele viel
  moc mocht moc Macht
  modr blowe niebieski blau
  mohu, me, me mg, mzis, mze mog knnen
  mokr mkre mokry na
  moucha maucho mucha Fliege
  mouka mka mka Mehl
  mrak tco chmura Wolke
  mravenec morwe mrwka Ameise
  mrz morz mrz Frost
  mrtv aimiarte martwy tod
  mrzne marzne marznie er friert
  mj mj, mja mj mein
  mu tiarl m Mann
  my (nm, ns) moi (nam, nos) my wir
  mdlo sipiaw mydo Seife
  myslet na denkot (denkoje) no myle denken an
  my mois mysz Maus
  mt (myje) moit (moje) my waschen
  na no na auf
  na zdrav! ciol! na zdrowie! auf deine Gesundheit!
  nabdl bidiol zaproponowa er bot an
  nah nadie nagi nackend
  nakldat lodot adowa laden
  nalit nolaite nalaty aufgegossen
  narozen airden urodzony geboren
  n nos nasz unser
  ne- ni nie nicht
  nebe neb niebo Himmel
  nebo cit albo oder
  nedle nidelia niedziela Sonntag
  nehet ntjit paznokie Nagel
  nechat nechat niecha lassen
  nejvy nawoise najwyszy der hchste
  Nmec Siostie Niemiec Deutscher
  neptel chrac wrg Feind
  netopr netpar nietoperz Fledermaus
  nevsta nenka narzeczona Braut
  nevlastn dcera stiaiplaictia przybrana crka Stieftochter
  nevlastn syn stiaiplac przybrany syn Stiefsohn
  nic nic nic nichts
  nikde nitjit nigdzie nirgends
  nikdo nitjik nikt niemand
  nit nait ni Faden
  noc nc noc Nacht
  noha nga noga Bein
  nos ns nos Nase
  nosit (nos) nset (nse) nosi tragen
  nov nwe nowy neu
  ne tobal plecak Kiepe
  n nz n Messer
  nyn ninna teraz nun
  oblci wesdiat ubra anziehen sich
  obleen widdena ubranie Kleid
  obleen wesdione ubrany angezogen
  obraz bz (PL buzejta) obraz Bild
  obyvatel ssoda mieszkaniec Einwohner
  od wis od aus
  odm delmere odmierzy abmesst
  odpovat woipcaiwat wypoczywa ausruhen
  odv delwaze odway abwgt
  ohe wdjin ogie Feuer
  ohniv wgnene ognisty Feuer-
  ochutnat tiausat kosztowa kosten
  oj wunaicia dyszel Deichsel
  okno wkn okno Fenster
  oko (oi) wati (wicai) oko Auge
  okolo wakrst koo herum
  okrst waikrast okra bestehlen
  ole wlsa olcha Erle
  omeleta pantjik omlet Eierkuchen
  on wn on er
  ona wana ona sie
  onen wanom w jener
  opice opo mapa Affe
  opil pajone pijany betrunken
  opt se stitiot sa wesprze si lehnen sich
  oe plauze orze er pflgt
  oech wrech orzech Nuss
  ostruina smordelaina jeyna Brombeer
  okliv grzne brzydki hsslich
  okliv chre brzydki garstig
  otec aita ojciec Vater
  Otec wader Ojciec Vater
  ovce wcia owca Schaf
  palec polac palec Zehe
  papr papir papier Papier
  pst (pase) post (pose) pa hten
  past posarnik pasterz Hter
  pavouk pojk pajk Spinne
  pec pic piec Backofen
  pci pict (pice) piec backen
  peka pekar piekarz Becker
  peklo smla pieko Hlle
  penze pzia pienidze Geld
  pere pere piere er wscht
  pero per piro Feder
  pes pias pies Hund
  pst pst pi Faust
  pt pt pi fnf
  pila zojai pia Sge
  psek piosak piasek Sand
  pse pesen pie Lied
  pt (pije) poit (paje) pi drinken
  pivo paiw piwo Bier
  plachta plochta pachta Laken
  plakat (ple) plokat (ploce) paka weinen
  plat moite paca Lohn
  pltno platna putno Leinwand
  plce plauca pluca Lunge
  pln paune peny voll
  plot tana pot Zaun
  plot waten pot Zaun
  pluje plaje pynie er schwimmt
  poas wedr pogoda Wetter
  pot cate liczy er zhlt
  pokej! praizat! poczekaj! warte!
