KRÓTCZI SŁOWÔRZ

KASZËBSKÒ-PÒLSKÒ-CZESCZI

Wersëjô pierszô (600 słów) 18.9.2002 © Vladislav Knoll
Wersëjô drugô (1150 słów) 9.2.2003 © Vladislav Knoll
Wersëjô trzecô (4731 słów) 29.3.2006
© Vladislav Knoll

abecadło,a n abeceda,y f abecadło,a n
abò nebo albo
abò - abò buď - nebo albo - albo
absolwent,a m absolvent,a m absolwent,a m
abstinent,a m abstinent,a m abstynent,a m
administracëjô,i f administrace,0 f administracja,i f
adresaf adresa,y f adres,u m
adresôrz,arza m adresát,a m adresat,a m
adżencëja,i f agentura,y f agencja,i f
aferaf aféra,y f afera,y f
achtnąc respektovat uszanować
akademik,a m kolej,e m akademik,a m
akcëjô,i f akce,0 f akcja,i f
aktiwny aktivní aktywny
aktorka,czi f herečka,y f aktorka,i f
aktualny aktuální aktualny
akùmùlator,a m baterie,0 f akumulator,a m
akùratno přesně dokładnie
alczérz,a m komora,y f komora,y f
ale ale ale
aléj, aleji f alej,e f aleja, alei f
ambasadaf velvyslanectví,0 n ambasada,y f
ambùlancëjô,i f ambulance,0 f ambulancja,i f
amòrtizator,a m tlumič,e m amortyzator,a m
andżinaf angína,y f angina,y f
ani ani ani
aniół,oła m anděl,a m anioł,a m
anticzny antický antyczny
antikwariat,u m antikvariát,u m antykwariat,u m
aparat,u m přístroj,e m aparat,u m
apart zvlášť osobno
apartny báječný bajeczny
apartny neobvyklý niezwykły
apartny zvláštní szczególny
apfelzynaf pomeranč,e m pomarańcza,y f
apfelzynowi oranžový pomarańczowy
aprikózaf meruňka,y f morela,i f
aptéka,czi f lékárna,y f apteka,i f
arbataf čaj,e m herbata,y f
arfaf harfa,y f harfa,y f
archeolodżijô,i f archeologie,0 f archeologia,i f
archeologa m archeolog,a m archeolog,a m
architektam architekt,a m architekt,a m
armijô,i f armáda,y f armia,i f
artikëł,ła m článek,ku m artykuł,u m
artistam herec,ce m artysta,y m
artistam umělec,ce m artysta,y m
artistny umělecký artystyczny
asfalt,u m asfalt,u m asfalt,u m
aspirinaf aspirin,u m aspiryna,y f
asystentam asistent,a m asystent,a m
ataka,czi f útok,u m atak,u m
ataka,czi f záchvat,u m atak,u m
atakòwac útočit atakować
atelier,u m ateliér,u m atelier,0 n
atlas,u m atlas,u m atlas,u m
atletika,czi f atletika,y f atletyka,i f
atmosferaf ovzduší,0 n atmosfera,y f
auto,a n auto,a n samochód,odu m
aùtobùs,u m autobus,u m autobus,u m
aùtomaticzny automatický automatyczny
aùtostrada,ë f dálnice,0 f autostrada,y f
awansowóny pokročilý zaawansowany
bãben,na m buben,nu m bęben,na m 
baczëc dávat pozor uważać
bãczec mručet mruczeć
baczónam neotesanec,ce m gbur,a m
badac bádat badać
badérowanié,ô/égò n výzkum,u m badanie,a n
bagażaf zavazadlo,a n bagaż,u m
bagno,a n bažina,y f bagno,a n
bagno,a n močál,u m bagno,a n
bal,u m ples,u m bal,u m
balaf míč,e m piłka,i f
balbiérniô,0/e f kadeřnictví,0 n zakład fryzjerski, zakładu fryzjerskiego m
balet,u m balet,u m balet,u m
balika,czi f vana,y f wanna,y f
balkón,ònu m balkón,u m balkon,u m
balón,onu m balón,u m balon,u m
banaf železnice,0 f kolej,ei f
banaf vlak,u m pociąg,u m
banan,u m banán,u m banan,u m
baniô,0 f dýně,0 f dynia,0 f
bank,ù m banka,y f bank,u m
banknot,u m bankovka,y f banknot,u m
banowi železniční kolejowy
banowi,égò m železničář,e m kolejarz,a m
banowiszcze,a n nádraží,0 n dworzec,ca m
bańtka,czi f platýz,e m flądra,y f
bar,u m bar,u m bar,u m
baran,a m beran,a m baran,a m
bardownica,ë f kadeřnice,0 f fryzjerka,i f
barchniec šílet szaleć
barnic bránit bronić
barnic obhajovat bronić
barnim,a m obhájce,0 m obrońca,y m
barnim,a m obránce,0 m obrońca,y m
barniô,i f zbraň,ně f broń,ni f
baro velmi bardzo
barok,ù m baroko,a n barok,u m
barokòwi barokní barokowy
barométer,ru m tlakoměr,u m barometr,u m
barżi raději raczej
barżi spíš raczej
basen,u m bazén,u m basen,u m
baszka,czi f šiška,y f szyszka,i f
baterijka,czi f baterka,y f bateryjka,i f
bawełnaf bavlna,y f bawełna,y f
bawic trávit (čas) spędzać (czas)
bawienié,ô/égò n pobyt,u m pobyt,u m
bawienié,ô/égò n zábava,y f zabawa,y f
bazaf základna,y f baza,y f
aby żeby
bëc leżą stanovat obozować
bëc procëm odporovat sprzeciwiać się
bëc wespół zúčastnit se wziąć udział
bëc winien dlužit być winien
bëc zôzdrosny žárlit być zazdrosny
bëc, jem, jes, je, jesmë, jestë/jesce, są (béł) být, jsem, jsi, je, jsme, jste, jsou (byl) być, jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są (był)
beczka,czi f sud,u m beczka,i f
bédowac nabídnout oferować
bédowac navrhovat proponować
bédowanié,ô/égò f návrh,u m propozycja,i f
bédowanié,ô/égò f nabídka,y f propozycja,i f  / oferta,y f
befsztëk,ù m biftek,u m befsztyk,a m
beletristika,czi f beletrie,0 f beletrystyka,i f
bëlniec zdokonalovat doskonalić
bëlno pořádně porządnie
bëlno výborně świetnie
bëlnotaf ctnost,i f cnota,y f
bëlny dokonalý doskonały
bëlny výborný doskonały
bëlny pořádný porządny
bëlny šlechetný szlachetny
bënë uvnitř wewnątrz
bënë vevnitř wewnątrz
bënowi vnitřní wewnętrzny
benzynaf benzín,u m benzyna,y f
besowinaf bez,u m bez, bzu m
bestialsczi krutý okrutny
bestri pestrý pstry
bëti bývalý były
bëti přítomný obecny
bëtnik,a m účastník,a m uczestnik,a m
bëtnosc,ë f přítomnost obecność
beton,u m beton,u m beton,u m
bez cos skrz něco przez coś
bez czegòs bez něčeho bez czegoś
bez mała přibližně w przybliżeniu
bez wątpieniô bezpochyby niewątpliwie
bezmionowi anonymní anonimowy
bezôgòdkòwi bezohledný bezwzględny
bezpieczny bezpečný bezpieczny
bezprawny nezákonný bezprawny
bezrobòcëzna,ë f nezaměstnanost,i f bezrobocie,a n
bezrobòtny nezaměstnaný bezrobotny
bezszëk,ù m nesmysl,u m nonsens,u m
bezzmiłkowi správný poprawny
bezzmiłkowo správně poprawnie
bezzwësk,ù m nevýhoda,y f niekorzyść,ci f
białczën,a m tchán,a m teść,cia m
białczëna,ë f tchyně,0 f teściowa,ej f
białka,czi f žena,y f kobieta,y f
białka,czi f manželka,y f małżonka,i f
Biblijô,i f Bible,0 f Biblia,i f
bibliotéka,czi f knihovna,y f biblioteka,i f
bic, bijã bít, biji bić, biję
biédaf bída,y f bieda,y f
biédaf nouze,0 f bieda,y f
biédniec hubnout chudnąc
biédny chudý biedny
biédny ubohý biedny
biég, biegù m běh,u m bieg,u m
biegac běžet biec
biegùn,a m pól,u m biegun,a m
bielëznaf prádlo,a n bielizna,y f
biélk, bielkù m bílek,ku m białko,a n
bieżk,a m posel,la m goniec, gońca m
bijącô żëła tepna,y f tętnica,y f
bik,a m býk,a m byk,a m
biliet na plac místenka,y f miejscówka,i f
biliet,u m jízdenka,y f bilet,u m
