JINDŘICH BORVIN


POLABANÉ

ÚVOD

JAZYK

1. Nástin mluvnice
2. Věty a slova
3. Texty
Ptačí svatba
Ostatní texty
4. Slovník (740 slov):
Polabsko-česko-polsko-německý
Česko-polabský
Polsko-polabský
5. Prameny
6. Staropolabština

DĚJINY

Polabské kmeny
Vlčan (789-795)
Dražko (795-809)
IX.století
Tugumir a Gero
Mstivoj (966-995)
Mstislav (995-1018)
Uto (1018-1031/2)
Ratibor (1031/2-1043)
Gotšalk (1043-1066)
Kruto (1066-1105)
Jindřich (1105-1127)
Svatopluk (1127-1129)
Knut (1129-1131)
Niklot (1131-1160)
Pribislav (1160-1178)
Borvin I. (1178-1227)
7. Rujána (do 1404)
8. Wendland (do 18.st.)

Odkazy
TYRAS
EP!
Napiš mi - Grapse mu

©Vladislav Knoll

Po Pribislavově smrti nastoupil na trůn jeho syn Jindřich Borvin(Burwin), manžel Matyldy, nevlastní dcery Jindřicha Lva. Proti jeho vládě povstal Niklot, syn jeho strýce Vartislava, který se opevnil v Kessině. 10. listopadu 1179 se pak zvedlo poslední velké slovanské povstání proti křesťanství a saskému protektorátu, při němž byly zničeny kláštery v Doberanu a Dargunu a bylo zavražděno 100 mnichů. Proti dánskému nebezpečí (1184) se Borvin spojuje s pomořanským knížetem Bogislavem a spolu postaví flotilu o síle 500 lodí proti Rujáně. Nedaleko Gryfie je však slovanskévojsko poraženo a Bogislav, stejně jako Borvin a Niklot se octnou v lenní závislosti k dánskému králi. Knut VI pak rozdělí zemi mezi oba bratrance tak, že Borvin dostal západ (Mecklenburg a Jílové) a Niklot východ (Roztok-Rostock). Roku 1200 bojovali oba bratranci na Knutův podnět s Adolfem z Dasslu, dědici ratiborského hrabství. V bitvě u Vašova (Stellau), 25. května 1201 byl Adolf poražen a jeho úděl byl rozdělen mezi Meklenbursko a Zvěřínsko. Protože v bitvě padl i Niklot, stal se Borvin jediným pánem své země, která ale byla stále pod dánským protektorátem. Borvin získává od Dánů roku 1204 v léno Gadebusch a Stellau. V letech 1218/19 pomáhá Dánům při dobytí Estlandu a je mu za to uděleno území Črezpěňanů. Nový dánský král Valdemar II. si to dal roku 1214 schválit dokonce císařem. Roku 1221 zemřel zvěřínský hrabě Guncelin II. a jeho státeček byl obsazen Dány. Proti Dánům se však po návratu ze Svaté země postavil Guncelinův bratr Jindřich. Získal mnohá německá knížata jako spojence a Dánové byli poraženi v bitvě u Mölln. V Bardevické smlouvě z roku 1225 se Valdemar II. musel vzdát všech svých nároků na německé půdě kromě Rujány. Definitivně byl pak poražen roku 1227 u Bornhöved v Holštýnsku. Za Borvinovy vlády zesílila nadmíru německá kolonizace, hlavně z Vestfálska. Kolonisté zakládali své vesnice a přicházeli i jako obchodníci a řemeslníci. Borvin zemřel roku 28. ledna 1227. Přežil přitom oba své syny: Niklota II. (†28. září 1225), regenta z Gadebusch, a Jindřicha Borvina II. (†5. června 1226)

Po Borvinově smrti a krátké poručnické vládě jeho snachy a manželky Borvina II. byla země v letech 1229 - 1235 rozdělena mezi čtyři vnuky Borvina I.: Jan († 1264) dostal Obodritsko, Jindřich Borvin III. (†1278) Chyžensko s Roztokem, Niklot (†1277) oblast kolem Vorla a Güstrowa a Pribislav (†1272) zemi Varnů s centrem v Parchimu. Jeho úděl byl však již roku 1256 rozdělen mezi okolní panství. Janův syn Jindřich Poutník podnikl roku 1271 cestu do Svaté země, kde byl ale zajat a v zajetí zůstal ještě 26 let. Zatím vládla jeho žena Anastázie. V zemi byly stálé nepokoje, zuřil boj mezi Jindřichovými bratry. Sám Jindřich (†1302) byl donucen po návratu ze zajetí přenechat vládu svému synovi Jindřichu II. Lvu. Roztocký pán Niklot (od roku 1292) byl roku 1301 přinucen uznat dánskou nadvládu. Roku1283 byl mezi Lübeckem, Wismarem, Roztokem, Stralsundem, Greifswaldem, Dymínem a Štětínem uzavřen Roztocký spolek, který se později stal základem hanzy. Jindřich II. Lev vedl válku proti pobřežním městům, roku 1311 dobyl Wismar a 1314 Rostock. Sňatkem s Beatrix Braniborskou získal jižní Stargard, o který musel ale po smrti své choti roku 1313 bojovat s braniborským vévodou Valdemarem. Toho porazil roku 1316 u Gransee a Stargard získal o rok později mírem v Templině. Zemřel roku 1329 a po něm nastoupil na trůn jeho jedenáctiletý syn Albrecht II.