Helikoon

Vladislav Knoll

materiály k magisterskému studiu (ÚŘLS, FF UK)

DIPLOMOVÁ PRÁCE

TEXTY, ČLÁNKY A DALŠÍ ČINNOST

1999-2000

 • Středoasijský a řecký epos
 • Účast na XII Jornades internacionals de llengua i cultura catalana (Gironella, Španělsko, stipendium Andorrské vlády)
 • 2000-2001

 • Středoasijští a řečtí lidoví pěvci
 • Letní kurs katalánštiny v instituci Escola oficial d'Idiomes Barcelona-Drassanes
 • (stipendium uděleno organizací Fundació Congrés de Cultura Catalana)

  2001-2002

  T e x t y :
 • Periplús: Cesty po bájných a dalekých zemích
 • Aeneův štít
 • Z Velleia Patercula
 • Horati Carmen II.20

 • U d ě l  e n á   s t i p e n d i a :
 • Letní kurs novořečtiny na Národní  a Kapodistriasově univerzitě v Athénách  (stipendium Athénské univerzity)
 • 1. univerzitní kampus katalánského jazyka (1r Campus universitari de la Llengua Catalana), Mallorca/Andorra 2002 (stipendium Andorrské vlády)
 • 2002-2003

  T e x t y  k l a s i c k o f i l o l o g i c k é :
 • Recepce římské epitomy v Polsku
 • Z Hovorů k sobě M. Antonia
 • Transformace latiny
 • O lakónském nářečí

 • T e x t y  r o m a n i s t i c k é :
 • History of Andorran Political System, Catalan Lectorate of the Charles University (Prague) 2002 (in Czech)
 • Er aranés: Era lengua occitana en Catalonha (Aranese: the Occitan in Catalonia), Catalan Lectorate of the Charles University (Prague) 20th March 2003 (in Czech, written version in Aranese)

 • T e x t y  t ý k a j í c í   s e   s t ř e d n í   a   v ý c h o d n í   E v r o p y :
 • Mòja darga kù kaszëbiznie, in: Òdroda 2002/4
 • Gotšalk - kníže polabských Slovanů, in: Na Východ 2002/4, s. 12-14
 • Putování po Českém koutku kladském, in: Na Východ 2002/5, s. 11-12
 • Lidoví pěvci Střední Asie, in: Na Východ 2002/6, s. 6-7
 • Nôwikszy môłi nôród, in: Òdroda 2002/7
 • Staré pověsti polské, in: Na Východ 2003/2, s. 4-5
 • Znaczenié médiów dlô rozwiju mòwë, in: Òdroda 2003/1
 • Kaszëbë - jich mòwa ë kùltura, in: Na Východ 2003/1, s. 9-10
 • Malý slovanský národna pobřeží Baltu, in: Česko-lužický věstník 2003/2, s. 18-21
 • Co znaczi a&ugravetonomijô?, in: Òdroda 2003/2

 • Ú č a s t :
 • III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa Dialog kultur i religii na ziemiach słowiańskich) Universytet Gdański, 9. května , referát: Rola Kłodzka w historii czeskiej
 • Curso de iniciación a la lingüística iberorománica (by Xavier Frías Conde, Universitat Complutense de Madrid), Karlova Univerzita v Praze
 • Kaszëbskò-czeskô sztudérskô wëmióna, (Klub studencki Pomorania)

 • D a l š í   č i n n o s t
 • Organizace výstavy: Kašubové v zrcadle svého písemnictví - Slovanská knihovna v Praze
 • Zpracovávání archivních materiálů Ukrajinského muzea v Praze, Slovanská knihovna v Praze 
 • 2003-2004

  R O Č N Í K O V É  P R Á C E :
 • VÁLEČNÉ SCÉNY V IUSTINOVĚ EPITOMĚ Z POMPEIA TROGA
 • PERIPLÚS - JEHO CHARAKTERISTIKA A VZTAHY S JINÝMI ŽÁNRY

 • J i n é   t e x t y :

 • Latinská partikule iam
 • Mezinárodní seminář české a lužickosrbské kultury, in: Česko-lužický věstník 2004/6, s.43-45
 • Letní škola kašubské kultury, in: Česko-lužický věstník 2003/10, s. 86-87

 • G r a n t y
 • účast na XXXVI Universitat Catalana d'Estiu,  Prades (France) 2004
 •  Mezinárodní sudentský seminář české a lužické kultury (ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, projekt č. 11 03 670) květen 2004 (Praha, Sev. Čechy, Budyšin)
 • 2004-2005

  E x t e r n í   s p ol u p r á ce :
 • Výuka řeckého jazyka (Jana Štěpánková - Foreign Languages Service) 2004
 • Výuka řeckého jazyka (Gymnázium, SOČ a VOŠ, Prokopova 16, Praha 3) 2005