biliet,u m lístek,ku m bilet,u m
biliet,u m vstupenka,y f bilet,u m
biôłi bílý biały
biôłô wòrzta, biôłi wòrztë f tlačenka,y f salceson,u m
biôtka,czi f zápas,u m walka,i f / mecz,u m
biôtka,czi f boj,e m walka,i f
biôtka,czi f bitva,y f bitwa,y f
biôtkòwac bojovat walczyć
birna,ë f žárovka,y f żarówka,i f
bitô smietana, biti smietanë f šlehačka,y f bita śmietanka, bitej śmietanki  f
biuro,a n kancelář,e f biuro,a n
biuro,a n wëmiónë směnárna,y f biuro,a n wymiany
bladi,ô,é bledý blady
błądzëc bloudit błądzić
blacha,ë f plotna,y f blacha,y f
blat,u m sporák,u m piec kuchenny, pieca kuchennego m
błaznowac balamutit bałamucić
blësczi blízký bliski
blëzë czegòs blízko čeho blisko czegoś
blizaf maják,u m latarnia,i f
blok,ù m blok,u m blok,u m
blónaf mrak,u m chmura,y f
blondinka,czi f blondýnka,y f blondynka,i f
bluza, lëtewka blůza,y f bluza,y f
bluzka,czi f halenka,y f bluzka,i f
neboť bo
protože bo
bòcón,a m čáp,a m bocian,a m
bôczenié,ô/égò n pozornost,i f uwaga,i f
bòdéj nechť niech
bòdéj asi podobno
bòdéj prý podobno
Bóg zapłac děkuji dziękuję
Bóg, Bòga m Bůh, Boha m Bóg, Boga m
bògati bohatý bogaty
bòjac sã bát se, bojím se bać się
bôjka,czi f pohádka,y f bajka,i f
bòjôrz,arza m bojovník,a m bojownik,a m
bòk,ù m bok,u m bok,u m
bòkadny bohatý bogaty
bòkadosc,e f bohatství,0 n bogactwo,a n
bòks,u m box,u m boks,u m
ból, bolu m bolest,i f ból,u m
bòlec bolet boleć
bòlëca,ë f nemocnice,0 f szpital,a m
Bôłt,u m, Wialdżé mòrze Balt,u m Bałtyk,u m
bôłtowi baltský bałtycki
bómk,a m bonbon,u m cukierek,ka m
bómkówka,czi f bonboniéra,y f bonboniera,y f
bónk,ù m fazole,0 f fasola,i f
bòrdôk,a m batoh,u m plecak,a m
bórg, borgù m úvěr,u m kredyt,u m
borówka,czi f brusinka,y f borówka,i f
bòrzón,ana m hřib,u m borowik,a m
bòsy bosý bosy
bót,a m bota,y f but,a m
bôt,a m loď, lodě f łódź, łodzi f
bòżôk,ù m spropitné,ho n napiwek,ku m
brac, biorã brát, beru brać, biorę
brakòwac postrádat brakować
brat,a m bratr,a m brat,a m
bratinka,czi f neteř,e f (dcera bratra) bratanica,y f
brązowi bronzový brązowy
brëdny špinavý brudny
brëkòwac potřebovat potrzebować
brëkòwny náročný wymagający
brëkùnk,ù m potřeba,y f potrzeba,y f
brële brýlefpl okulary,ów mpl
bréza,ë f závan,u m powiew wiatru, powiewu wiatru m
brifka,czi f listonoš,e m listonosz,a m
briftaszaf aktovka,y f portfel,u m
brnnieńsczi brněnský brneński
bród, brodu m brod,u m bród, brodu m
brodaf brada,y f broda,y f
brómaf brána,y f brama,y f
bronisz,a m advokát,a m adwokat,a m
brót, brota m bochník,ku m (chleba) bochenek,ku m (chleba)
browarniô,0/e f pivovar,u m browar,u m
bruny hnědý brązowy
brutka,czi f nevěsta,y f narzeczona,ej f
brutka,czi f snoubenka,y f narzeczona,ej f
brzãd,u m ovoce,0 n owoc,u m
brzadny úrodný urodzajny
brzadowi ovocný owocowy
brzëdalstwò,a n ošklivost,i f brzydota,y f
brzëdczi ošklivý brzydki
brzëdôl,a m buran,a m prostak,a m
brzëdzëc sã ošklivit si brzydzić się
brzég, brzegù m břeh,u m brzeg,u m
brzëch,a m břicho,a n brzuch,a m
brzëmiec znít brzmieć
brzëtwiô,0 f břitva,y f brzytwa,y f
brzôd, brzadu m plod,u m płód, płodu m
brzoskwiô,0 f broskev,ve f brzoskwinia,0 f
brzozaf bříza,y f brzoza,y f
bùczka,czi f svině,0 f świnia,0 f
bùdink,a m  stavba,y f (budova) budynek,ku m
bùdink,ù m  budova,y f budynek,ku m
bùdla,ë f láhev,ve f butelka,i f
bùdnik,a m budík,u m budzik,a m
bùdowac stavět budować
bùdowizna,ë f architektura,y f architektura,y f
bùdowniô,0 f  stavba,y f (činnost) budowa,y f
bùdżet,u m rozpočet,tu m budżet,u m
bùcha,ë f pýcha,y f duma,y f
bùk,a m buk,u m buk,a m
bùksczi kalhotky,ek fpl majtki,ek fpl
bùksë,ów fpl kalhoty,0 fpl spodnie,0
bùlwa,ë f brambora,y f  kartofel,la m
bùrczibas,a m kontrabas,u m kontrabas,u m
bùsznic sã chlubit se chlubić się
bùsznic sã pyšnit se pysznić się
bùszny hrdý dumny
bùszny pyšný dumny
bùszny domýšlivý zarozumiały
bùten venku na dworze
bùten ven na zewnątrz
bùten vně zewnątrz
bùtnowi vnější zewnętrzny
bùzer,a m darebák,a m łobuz,a m
całczi celkový całkowity
całi celý cały
cało,a n tělo,a n ciało,a n
całotaf celek,ku m całość,ci f
cãżczi obtížný trudny
cebùla,ë f cibule,0 f cebula,i f
cec, cecze téci, teče ciec, cieknie
cëcac sát ssać
cëczer, cëkru m cukr,u m cukier, cukru m
cëczerniô,i f cukrárna,y f cukiernia,0 f
cedel,la m lístek,ku m kartka,i f
cëdowny zázračný cudowny
cëfrin,a m brouk,a m chrabąszcz,a m
cegła,ë f cihla,y f cegła,y f
cëchi tichý cichy
cëchò tiše cicho
cëchò zticha cicho
cëchôtaf ticho,a n cisza,y f
céchòwac kreslit kreślić
cechùnk,ù m kresba,y f rysunek,ku m
cechùnk,ù m výkres,u m rysunek,ku m
céchùnk,ù m náčrtek,ku m szkic,u m
cekawi zajímavý ciekawy
cel,u m cíl,e m cel,u m
cel,u m účel,u m cel,u m
celã,ta n tele,te n cielę,cia n
celëczëznaf telecí,ho n (maso)  cielęcina,y f
celny ùrząd, celnégù ùrządu m celnice,0 f urząd celny, urzędu celnego m
célowac mířit na něco celować w coś
cement,u m cement,u m cement,u m
cemny temný ciemny
cemny tmavý ciemny
céń, enia m stín,u m cień,nia m
ceńczi tenký cienki
ceniô,0/e f stín,u m cień,nia m
centralny ústřední centralny
centrum,ù m centrum,a n centrum,0 n
centrum,ù m středisko,a n ośrodek,ka m
ceplëznaf vedro,a n upał,u m
cepłi teplý ciepły
cepło,a n teplo,a n ciepło,a n
cepłotaf teplota,y f temperatura,y f
cërpiec trpět cierpieć
cërplëwi trpělivý cierpliwy
cërplëwòta,ë f trpělivost,i f cierpliwość,ci f
cësnąc tlačit pchać
cësnienié,gò n tlak,u m ciśnienie,a n
ceszëc těšit cieszyć
ceszëc sã radovat se cieszyć się
ceszëc sã těšit se cieszyć się
cëszk,ù m touha,y f tęsknota,y f
cézaf síť na platýse ciągniona sieć dla fląnder
cëzënaf zahraničí,0 n zagranica,y f
cëzy cizí obcy
cëzyńc,a m cizinec,ce m cudzoziemiec,ca m
cmaf tma,y f ciemność,ci f
cmùlec sã lísat se łasić się
co (czegò, czemù, co, ò czem, czim) co (čeho,čemu, co, o čem,čím) co (czego, czemu, co, o czem, czym)
codniowi denní codzienny
codniowi každodenní codzienny
codniowò denně codziennie
codzénny všední powszedni
colemało obyčejně zazwyczaj
colnik,a m celník,a m celnik,a m
copac sã couvat cofać się
copac sã ustupovat cofać się
córecznica,ë f vnučka,y f (dcera dcery) wnuczka,i f
córecznik,a m vnuk,a m (syn dcery) wnuk,a m
córka,czi f dcera,y f córka,i f
cos, czegòs něco, něčeho coś, czegoś
cotka,czi f teta,y f ciotka,i f
cud, cëdu m div,u m cud,u m