  pod pd pod unter
  podvat se pzarat popatrzy zuschauen
  podkova pti podkowa Hufeisen
  podlaha ban podoga Boden
  pohan gilia poganin Heide
  poj! pd! chod! komm!
  pokrt pkrit pokry bedecken
  pokryt pkraite pokryty gedeckt
  polabsky wenske poabski wendisch
  pole pli pole Feld
  poledne plni poudnie Mittag
  polib mne wisaip mane pocauj mnie ksse mich
  polibek hepk pocaunek Kuss
  poloit plzit pooy legen
  pomoci draust pomc helfen
  pondl pnidelia poniedziaek Montag
  posel bode pose Bote
  poslouchat pslausat sucha zuhren
  postav pstowe postawi er setzt
  postel pstilia ko Bett
  potok bek potok Bach
  potom psliot potem hernach
  potrava chrna potrawa Nahrung
  potebovat brkot portrzebowa brauchen
  pozor wachtoi uwaga Achtung
  por kauco poar Brand
  pramen wumbal rdo Brunnen
  prase pors prosi Schwein
  prase swain prosi Schwein
  prav prowe prawy recht
  prav rechtie prawy recht
  prkno tielat deska Brett
  prodat (prodv) pirdot (pirdoja) sprzeda verkaufen
  proryje perraje prokopa er durchgrabt
  pros badjoje prosi betet
  prostelit prstrelit przestrzeli durchschieen
  proti prtiai przeciw gegen
  proto pirt dlatego darum
  prsa sasoi pier Brust
  prsten parstin piercie Ring
  pr dst aide pada es regnet
  pry waje precz weg
  ptelsk wrindlitie przyjacielski freundlich
  ptelstv blaizica przyja Freundschaft
  pece doch wanie doch
  ped pared przed vor
  ped pride przed vor
  pedmst tioraicia przedmiecie Vorstadt
  pes der przez durch
  pibt praibit przybi aufschlagen
  pijt komot (komoje) przyj kommen
  prodn lka tjgik lekarz naturalny Wundarzt
  penice pasinaicia pszenica Weizen
  ptk patinac ptak Vogel
  ptal se prosal pyta si er fragte
  pjil bargol poyczy borgte
  pl pl p Hlfte
  punocha netnoza puczocha Strumpf
  pytel mesak worek Beutel
  rada rod rada Rat
  radji liaibach chtniej lieber
  rdlo radl pug Pflug
  radn rodnik radca Ratsherr
  rak krawat rak Krebs
  rameno ram rami Achsel
  rodit se rdit sa rodzi si gebhren
  roh rg rg Horn
  rok liot rok Jahr
  roubit rbit rbi sumen
  rozdlen rzedalene rozdzieleny geteilt
  ruka rka rka Hand
  rst (roste) rst (rste) rosn wachsen
  re rza ra Rose
  ryba raibo ryba Fisch
  rybnk raibedik staw Teich
  ryje raje kopa er grabt
  e rec jzyk Sprache
  eka reka rzeka Fluss
  epa repa burak Rbe
  ee reze kraje er schneidet
  ci (k) ricat (rice) powiedzie sagen
  dk ritje rzadki dnn
  ve wce rzyczy er schreit
  s sa z Mittag
  salm pska kiebasa Wurst
  salm worsti kiebasa Wurst
  salt salot saata Salat
  sm som sam selbst
  see sece sieka er haut
  sedlk br farmer Bauer
  sedm sidem siedem sieben
  sekyra sitiaria siekiera Axt
  seno sion siano Heu
  sestra sestra siostra Schwester
  st siot sia sen
  s wlk sie Netz
  skkat (ske) skokat (skoce) skacze springen
  sk spinna szafa Schrank
  skivan sewornak skowronek Lerche
  skuten werne rzeczywisty wahr
  slma slama soma Stroh
  slavk sal sowik Nachtigall
  sle slid led Hering
  slepice slepaicia kura Henne
  slep slepe niewidomy blind
  slva slaiwenia liwa Pflaume
  slowo slw sowo Wort
  slunce wedr sce Sonne
  slyet slaisot sysze hren
  slza slaza za Trne