cud, cëdu m zázrak,u m cud,u m
cug,a m vlak,u m pociąg,u m
cwiardi tvrdý twardy
cwierdzëc tvrdit twierdzić
cyg,ù m průvan,u m przeciąg,u m
cygarëta cigareta,y f papieros,a m
cygnąc tahat ciągnąć
cygnąc táhnout ciągnąć
cygnąc kawle losovat losować
cynaf cín,u m cyna,y f
cynamón,onu m skořice,0 f cynamon,u m
cyrkùs,u m legrace,0 f heca,y f
cytrinaf citrón,u m cytryna,y f
cywilizacëjô,i f civilizace,0 f cywilizacja,i f
cząd,u m doba,y f czas,u m
cząd,u m období,0 n okres,u m
cządnik,a m časopis,u m czasopismo,a n
czadzëc sã prášit se kurzyć się
czamnotaf nuda,y f nuda,y f
czapac špinit brudzić
czarzący kouzelný czarowny
czarzëc čarovat czarować
czarzô,i/e f kouzlo,a n czar,u m
czas,u m čas,u m czas,u m
czasã občas czasem
czasnik,a m sloveso,a n czasownik,a m
czasowi dočasný chwilowy
czasowò mezitím tymczasem
czãsti častý częsty
czãsto často często
czãżczi těžký ciężki
czëc cítit czuć
czëc slyšet słyszeć
czëcé,ô/égò n cit,u m czucie,a n
czédë kdy kiedy
czédes kdysi kiedyś
czédës někdy kiedyś
Czech,a m Čech,a m Czech,a m
Czechë,ów Čechy,0 fpl Czechy, Czech fpl (część zachodnia)
czéj když gdy
czéjbë kdyby gdyby
czëłi citlivý czuły
czëłi choulostivý wrażliwy
czelich,a m pohár,u m kielich,a m
czemù proč czemu
czer,u m řídítka,ek npl kierownica,y f
czer,u m kormidlo,a n ster,u m
czera,ë f volant,u m kierownica,y f
czerënk,ù m směr,u m kierunek,ku m
czerowac řídit kierować
czerowanié,ô/égò n řízení,0 n kierowanie,a n
czerownik,a m vedoucí,ho m kierownik,a m
czerpac čerpat czerpać
czerwińc,a m červen,na m czerwiec,ca m
czerwiony červený czerwony
czerwiony rudý czerwony
czérz, krza m keř,e m krzak,a m
czerzenka,czi f máselnice,0 f maślnica,y f
czërzep,u m lebka,y f czaszka,i f
czesac česat,češu czesać, czeszę
czesczi český czeski
Czes,czi f Česká republika, České republiky f Czechy, Czech fpl
czësti čistý czysty
czësti naprostý zupełny
czëstny úplný zupełny
czësto úplně całkiem
czësto docela zupełnie
czësto vůbec w ogóle
czëstosc,ë f čistota,y f czystość,ci f
czëszczëc čistit czyszcić
czëszczenié,ô/égò n úklid,u m sprzątanie,a n
czëszczôrka,czi f uklízečka,y f sprzątaczka,i f
czeszéń,enie f kapsa,y f kieszeń,ni f
Czeszka,czi f Češka,y f Czeszka,i f
czëtac číst, čtu (četl) czytać
czëtanié,ô/égò n čtení,0 n czytanie,a n
czidlón,onu m plášť,tě m płaszcz,a m
czij, czija, czije čí czyj, czyja, czyje 
czij,a m klacek,ku m kij,a m
czij,a m hůl, hole f laska,i f
czile několik kilka
czile razów několikrát kilkarazy
czilogram,a m kilogram,u m kilogram,a m
czilométer,ra kilometr,u m kilometr,a m
czino,a n kino,a n kino,a n
cziosk,ù m stánek,ku m kiosk,u m
czipka,czi f slepice,0 f kura,y f
cziraf racek,ka m mewa,y f
czitka,czi f batoh,u m plecak,a m
człowiek,a m člověk,a m człowiek,a m
czôłenk,a m loďka,y f łódka,i f
czółenkò,a n kajak,u m kajak,a m
czôłn,a m člun,u m łódka,i f
czómpaf bačkora,y f pantofel,la m
czorgac sã plazit se czołgać się
czorchac třít trzeć
czôrnô jagòda, czôrny jagòdë f borůvka,y f czarna jagoda, czarnej jagody f
czôrny černý czarny
czôrt,a m čert,a m diab,ła m
czosadło,a n kartáč,e m szczotka,i f
czosnik,ù m hřeben,u m grzebień,nia m
czosnik,ù m česnek,u m czosnek,ku m
cztërnôsce čtrnáct czternaście
czułi něžný czuły
czurchac vléci wlec
czurpac vléci wlec
czwiôrti čtvrtý czwarty
czwiôrtk,a m čtvrtek,ka m czwartek,ku m
dąb, dãbù m dub,u m dąb, dębu m
dąc foukat dmuchać
dac do wiédze oznámit podać do wiadomości
dac do zrozumieniô naznačit dać do zrozumienia
dac, dóm/dajã dát, dám dać, dam
dak,ù m střecha,y f dach,u m
daleczi daleký daleki
dalek daleko daleko
dalekòsc,ë f vzdálenost,i f odległość,ci f
dali dál(e) dalej
dalszi další następny
dalszi cyg, dalszégò cygù m pokračování,0 n dalszy ciąg, dalszego ciągu m
dama,ë f f hráz,e f tama,y f
damic mlčet milczeć
damsczi,kô,czé dámský damski
dana,ë f smrk,u m świerk,a m
dãple,ów fpl bahno,a n bagno,a n
dãpny smutný smutny
daremny marný daremny
darënk,ù m dárek,ku m podarek,ku m
darënk,ù m dar,u m podarunek,ku m
darga,dżi f cesta,y f droga,i f
darmo marně na próżno
darmôk zadarmo zadarmo
darowac darovat darować
darowac věnovat ofiarować
dataf datum,a n data,y f
dbaf starost,i f troska,i f
dbaf úmysl,u m zamiar,u m
dbałi pečlivý troskliwy
debataf debata,y f debata,y f
dech,u m dech,u m dech, tchu m
dëcht úplně całkiem
dëcht právě właśnie
deja,i f myšlenka,y f myśl,i f
deka,czi f deka,y f koc,a m
deka,czi f pokrývka,y f kołdra,y f
deka,czi f přikrývka,y f kołdra,y f
dekòlt,u m výstřih,u m dekolt,u m
dekòracëjô,i f dekorace,0 f dekoracja,i f
dél,a m kláda,y f kłoda,y f
dél,a m deska,y f płyta,y f
dél,a m prkno,a n deska,i f
delegacëjô,i f delegace,0 f delegacja,i f
delikates,u m lahůdka,y f delikates,u m
demòkracëjô,i f demokracie,0 f demokracja,i f
demònstracëjô,i f demonstrace,0 f demonstracja,i f
dënëga,dżi f potopa,y f potop,u m
dënëga,dżi f povod,ně f powódź,odzi f
depnąc šlápnout depnąć
deptuch,a m koberec,ce m dywan,u m
dërdzaf rez, rzi f rdza, rdzy f
dërno rozhodně stanowczo
dérowac trvat trwać
dëszaf duše,0 f dusza,y f
deszcz,u m déšť, deště m deszcz,u m
deszczownik,a m deštník,u m parasol,u m
dëszëc sã dusit se dusić się
dëtczi,ków mpl peníze, peněz mpl pieniądze,ędzy mpl
dëtk,a m měna,y f waluta,y f
diamańt,u m diamant,u m diament,u m
dietaf dieta,y f dieta,y f
dichac dýchat oddychać
dichanié,ô/égò n dýchání,0 n dychanie,a n
dichawicaf astma,tu n astma,y f
dijapozytiw,ù m diapozitiv,u m przezrocze,a n
dim, dëmù m kouř,e m dym,u m
diôb,ła m  ďábel,la m diab,ła m
diopter,ru m dioptrie,0 f dioptria,i f
direktór,ora m ředitel,e m dyrektor,a m
dirigent,a m dirigent,a m dyrygent,a m
diskùsëjô,i f diskuse,0 f dyskusja,i f
dłëgò dlouho długo
dłëżi déle dłużej
dlô kògòs pro někoho dla kogoś
dłóń, dłoni f dlaň,ně f dłoń,ni f
dłudżi dlouhý długi
dług, dłëgù m dluh,u m dług,u m
dłużô,i f délka,y f długość,ci f
dno,a n dno,a n dno,a n
do czasu prozatím tymczasem
do czegòs do něčeho do
do czegòs k něčemu do
dobëc porazit pobić
dobëc vyhrát wygrać
dobëc dobýt zdobyć
dobëc zvítězit zwyciężyć
dobëcé,ô/égò n vítězství,0 n zwycięstwo,a n
dobëcé,ô/égò n výhra,y f wygrana,ej f
dobëtk,ù m dobytek,ka m dobytek,ku m
dobëtnik,a m vítěz,e m zwycięzca,y m
dobri dobrý dobry
dobrowólny dobrovolný dobrowolny
dobrze dobře dobrze
dôczesti mlhavý mglisty
dodac dodat dodać
dodac doplnit uzupełnić
dodawac sčítat dodawać
dodóm domů do domu
dodóm,omu m domov,a m dom,u m
dodôwk,ù m přídavek,ku m dodatek,ku m
dodrzeniałi zralý dojrzały
dofùlowac dodat dodać
dogadac sã domluvit se dogadać się
dogònic dohonit dogonić
doch přece przecież
doch vždyť przecież
dochtor,a m doktor,a m doktor,a m
dochtor,a m lékař,e m lekarz,a m
dojachac dojet, dojedu dojechać, dojadę
ka,czi f mlha,y f mgła,y f
dokôz,azu m čin,u m czyn,u m
dokôz,azu m skutek,ku m czyn,u m
dokôz,azu m doklad,u m dowód,odu m
dokôz,azu m důkaz,u m dowód,odu m
dokôz,azu m průkaz,u m dowód,odu m
dokôz,azu m dílo,a n dzieło,a n
dokôz,azu m spis,u m dzieło,a n
dokôz,azu m vysvědčení,0 n świadectwo,a n
doktórka,czi f lékařka,y f lekarka,i f
dokùment,u m listina,y f dokument,u m
dół, dołu m sukně,0 f spódnica,y f
dolënaf údolí,0 n dolina,y f
dôlô, dali f dálka,y f dal,i f
dołożny kladný dodatni
dóm, domù m předsíň,ně f przedpokój,oju m
doma doma w domu
domôcé gòspòdarztwò, domôcégò gòspòdarstwa n domácnost,i f gospodarstwo domowe, gospodarstwa domowego n
domôctwò,a n občanství,0 n obywatelstwo,a n
domôcy domácí domowy
dopiérze teprve dopiero
dopłôtk,ù m příplatek,ku m dopłata,y f
doprowadzëc dovést, dovedu doprowadzić, doprowadzę
doprowadzëc přivést doprowadzić
doprzińc, doprzińdã dosáhnout, dosáhnu osiągnąć, osiągnę
dôr, daru m dar,u m dar,u m
doraznik,a m důraz,u m akcent,u m
dorosłi dospělý dorosły
dorsz,a m treska,y f dorsz,a m
dosc dost dość
dostac, dostanã dostat, dostanu dostać, dostanę
doswiôdczony zkušený doświadczony
doszëkowac dokončit dokończyć
dotëgòwac poskytovat dostarczać
dotëchczôs dosud dotychczas
dotëchczôs zatím dotychczas
dotknąc sã dotknout se dotknąć się
dotrzëmac dodržet dotrzymać
dotrzëmòwac dodržovat dotrzymywać
dowiedzec sã dozvědět se dowiedzieć się
dowiéraf důvěra,y f zaufanie,a n
dowiérny důvěřivý ufny
dowiérzac důvěřovat dowierzać
dowiérzac doufat ufać
dôwno dávno dawno
dowolé,ô/gò n slušnost,i f grzeczność,ci f
dowolny, posłëszny zdvořilý grzeczny
dozér,u m dohled,u m nadzór,oru m
dozér,u m dozor,u m nadzór,oru m
dozerac dohlížet doglądać
dozerac  pečovat opiekować
dozerac kògòs starat se o koho opiekować się kimś
dozérôcz,acza m správce,0 m dozorca,y m
dozérôcz,acza m hlídač,e m dozorca,y m
doznac zkusit doświadczyć
doznanié,ô/égò n dojem,mu m wrażenie,a n
dôzny silný silny
draczowac mlátit młocić
draga,dżi f kotva,y f (dvouramenná) kotwica,y f (dwuramienna)
drapac škrábat drapać
drëdżi,gô,dżé druhý drugi
drëch,a m přítel,e m przyjaciel,a m
drëchnaf přítelkyně,0 f przyjaciółka,i f
drëchnaf kamarádka,y f przyjaciółka,i f
drëk,ù m tisk,u m druk,u m
drëkarka,czi f tiskárna,y f drukarka,i f
drëkarniô,i f tiskárna,y f drukarnia,0 f
drëkòwac tisknout drukować
dres,u m dres,u m dres,u m
drëżeń,nia m jádro,a n rdzeń,nia m
drgùba,ë f síť na větší ryby sieć dla większych ryb
drôb,i f žebřík,u m drabina,y f
drobné,ych fpl drobné,ých fpl drobne,ych fpl
drodżi drahý drogi
drodżi kam, drodżégò kamienia m drahokam,u m drogi kamień, drogiego kamienia m
droga,dżi f silnice,0 f szosa,y f
drogocëna f šperk,u m klejnot,u m
drzësta,ë f průjem,mu m rozwolnienie,a n
drzewiany dřevěný drewniany
drzewò,a n strom,u m drzewo,a f
drzewò,a n dřevo,a n drzewo,a f
duch, dëcha m duch,a m duch,a m
duka,czi f páka,y f dźwignia,0 f
dulas,a m lotr,a m łotr,a m
duńc, duńdã (doszedł) dojít, dojdu (došel) dojść, dojdę (doszedł)
duraf díra,y f dziura,y f
duraf otvor,u m otwór,oru m
dwadzesce dvacet dwadzieścia
dwadzesti dvacátý dwudziesty
dwanôsce dvanáct dwanaście
dwanôsti dvanáctý dwunasty
dwasta dvě stě dwieście
dwiérze,i/ów fpl dveřefpl drzwi,0 fpl
dwiérznicaf vrátnice,0 f portiernia,0 f
dwiérznik,a m vrátný,ého m portier,a m
dwigac zvedat dźwigać
dwigac sã stoupat podnosić się
dwignąc zvednout dźwignąć
dwignąc zvýšit podwyższyć
dwignąc sã stoupnout podnieść się
dwigôcz,a m hever,u m lewar,a m
dwór, dwòra m dvůr, dvoru m dwór,oru m
dżąc, dżyc ohýbat giąć
dzãczny vděčný wdzięczny
dzãka děkuji dziękuję
dzãka Bògù bohudík dzięki Bogu
dzãkòwac děkovat dziękować
dżaz,u m džez,u m (jazz) jazz,u m
dze kam gdzie
dze kde gdzie
dzecczi dětský dziecięcy
dzeckò,a n dítě,te n dziecię,a n
dzëgòtny malicherný małostkowy
dzejac působit działać
dzejanié,ô/égò n děj,e m akcja,i f
dzëk,a m kanec,ce m dzik,a m
dzél,a m část,i f część,ci f
dzél,a m díl,u m część,ci f
dzél,a m součástka,y f część,ci f
dzélama částečně częściowo
dzelëc dělit dzielić
dżem,ù m džem,u m dżem,u m
dzéń, dnia m den, dne m dzień, dnia m
dżeneracëjô,i f generace,0 f generacja,i f
dżeneral,a m generál,a m generał,a m
dżenialny geniální genialny
dżeografijô,i f zeměpis,u m geografia,i f
dżeolodżijô,i f geologie,0 f geologia,i f
dzes někam gdzieś
dzes někde gdzieś
dzesãc deset dziesięć
dzesąti desátý dziesiąty
dzéwczã,ca n děvče,te n dziewczę,cia n
dzéwczëcy dívčí dziewczęcy
dzëwi divoký dziki
dzewi(ã)cnôsce devatenáct dziewiętnaście
dzewi(ã)cnôsti devatenáctý dziewiętnasty
dzewiãc devět dziewięć
dzewiãcdzesãt devadesát dziewięćdziesiąt
dzewiąti,ô,é devátý dziewiąty
dzëwic sã divit se dziwić się
dzewińcdzesąti devadesátý dziewięćdziesiąty
dzéwka,czi f dívka,y f dziewczyna,y f
dzewô róża, dzëwi różë f šípek,ku m dzika róża, dzikej róży f
dżimnasticzny zal m tělocvična,y f sala gimnastyczna, sali gimnastycznej f
dżimnazëjô,i f gymnázium,a n gimnazjum,0 n
dżips,u m sádra,y f gips,u m
dżitaraf kytara,y f gitara,y f
dzob,a m zobák,u m dziób, dzioba m
dzôc sã dít se, děje se dziać się, dzieje się
dzyrsczi statečný dzielny
dzysészi dnešní dzisiejszy
dzysô dnes dziś
dzywny divný dziwny
ë a a
ë tak dali a tak dále i tak dalej
ekònom,a m ekonom,a m ekonom,a m
ekonomijô,i f ekonomie,0 f ekonomia,i f
ekzemplôrz,arza m exemplář,e m egzemplarz,a m
ekzemplôrz,arza m výtisk,u m egzemplarz,a m
elefant,a m slon,a m słoń,nia m
elegancczi elegantní elegancki
elektriczny elektrický elektryczny
elektrisz,a m elektřina,y f elektrzyczność,ci f
elektrisz,a m tramvaj,e f tramwaj,u m
elektrowniô,i f elektrárna,y, f elektrownia,0 f
element,u m prvek,ku m element,u m
emeritaf důchodce,0 m emeryt,a m
emigrant,a m emigrant,a m emigrant,a m
enerdżiczny rázný energiczny
enerdżijô,i f energie,0 f energia,i f
etażaf poschodí,0 n piętro,a n