  smt se (smje se) smiot sa (smiji sa) mia si lachen
  smrd smarde mierdzie es stinkt
  smla smla smoa Harz
  sn aide sneg pada nieg es schneit
  snh sneg nieg Schnee
  sobota sbta sobota Samstag
  solen slene solony gesalzen
  spt (sp) sapat (sape) spa schlafen
  spolu laisa razem zusammen
  spolu tariot razem zusammen
  spolu tope razem zusammen
  srdce zaiwtak serce Herz
  stj stalia stajnia Stall
  star store stary alt
  stt se wardot (wrda) sta si werden
  stavba biwona budynek Gebude
  stavt biwot (biwa) budowa bauen
  stna stiona ciana Wand
  stoj stje stoi er steht
  stoj (o cen) plote kosztuje es gilt
  stoup tije i w gr er auffhrt
  strana starna strona Seite
  strc (bratr otce) straja stryj Vatersbruder
  sted sreda rodek Mitte
  steda sreda roda Mittwoch
  stedn sridne rodkowy Mittel-
  stecha dek dach Dach
  step pltaist kawaek Scherbe
  stbrn sriberne srebrny Silber-
  stbro srebr srebro Silber
  sth straize strzye er schert
  studna staudinacia studnia Brunne
  stl daisko st Tisch
  stvoit opat stworzy schaffen
  stk se drajwoje styka si trauen
  such sauchie suchy trocken
  sukn saukna spdnica Rock
  sukno saukne materia Tuch
  sl sli sl Salz
  suit sauset suszy trocknen
  svatba radst wesele Hochzeit
  svtek sit wito Feiertag
  svat site wity heilig
  svt sjt wiat Welt
  svtlo swecia wiato Licht
  svtl klore jasny klar
  svcen swecnik wiecznik Leuchter
  svin swainia winia Sau
  svt swete wieci es glnzt
  syn wtrk syn Sohn
  synek snka synek Shnchen
  synek wtrcak synek Shnchen
  sype saipe sypie er schttet
  sr saro ser Kse
  ed growene siwy grau
  irok sartie szeroki breit
  tk bre szczeka bellt
  tst lik szczcie Glck
  tbor lagir obz Lager
  tady tad tutaj da
  thne tgne cignie er zieht
  tak tok tak so
  tak din te auch
  take waistok tak e also
  tal taler talerz Teller
  tam tom tam dort
  tancovat (tancuje) pliust (plse) taczy tanzen
  tt tipat taja schmelzen
  tta liolia tatu Vati
  tele tel ciel Kalb
  ten, ta , to s, so, s ten, ta , to dieser
  ten, ta, to t, to, t ten, ta,to der, die, das
  tenk titje cienki dnn
  teplo tepl ciepo warm
  tkadlec tokac tkacz Weber
  tkt takat tka weben
  tlue tauce tucze er klopft
  tlust tauste gruby dick
  trva zilia trawa Gras
  trh maiska targ Markt
  trn dren cier Dorn
  trnit dreniwot ciernity dornigt
  trpt lidiot cierpie leiden
  tet trit trzeci dritte
  ti taroi trzy drei
  tuk tauk tuszcz Fett
  tuna tana tona Tonne
  tvrd tiorde twardy hart
  tvj, tvoje tj, tja twj dein
  ty (tob, tebe) toi (tibe) ty du
  tden nidelia tydzie Woche
  tl tol zaplecze Nacken
  uen waucen uczony gelehrt
  u se wokne uczy si er lernt
  uit waucet uczy  lehren
  dol dl dolina Tal
  uhl kolaw wgiel Kohl
  uhl wgil wgiel Kohle
  ho wdir wgorz Aal
  ucho (ui) wauchi (wausai) ucho Ohr
  umr mare umiera er stirbt
  sta rt usta Mund
  sta wausta usta Mund
  ustraen strosaiwe bojaliwy furchtsam
  ustrojit kledijat ubra bekleiden
  utci aibezat uciec entlaufen
  ter tre wtorek Dienstag
  utr tare wyciera er wischt
  v wa w in
  vlka krich wojna Krieg
  Vnoce trewe Wianoce Weihnachten
  vait (va) wort (wore) gotowa kochen