fabrika,czi f továrna,y f fabryka,i f
fagas,a m lotr,a m łotr,a m
fachman,a m odborník,a m fachowiec,ca m
fachòwi odborný fachowy
fakultet,u m fakulta,y f wydział,u m
falszëwi falešný fałszywy
familëjô,i f rodina,y f rodzina,y f
fanaf vlajka,y f flaga,i f
fantasticzny fantastický fantastyczny
fantazëjô,i f fantazie,0 f fantazja,i f
fartuch,a m zástěra,y f fartuch,a m
farwaf barva,y f kolor,u m
farwny barevný kolorowy
fazaf fáze,0 f faza,y f
fazan,a m bažant,a m bażant,a m
fechtowac šermovat szermować
fejn(y) skvělý fajny
felaf vada,y f wada,y f
felowac chybět brakować
fera,ë f prám,u m prom,u m
ferje,ów fpl prázdniny,0 fpl ferie,i fpl
festiwal,u m festival,u m festiwal,u m
fidle,ów fpl houslefpl skrzypce,iec fpl
fif,a/u vtip,u m dowcip,u m
figa,dżi fpl fík,u m figa,i f
filet,u m filé,0 n filet,u m
filialaf pobočka,y f filia,i f
film,ù m film,u m film,u m
filozoficzny filosofický filozoficzny
filozófijô,i/e f filosofie,0 f filozofia,i f
filter,ru m filtr,u m filtr,u m
firma,ë f firma,y f firma,y f
flaster,ra m náplast,i f plaster,ra m
flaster,ra m dlažba,y f bruk,u m
flastrowóny dlážděný brukowany
flészer,ra m řezník,a m rzeźnik,a m
fléta,ë f flétna,y f flet,u m
fliger,ra m letadlo,a n samolot,u m
fòntana,ë f fontána,y f fontanna,y f
fòntana,ë f vodotrysk,u m fontanna,y f
fòrma,ë f forma,y f forma,y f
fòrmalny formální formalny
fósbal,u m fotbal,u m piłka nożna, piłki nożnej f
fòtografa,ë m fotograf,a m fotograf,a m
foul,a m faul,u m faul,a m
frelaf pstruh,a m pstrąg,a m
frisztëk,ù/a m snídaně,0 f śniadanie,a n
frizéram holič,e m fryzjer,a m
frizéram kadeřník,a m fryzjer,a m
frusztukòwac snídat jeść śniadanie
fùndacëjô,i f nadace,0 f fundacja,i f
fùnkcëjô,i f funkce,0 f funkcja,i f
fùnkcëjonérowac fungovat funkcjonować
gãba,ë f obličej,e m twarz,y f
gãba,ë f ústa,0 npl usta, ust pl
gabinet,u m pracovna,y f gabinet,u m
gãbno ústně ustnie
gãbny ústní ustny
gadac mluvit mówić
gadzënaf drůbež,e f drób, drobiu m
gaflë,ów fpl vidlefpl widły,eł pl
galanterijô,i f galanterie,0 f galanteria,i f
galerëjô,i f galerie,0 f galeria,i f
gank,ù m chodba,y f korytarz,a m
garaż,u m garáž,e f garaż,u m
gard,u m město,a n miasto,a n
garderobaf šatna,y f szatnia,0 f
gardlëc škrtit dusić
gardsczi městský miejski
gãs,ë f husa,y f ś,si f
gasëc hasit gasić
gasôrz,a m hasič,e m strażak,a m
gasôrz,a m požárník,a m strażak,a m
gãsti hustý gęsty
gaz,u m plyn,u m gaz,u m
gazaf gáza,y f  gaza,y f 
gazétaf noviny,0 fpl gazeta,y f
gazétnik,a m novinář,e m dziennikarz,a m
gazowi plynový gazowy
gbùr,a m zemědělec,ce m rolnik,a m
gbùr,a m rolník,a m chłop,a m
gbùr,a m rolník,a m rolnik,a m
gbùrka,czi f hospodyně,0 f gospodyni,0 f
gbùrstwò,a n statek,ku m folwark,u m
gbùrzëna,ë f zemědělství,0 n rolnictwo,a n
gdowa,ë f vdova,y f wdowa,y f
gdówc,a m vdovec,ce m wdowiec,ca m
gedlëc lechtat łechtać
głãbòczi hluboký głęboki
głãbòkosc,ë f hloubka,y f głębokość,ci f
głëchi hluchý głuchy
glënaf hlína,y f glina,y f
głëpi hloupý głupi
głëpiec bláznit wariować
głëpisz,a m hlupák,a m głupiec,ca m
głëszëc tlumit tłumić
głód, głodu m hlad,u m głód, głodu m
głôdczi hladký gładki
głodny hladový głodny
głos,u m hlas,u m głos,u m
głosno hlasitě głośno
głosno nahlas głośno
głosny hlasitý głośny
głosowac hlasovat głosować
głowa,ë f hlava,y f głowa,y f
głowny hlavní główny
gmina,ë f obec,ce f gmina,y f
gnebac štípat szczypać
gnôcëk,ka m kotník,u m kostka,i f
gnôt,a m kost,i f kość,ci f
Gòdë,ów fpl Vánoce,0 fpl Boże narodzenie, Bożego narodzenia n
gôdka,czi f řeč,i f (proslov)  przemówienie,a n
gôdka,czi f projev,u m przemówienie,a n
gòdnik,a m prosinec,ce m grudzień,nia m
gòdzëc sã souhlasit godzić się
gòdzëna,ë f hodina,y f godzina,y f
gòjëc sã hojit se goić się
gòl,a m gól,u m gol,a m
gòłąb,ãbia m holub,a m gołąb,ębia m
gòłąbczëna,ë f holubice,0 f gołębica,y f
golarniô,0 f holičství,0 n zakład fryzjerski, zakładu fryzjerskiego m
gòlëc holit golić
gòlëtka,czi f žiletka,y f żyletka,i f
gòlôrz,a m holič,e m fryzjer,a m
gòlôrz,a m kadeřník,a m fryzjer,a m
gòlôrzka,czi f kadeřnice,0 f fryzjerka,i f
gón, gonu m honička,y f gonitwa,y f
gón, gonu m provoz,u m ruch,u m
gòńba,ë f závod,u m wyścig,u m
góraf hora,y f góra,y f
gòrac lesknout se błyszczeć
gòrący horký gorący
gòrączka,czi f horečka,y f gorączka,i f
gôrcz,u m pevnost,i f forteca,y f
górnik,a m horník,a m górnik,a m
górny horní górny
gòrszi horší gorszy
górz, gòrzu m hněv,u m gniew,u m
górz, gòrzu m vztek,u m wściekłość,ci f
gòrzczi hořký gorzki
gòrzëc sã hněvat se gniewać się
gòrzëc sã rozčilovat se złościć się
gòrzi hůř gorzej
gòsc,a m host,a m gość,cia m
gòscyńc,a m hospoda,y f gospoda,y f
gòscyńc,a m hotel,u m hotel,u m
gòscynnosc,ë f pohostinnost,i f gościnność,ci f
gòscynny pohostinný gościnny
gòspòdarczi hospodářský gospodarczy
gòspòdarztwò,a m hospodářství,0 n gospodarstwo,a n
gòspòdôrz,arza m hostitel,e m gospodarz domu, gospodarza domu m
gòticczi gotický gotycki
gòtowi hotový gotowy
gòtowi pohotový gotowy
gòwôr,u m hovor,u m gwar,u m
gózdz, gòzdza m hřebík,u m gwóźdź,zia m
grable,i fpl hráběfpl grabie,0 fpl
grac hrát grać
grad,u m úrov,ně f poziom,u m
grãdzô,y f tlačítko,a n przycisk,u m
grafika,czi f grafika,y f grafika,i f
gramatika,czi f mluvnice,0 f gramatyka,i f
granat,u m granát,u m granat,u m
granit,u m žula,y f granit,u m
granôtka,czi f karafiát,u m goździk,a m
gratulérowac gratulovat gratulować
grëbi hrubý gruby
grëbi tlustý gruby
grëbi tlustý tłusty
grëbi tlustý tłusty
grëdzënaf hrouda,y f gruda,y f
grejpfruit,u m grapefruit,u m grape-fruit,u m
greńcaf hranice,0 f granica,y f
grëpaf kupa,y f kupa,y f
gripaf chřipka,y f grypa,yf
griz,u m krupice,0 f grysik,u m
grób, grobù m hrob,u m grób, grobu m
grôcz,a m hráč,e m gracz,a m
grôd, gradu m kroupy, krup fpl grad,u m
groch,ù m hrách, hrachu m groch,u m
gromicznik,a m únor,a m luty,ego m
grónk,a m hrnec,ce m garnek,ka m
grôpk,ù m kastrol,u m rondel,la m
grósc,ë f hrst,i f garść,ci f
grozëc hrozit grozić
grozny hrozný groźny
gruńt,u m pozemek,ku m grunt,u m
gruńtowno důkladně gruntownie
gruńtowny důkladný gruntowny
grużdżec sę hrbit se garbić się
grzeczny hodný grzeczny
grzëmiôc hřmět grzmieć
grzëmòt,u m bouře,0 f burza,y f
grzenié,ô/égò n topení,0 n ogrzewanie,a n
grzib,a m houba,y f grzyb,a m
grzmòt,u m hrom,u m grzmot,u m
gułaf krůta,y f indyczka,i f
gùlocz,a m krocan,a m indyk,a m
gùma,ë f guma,y f guma,y f
gùmòwi réf, gùmòwégò réfa m pneumatika,y f opona,y f
gùrka,czi f okurka,y f ogórek,ka m
gùsła,ów npl předsudek,ku m przesąd,u m
gùtorzec sã bavit se bawić się
gùz,a m knoflík,u m guzik,a m
gwës zřejmě widocznie
gwësno jistě na pewno
gwësno určitě na pewno
gwësny jistý pewny
gwësny pravděpodobný prawdopodobny
gwiôzdaf hvězda,y f gwiazda,y f
gwiôzdka,czi f Štědrý večer, Štědrého večera m wigilia,i f Bożego narodzenia, 
gwizdac pískat gwizdać
gwôłcëc porušit naruszyć
gwôłt,u m násilí,0 n gwałt,u m
gwôraf nářečí,0 n gwara,y f
gwôsny vlastní własny
halaf hala,y f hala,i f
halac přinést przynieść
hamòwac brzdit hamować
handbal,u m házenáf piłka ręczna, piłki ręcznej f
hańdel,lu m obchod,u m handel,lu m
hańdlówca,ë m obchodník,a m handlowiec,ca m
hańdlowi obchodní handlowy
harąd,ë f nájemné,ho n komorne,go n
harãda,ë f nájem,mu m czynsz,u m
harmónijô,i f harmonika,y f harmonia,i f
hektar,a m hektar,u m hektar,a m
helikòpter,u m helikoptéra,y f helikopter,a m
hëtnictwò,a n hutnictví,0 n hutnictwo,a n
héwel,la m hoblík,u m hebel,la m
hipòpòtam,a m hroch,a m hipopotam,a m
histericzny hysterický histeryczny
historëjô,i f dějiny,0 fpl dzieje,ów mpl
historiczny historický historyczny
historik,a m historik,a m historyk,a m
hit,u m hit,u m przebój,oju m
hôk,a m hák,u m hak,a m
hôk,a m motyka,y f motyka,i f
hokej,a m hokej,e m hokej,a m
hokejistaf hokejista,y m hokeista,y m
chãc,ë f nadšení,0 n zapał,u m
chałpaf chalupa,y f chałupa,y f
charakter,u m charakter,u m charakter,u m
charakter,u m povaha,y f charakter,u m
chawka,czi f prut,u m pręt,u m
chcec chtít, chci chcieć, chcę
chcëwi chtivý chciwy
chcëwi lakomý skąpy
chëcz,ë/i f dům, domu m dom,u m
chëcz,ë/i f chata,y f chata,y f
chemicznô piérniô, chemiczny piérni(e) f čistírna,y f pralnia chemiczna, pralni chemicznej f
chemijô,i f chemie,0 f chemia,i f
chemik,a m chemik,a m chemik,a m
chirurga,dżi m chirurg,a m chirurg,a m
chitri vychytralý chytry
chléb, chleba m chléb, chleba m chleb,a m
chlechac naříkat narzekać
chléw,a m chlév,a m obora,y f
chłodno chladno chłodno
chłodny studený zimny
chłop,a m muž,e m mężczyzna,y m / mąż, męża m
chłopów tatk, chłopowa tatka m tchán,a m teść,cia m
chłopsczi pánský męski
chlor,u m chlór,u m chlor,u m
chmiél,elu m chmel,e m chmiel,u m
chòba snad chyba
chòba třeba chyba
chòc alespoň choćby
chòcy ačkoli chociaż
chòdzëc chodit chodzić
chòdzëc kráčet kroczyć
chòdzëc ò jednat o něčem chodzić o ……
chójka,czi f borovice,0 f sosna,y f
chòlawa,ë f holínka,y f cholewa,y f
chôłpienié žízeň,ně f pragnienie,a n
chòri nemocný chory
chòrosc,ë f nemoc,i f choroba,y f
chòrzec být nemocen być chory
chòwac pěstovat hodować
chòwac chovat chować
chrapiec chrápat chrapać
chronic chránit chronić
chrustac hryzat gryźć
chrzept,u m hřbet,u m grzbiet,u m
chrzeptowina f svíčkováf polędwica,y f
chrzescón,a m křesťan,a m chrześcijanin,a m
chto (kògò, kòmù, kògò, ò czim, czim) kdo (koho, komu, koho, ò kom, kým) kto (kogo, komu, kogo, ò kim, kim)
chtos, kògòs někdo, někoho ktoś, kogoś
chùr,u m sbor,u m chór, choru m
chùstka,czi f šátek,ku m chustka,i f
chùstka,czi f (do nosa) kapesník,u m chustka,i f (do nosa)
chùtczi rychlý szybki
chùtkò rychle szybko
chùtkòsc,ë f rychlost,i f szybkość,ci f
chwalëc sã chlubit se chlubić się
chwatczi zručný zręczny
chwët,u m držadlo,a n rękojeść,ci f
chwôlëc chválit chwalić
imprezaf večírek,ku m impreza,y f
inżeniéram inženýr,a m inżynier,a m
jabkò,a n jablko,a n jabłko,a n
jabónka,czi f jabloň,ně f jabłoń,ni f
jaczi jaký jaki
jaczi z szeregù kolikátý który z rzędu
jaczi, jakô, jaczé který,á,é który,a,e
jaczis nějaký jakiś
jaczis některý niektóry
jadłobaf trápení,0 f zgryzota,y f
jadro,a n ť,tě f sieć,ci f
jachac jet, jedu (jel) jechać, jadę (jechał)
jachac na nôrtach lyžovat jeździć na nartach
jachac na szrëcach bruslit jeździć na łyżwach
jachcôrz,a m myslivec,ce m myśliwy,ego m
jachôcz,a m jezdec,ce m jeździec,źca m
jacht,u m jachta,y f jacht,u m
jachtaf lov,u m polowanie,a n
jajo,a n vejce,0 n jajo,a n
jak jak jak
jak než niż
jakòs nějak jakoś
jakòsc,ë f kvalita,y f jakość,ci f
jakòsz,ë f dívka,y f dziewica,y f
jakòsz,ë f panna,y f dziewica,y f
jamaf jáma,y f dół, dołu m
jantar,u m jantar,u m bursztyn,u m
jaskùleczka,czi f vlaštovka,y f jaskółka,i f
jasny jasný jasny
jasny světlý jasny
jasoter,ra m jeseter,a m jesiotr,a m
Jastrë,ów fpl Velikonoce,0 fpl Wielkanoc,y f
jawerno skutečně rzeczywiście
jawernotaf skutečnost,i f rzyczywistość,ci f
jawerny skutečný rzeczywisty
jawerny samozřejmý oczywisty
jaż
jazdaf jízda,y f jazda,y f
jażdżówka,czi f síť na menší ryby sieć dla mniejszych ryb
jãzëk,a m jazyk,a m język,a m
jediny jediný jedyny
jedlënaf jedle,0 f jodła,y f
jednôsce jedenáct jedenaście
jednôsti jedenáctý jedenasty
jednôsti současně jednocześnie
jednotaf jednota,y f jedność,ci f
jednotaf jednotka,y f jednostka,i f
jednotny jednotný jednolity
jedwôb,iu m hedvábí,0 m jedwab,iu m
jegò jeho jego
jeléń,enia m jelen,a m jeleń,nia m
jelenicaf laň,ně f łania,0 f
jesc pôłnié obědvat jeść obiad
jesc wieczerzã večeřet jeść kolację
jesc, jém (jôdł) jíst, jím (jedl) jeść, jem (jadł)
jeséń,nie f podzim,u m jesień,ni f
jesenny podzimní jesienny
jesz ještě jeszcze
jesz navíc więcej
jéż, jeża m ježek,ka m jeż,a m
jezdzëc jezdit jeździć
jeżlë, ż(e)lë jestli jeżeli
jezoro,a n jezero,a n jezioro,a n
ji její jej
jibùnk,ù m cvičení,0 n ćwiczenie,a n
jic pòd wòdã potopit se zanurzyć się
jic slôdzy následovat iść za kimś
jic, jidã (szedł) jít, jdu (šel) iść, idę (szedł)
jiczmiéń,enia m ječmen,e m jęczmień,nia m
jigłaf jehla,y f igła,y f
jigraf hra,y f gra,y f
jigrowi plac, jigrowégò placu m hřiště,0 n boisko,a n
jich jejich ich
jilustracëjô,i f ilustrace,0 f ilustracja,i f
jimieninë,ów fpl jmeniny,0 fpl imieniny,0 fpl
jinaczi jinak inaczej
jindustrëjô,i f průmysl,u m przemysł,u m
jinfòrmérowac informovat informować
jinstitut,u m institut,u m instytut,u m
jinstrument,u m nástroj,e m instrument,u m
jinszi jiný inny
jinszosc,ë f odlišnost inność,ci f
jintelidżentny inteligentní inteligentny
jinteresérowac sã zajímat se interesować się
jiny jiný inny
jiny rôz jindy innym razem
jirzmo jařmo,a n jarzmo,a n