  v wos wasz euer
  vzat wizat wiza binden
  vela cela pszczoa Biene
  vc tiaw rzecz Zeug
  veer wicer wieczr Abend
  veee wicer kolacja Abendessen
  vdouc wedce wiedzcy wissend
  Velikonoce jstrai Wielkanoc Ostern
  velk wiltie wielki gro
  velmi wiltie bardzo sehr
  ven wanai precz heraus
  ven wr precz hervor
  vnec krs wieniec Kranz
  ves was wie Dorf
  ve ws wesz Laus
  vtev rzeka ga Zweig
  vevnit tadene wewntrz darinnen
  vezme wame wemie er nimmt
  vzt wizt wie fahren
  v torn wiea Turm
  vchod wanaidit wejcie Eingang
  vid waidze widzi er sieht
  vidle waidloi widy Gabel
  vina wainek wina Schuld
  vinn ke wainaicia krzak winny Weinstock
  vno wainaicia wino Wein
  vis waisoje wiszy es hngt
  vie waisenia winia Kirsche
  vtr witer wiatr Wind
  vlet (vl) wlace (wlace) wlec eggen
  vldce rodnik wadca Regente
  vlas wlas wlas Haar
  vlast tiasai ojczyzna Heimat
  vlna wauno wena Wolle
  voda wda woda Wasser
  von wnioje pachnie es riecht
  vosa wsa osa Wespe
  vosk wastiai wosk Wachs
  vosk wsk wosk Wachs
  vous ws ws Bart
  vrna worno wrona Krhe
  vrba warba wierzba Weide
  vrek warsak pagrek Gipfel
  vrtk nebtiar wierto Bohrer
  vrt warte krci er dreht
  vichni wisi wszyskie alle
  vl wl w Ochse
  vle wlia wola Wille
  vn wzat zapach Geruch
  vz tila PL wz Wagen
  vy (vm, vs) woi (wom, wos) wy ihr
  vyhozen woimetene wyrzuczeny ausgeworfen
  vykrmen taucne ukarmieny gemstet
  vylit woilaite wyla ausgegossen
  vypt woipet wypi austrinken
  vyphnout woipwodat wyprzgn ausspannen
  vyrt woiret wyry ausgraben
  vysadit wasodit (wasode) wysadzi einsetzen
  vysoko woisik wysoko hoch
  ve woisek wysoko Hhe
  vythne woitgne wycignie er ausdehnt
  vytaen woitzene wycignty herausgezogen
  vdy hile zawsze immer
  z wit z von
  zatek nocl pocztek Anfang
  zat nopict zacz anfangen
  zadek paizda ty Hintere
  zahrada wgord ogrd Garten
  zajc zojc zajc Hase
  zklad dan podstawa Grund
  zakrt zakrit zakry verstecken
  zaplat aiplote zapaci bezahlt
  zase wpak opi wieder
  zaven comacene zamknty zugeschlossen
  zde, sem sem tu hier
  zdrav wachetk zdrowie Gesundheit
  zelen grne zielony grn
  zem lid ziemia Land
  zem zimia ziemia Erde
  zima zaima zima Winter, Klte
  ztra jautra jutro morgen
  zlak gldan zoty (moneta) Gulden
  zlato zlata zoto Gold
  zlat zlatene zoty Gold-
  zlodj dif zodziej Dieb
  zl beze y bse
  zl, okliv chaude y, brzydki bse, schlimm
  znt (zn) znot (znoje) zna (zna) kennen
  zpv pije piewa er singt
  zpval piol piewa er sang
  zrno ziorn ziarno Kern
  ztracen wistiaibene zgubiony verloren
  zub zb zb Zahn
  zstv blijoje zostanie bleibt
  zve zwe woa er ruft
  zve sliot zwierz Tier
  zvon klatiel dzwon Glocke
  zvon zwane dzwoni es klinget
  zvykl nowaucene nawyky gewhnt
  ba zobo aba Frosch
  aloba kloga skarga Klage
  alud dbrianka od Eichel
  aludek tiesin odek Magen
  ebrk priter ebrak Bettler
  elezo zilioz elazo Eisen
  ena zena ona Frau
  ene zine pdzi er treibt
  enich ztik narzeczony Brutigam
  id zaid yd Jude
  idle staul krzeso Stuhl
  ije zaiwe yje er lebt
  ito zait yto Korn
  iv chrna ywi ernhrt
  iv zaiwe ywy lebendig
  lut gale ty gelb