jistniec existovat istnieć
jiwer,ru m obtíž,e f trudność,ci f
jiwer,ru m potíž,e f kłopot,u m
jizbaf místnost,i f izba,y f
jizbaf pokoj,e m pokój,oju m
jizbaf do spaniô ložnice,0 f sypialnia,0 f
jizbòwi pokojový pokojowy
jiże totiž bowiem
jo ano tak
jô (m(n)ie, m(n)ie, m(n)ie/miã, m(n)ie, mną) já (mne/mě, mně/mi, mě/mne, mně, mnou) ja (mnie, mnie/mi, mnie/mię, mną, mnie)
jôd, jadu m jed,u m trucizna,y f
jod,u m jód,u m jod,u m
jôdné nôrzãdo příbor,u m sztuciec,ćca m
jôdnicaf jídelna,y f jadalnia,i f
jogùrt,u m jogurt,u m jogurt,u m
jómaf jeskyně,0 f jaskinia,0 f
jôrmark,ù m veletrh,u m targi,ów mpl
jôz, jazu m jez,u m jaz,u m
ju już
kabel,la m kabel,u m kabel,la m
kabinaf kabina,y f kabina,y f
kabôt,a m kabát,u m kaftan,a m
kaczka,czi f kachna,y f kaczka,i f
kądkã kudy kędy
kachiel,la m kachlík,u m kafel,la m
kachùt,a m kašel,le m kaszel,lu m
kachùtac kašlat kaszlać
kajutaf kajuta,y f kajuta,y f
kakaò,a n kakao,a n kakao,0 n
kalãdôrz,a m kalendář,e m kalendarz,a m
kalëcaf blatník,u m błotnik,a m
kalk,ù m vápno,a n wapno,a n
kam,a/ienia m kámen, kamene m kamień,nia m
kam,a/ienia m útes,u m rafa,y f
kam,a/ienia m skála,y f skała,y f
kamel,la m velbloud,a m wielbłąd,a m
kameraf kamera,y f kamera,y f
kameraman,a m kameraman,a m kameraman,a m
kamiasti kamenitý kamienisty
kamijón,u m kamion,u m kamion,u m
kamrôt,a m kamarád,a m kolega,i m
kanaf konev,ve f konew,wi f
kanal,u m průplav,u m kanał,u m
kandidat,a m kandidát,a m kandydat,a m
kanoe,i/0 f kánoe,0 f kanadyjka,i f
kanónaf dělo,a n działo,a n
kapac kapat kapać
kąpac koupat kąpać
kąpania,ów npl lázněfpl kąpiele,ów fpl
kąpanié,ô/égò n koupání,0 n kąpiel,i f
kąpielëszcze,a n koupaliště,0 n kąpielisko,a n
kapital,u m kapitál,u m kapitał,u m
kapitena,ë M kapitán,a m kapitan,a m
kapka,czi f kapka,y f kropla,i f
kaplëcaf kaple,0 f kaplica,y f
kąpnicaf koupelna,y f  łazienka,i f
kąpnicaf láz,ně f łaźnia,0 f
kapòwnica,ë f kurník,u m kurnik,a m
kapùsta,ë f kapusta,y f kapusta,y f
kapùsta,ë f zelí,0 n kapusta,y f
kark,ù m krk,u m kark,u m
karno,a n skupina,y f grupa,y f
karno,a n stádo,a n stado,a n
karnôl,u m kanál,u m kanał,u m
karnôl,u m příkop,u m rów, rowu m
karp,a m kapr,a m karp,ia m
kartaf mapa,y f mapa,y f
kartownik,a m karetní hráč, karetního hráče m gracz,a m w karty
kasa,ë f pokladna,y f kasa,y f
kąsac kousat kąsać
kąseczk,ù m kousek,ku m kawałek,ka m
kąseczk,ù m kus,u m kawałek,ka m
kąsk trochu trochę
Kaszëbam Kašuba,y m Kaszuba,y m
Kaszëbë,0 fpl Kašuby,0 fpl Kaszuby,0 fpl
kaszëbiznaf kašubština,y f kaszubszyzna,y f
Kaszëbka,czi f Kašubka,y f Kaszubka,i f
kaszëbsczi kašubský kaszubski
Kaszëbs,czi f Kašubsko,a n Kaszuby,0 fpl
kaszlac kašlat kaszlać
kaszórk,a m síť (menší) sieć (mniejsza)
kasztanaf kaštan,u m kasztan,a m
katalog,u m katalog,u m katalog,u m
katedraf katedrála,y f katedra,y f
katolëk,a m katolík,a m katolik,a m
kątór,ora m ropucha,y f ropucha,y f
kawaf káva,y f kawa,y f
kawalér,a m snoubenec,ce m narzeczony,nego m
kawiarniô,i/0 f kavárna,y f kawiarnia,0 f
keglaf kuželka,y f kręgiel,la m
kelner,a m číšník,a m kelner,a m
kelner,a m vrchní,ho m starszy,ego m (kelner)
kelnerka,czi f číšnice,0 f kelnerka,i f
kelnerka,czi f servírka,y f kelnerka,i f
klamerka,czi f sponka,y f klamerka,i f
klaniac sã klanět se kłaniać się
klapaf pomluva,y f oszczerstwo,a n
kłasc klást kłaść
klasyczny klasický klasyczny
klasztor,u m klášter,a m klasztor,u m
klatam ničema,y f nikczemnik,a m
klawér,u m klavír,u m fortepian,u m
klawér,u m piano,a n fortepian,u m
klëczec klečet klęczeć
klëczka,czi f klika,y f klamka,i f
kléd šatympl suknia,0 f
klëka,czi f koleno,a n kolano,a n
klëka,czi f vzkaz,u m wiadomość,ci f
klepac klepat (na dveře) pukać
klészcze,ów fpl kleštěfpl obcęgi,ów mpl
kléwer,ra m jetel,e m koniczyna,y f
klic nadávat kląć
klic klít kląć
klient,a m zákazník,a m klient,a m
klimaf podnebí,0 n klimat,u m
klin,a m klín,u m klin,a m
klin,u m klín,a/u m łono,a n
kłobùk,a m klobouk,u m kapelusz,a m
kłoc píchat kłuć
kłómka,czi f síť (pytlovitá pro lov ze člunu) sieć workowata, używana z czołnu
klón,a m javor,u m klon,u m
kłos,a m klas,u m kłos,a m
klôtka,czi f klec,e f klatka,i f
klub,ù m klub,u m klub,u m
klucz,a m klíč,e m klucz,a m
kmink,ù m kmín,u m kminek,ku m
knajpaf hostinec,ce m karczma,y f
knedel,la m knedlík,u m knedel,la m
knéga,dżi f kniha,y f książka,i f
knëpka,czi f krajka,y f koronka,i f
knôp,a m mladík,a m młodzieniec,ńca m
knôp,a m hoch,a m chłopak,a m
knôp,a m kluk,a m chłopiec,ca m
knôpik,a m chlapec,ce m chłopczyk,a m
přece przecież
vždyť przecież
kòceł,ła m kotel,le m kocioł, kotłla m
kòdeks,u m zákoník,u m kodeks,u m
kòdra f hadr,u m szmata,y f
kofer,u m kufr,u m waliza,y f
kòkòs,u m kokos,u m kokos,u m
kòl czegòs při něčem przy czymś
kòl czegòs u něčeho przy czymś
kôł, kału m bláto,a n błoto,a n
kôł, kału m špína,y f brud,u m
kòlãda,ë f koleda,y f (píseň) pieśń koledowa, pieśni koledowej f
kòle czegòs kolem něčeho koło czegoś
kòlibac sã chvět se chwiać się
kòlnąc píchnout ukłuć
kolnérz,a m límec,ce m kołnierz,a m
kòło,a n kolo,a n koło,a m
kòło,a n kolo,a n (jízdní) rower,u m
kòłôcz,acza m houska,y f bułka,i f
kòlôrz,a m cyklista,y f kolarz,a m
kôłp,ia m labuť,tě f łabędź,zia m
kolrabi,e f kedlubna,y f kalarepa,y f
kòmańdéra,ë f velitel,e m komendant,a m
kòmedijô,i f komedie,0 f komedia,i f
kòmin,a m komín,u m komin,a m
kòmink,a m krb,u m kominek,ka m
kòmisëjô,i f komise,0 f komisja,i f
kòmitet,u m výbor,u m komitet,u m
kòmpònowac skládat komponować
kòmpòt,u m kompot,u m kompot,u m
kòmpòzycëjô,i f skladba,y f kompozycja,i f
kòmpùter,ra m počítač,e m kumpiuter,ra m
kóń, konia m kůň, koně m koń,nia m
kòncert,u m koncert,u m koncert,u m
kònduktéra,ë m průvodčí,ho m konduktor,a m
kònferencëjô,i f konference,0 f konferencja,i f
kònflikt,u m konflikt,u m konflikt,u m
koniarniô,0/e f stáj,e f stajnia,0 f
kònieczno nutně koniecznie
kònkretny konkrétní konkretny
kònkùrs,u m soutěž,e f konkurs,u m
konserwaf konzerva,y f konserwa,y f
kònserwator,a m opravář,e m konserwator,a m
kònstitucejô,i f ústava,y f konstytucja,i m
kòntakt,u m kontakt,u m kontakt,u m
kònto,a n účet,u m konto,a n
kònto,a n konto,a n konto,a n
kòntrola,i f kontrola,y f kontrola,i f
kòpc,a m kopec,ce m kopiec,ca m
kòper,ru m ď,di f miedź,zi f
kòpérowac kopírovat kopiować
kòpijô f kopie,0 f kopia,i f
kóraf kůra,y f kora,y f
kôrac kárat karać
kôrac trestat karać
kôrbiónka,czi f pohádka,y f bajka,i f
korkac kdákat gdakać
kôrtaf karta,y f karta,y f
kôrtka,czi f pohlednice,0 f widokówka,i f
kòrzéń,enia m kořen,e m korzeń,nia m
kòsa,ë f kosa,y f kosa,y f
kòscół,oła m kostel,a m kościół,oła m
kòscół,oła m chrám,u m kościół,oła m
kòskac tleskat klaskać
kòsmita,ë m mimozemšťan,a m kosmita,y m
kòstka,czi f kostka,y f kostka,i f
kòstum,ù m kostým,u m kostium,u m
kòstum,ù m (kąpny) plavky,ek fpl kostium,u m (kąpielowy)
kòsz,a m koš,e m kosz,a m
kòszla,ë f košile,0 f koszula,i f
kòsztowac stát (o ceně) kosztować
kòszulka,czi f triko,a n podkoszulek,ka m
kòt,a m kočka,y f kot,a m
kòtlet,u m kotleta,y f kotlet,a m
kòtwiô,0/e f kotva,y f (čtyřramenná) kotwica,y f (czteroramienna)
kòwôl,ala m kovář,e m kowal,a m
kòza,ë f koza,y f koza,y f
kòżden každý każdy
kòżëch,a m kožich,u m futro,a n
krącëc kroutit kręcić
krącëc točit kręcić
krãceszk,a m vrták,u m wiertło,a n
krąg, krãga m rozsah,u m zakres,u m
krąg, krãga m kruh,u m koło,a n
krajac krájet krajać
krajowi státní państwowy
krãpë,ów fpl křeč,e f skurcz,u m
krasc krást kraść
krãtwa,ë f přetvářka,y f obłuda,y f
krëczk,a m havran,a m gawron,a m
krëchi křehký kruchy
krëjamnotaf tajemství,0 n tajemnica,y f
krëjamny tajný tajny
krëjamny tajemný tajemny
krém, kremù m krém,u m krem,u m
krëpë,0/ów fpl kaše,0 f kasza,y f
krëszka,czi f hruška,y f gruszka,i f
krétaf křída,y f kreda,y f
krew, krëwie/krwi f krev, krve f krew, krwi f
krewny příbuzný pokrewny
kréz,u m okres,u m powiat,u m
krezbùla,ë f angrešt,u m agrest,u m
krézowi okresní powiatowy
kritika,czi f kritika,y f krytyka,i f
kritikòwac kritizovat krytykować
krôj, kraju m kraj,e m kraj,u m
krôj, kraju m stát,u m państwo,a n
krôj, kraju m venkov,a m prowincja,i f
krôj, kraju m okraj,e m skraj,u m
krokodil,a m krokodýl,a m krokodyl,a m
król,a m král,e m król,a m
królewô,i f královna,y f królowa,ej f
królewsczi královský królewski
królewstwò,a n království,0 n królewstwo,a n
króm czegòs kromě něčeho oprócz czegoś
króm czegòs mimo něčeho oprócz czegoś
króm,ù m samoobsluha,y f samoobsługa,i f
króm,ù m obchod,u m sklep,u m
króna,ë f koruna,y f korona,y f
kronika,czi f kronika,y f kronika,i f
krôsniã,ca n skřítek,ka m krasnoludek,ka m
krôtaf mříž,e f krata,y f
krótczi krátký krótki
krótczi stručný zwięzły
krótkò zkrátka krótko
krowaf kráva,y f krowa,y f
krôwc,a m krejčí,ho m krawiec,ca m
krôwcka,czi f švadlena,y f krawcowa,ej f
krutaf kytice,0 f bukiet,u m
krutop,a m květináč,e m doniczka,i f
krzasło,a n křeslo,a n fotel,a m
krzëk,ù m křik,u m krzyk,u m
krzesznie,0/ów fpl třešněfpl czereśnie,0 fpl
krzëwi křivý krzywy
krziknąc vykřiknout wykrzyknąć
krzis,nia m kyslík,u m tlen,u m
krziwdaf křivda,y f  krzywda,y f
krziwdzëc křivdit krzywdzić
krziż,a m kříž,e m krzyż,a m
krzoska,czi f zapalovač,e m zapalniczka,i f
ksądz, ksãdza m kněz,e m ksiądz, księdza m
ksãgarniô,0/e f knihkupectví,0 n księgarnia,0 f
ksãgowi účetní,ho m księgowy,ego m
ksążã,ëca n kníže,te m książę, księcia n
ksążka,czi f kniha,y f książka,i f
ksydz,a m kněz,e m ksiądz, księdza m
kùgla,e f koule,0 f kula,i f
kùch,a m těsto,a n ciasto,a n
kùch,a m koláč,e m kołacz,a m
kùchark,a m kuchař,e m kucharz,a m
kùchniô,0/e f kuchyně,0 f kuchnia,0 f
kùchôrka,czi f kuchařka,y f kucharka,i f
kùkùczka,czi f kukačka,y f kukułka,i f
kùli kolik ile
kùli razy kolikrát ile razy
kùltura,ë f kultura,y f kultura,y f
kùlturalny kulturní kulturalny
kùmk,a m jeslefpl żłobek,ka m
kùmka,czi f sklenice,0 f szklanka,i f
kùmôcz,a m řezbář,e m rzeźbiarz,a m
kùmôcz,a m sochař,e m rzeźbiarz,a m
kùńc,a m konec,ce m koniec, końca m
kùńczëc končit kończyć
kùńda,ë m zájemce,0 m interesant,a m
kùp,ù m koupě,0 f kupno,a n
kùp,ù m nákup,u m zakup,u m
kùpc,a m kupec,ce m kupiec,ca m
kùpic koupit kupić
kùpòwac kupovat kupować
kùpòwac nakupovat kupować
kùra,ë f slepice,0 f kura,y f
kùrón,a m kohout,a m kogut,a m
kùropatka,czi f koroptev,ve f kuropatwa,y f
kùrs,u m kurs,u m kurs,u m
kùrzã,ta n kuře,te n kurc,ia n
kùrzący kuřák,a m palący,ego m
kùrzëc kouřit palić
kùszk,a m zákusek,ku m ciastko,a n
kùszk,a m polibek,ku m pocałunek,ku m
kùszkac líbat całować
kùsznąc políbit pocałować
kùwerta,ë f obálka,y f koperta,y f
kùzniô,0/e f kovárna,y f kuźnia,0 f
kwadrat,u m čtverec,ce m kwadrat,u m
kwark,ù m tvaroh,u m twaróg,ogu m
kwasny trpký cierpki
kwasny kyselý kwaśny
kwiat,u m květina,y f kwiat,u m
kwiatnicaf květinářství,0 n kwiaciarnia,0 f
kwiatnik,a m květák,u m kalafior,a m
kwisc kvést kwitnąć
labòratorëjô,i f laboratoř,e f laboratorium,0 n
łacëznaf latina,y f łacina,y f
lacz,a m pantofel,le m pantofel,la m
łączbaf styk,u m kontakt,u m
łãczk,ù m smyčec,ce m smyczek,ka m
łaczny mlsný łakomy
ląd,u m pevnina,y f ląd,u m
ladënk,ù m náklad,u m ładunek,ku m
lądowac přistát (o letadle) wylądować
lądowiszcze,a n světadíl,u m kontynent,u m
łachòtny příjemný przyjemny
łãk,ù m luk,u m łuk,u m
łãk,ù m oblouk,u m łuk,u m
łãka,czi f zátoka,y f zatoka,i f
łąka,czi f louka,y f łąka,i f
lãkac sã lekat se lękać się
łakomc,a m lakomec,ce m chciwiec,ca m
łamac lámat łamać
lancaf oštěp,u m oszczep,u m
lãpa,ë f lampa,y f lampa,y f
łapac chytat chwytać
łapicaf past,i f pułapka,i f
lãpka,czi f baterka,y f latarka,i f
łapsnąc chytit chwycić
las,a/u m les,a m las,u m
lasfòr,a m pstruh,a m pstrąg,a m
łaska,czi f milost,i f łaska,i f
łaskawò laskavě łaskawie
lasowi lesní leśny
łaszczewi laskavý łagodny
latawiszcze,a n letiště,0 n lotnisko,a n
lateczny letitý długoletni
lato,a n léto,a n lato,a n
latos letos latoś
latosy letošní tegoroczny
latowi letní letni
ławaf lavice,0 f ławka,i f
le nýbrž lecz
le jen tylko
lëbi štíhlý smukły
lëbi úzký wątły
lecbaf let,u m lot,u m
lecec letět lecieć
lecôrz,a m letec,ce m lotnik,a m
lëdac tolerovat tolerować
lëdowi lidový ludowy
lëdzczi lidský ludzki
lëdze,y mpl lidémpl ludzie,i mpl
lëdztwò,a n lidstvo,a n ludzkość,ci f
lëdzyńc,a m nádvoří,0 n dziedziniec,ńca m
ga,dżi f liga,y f liga,i f
ga,dżi f vrstva,y f warstwa,y f
legnąc so lehnout si położyć się
légôczka,czi f lehátko,a n leżak,a m
lëchi špatný zły
lëchi zlý zły
lëchò špatně źle
lékarstwò,a n lék,u m lekarstwo,a n
lékarzëc léčit leczyć
lékarzenié,ô/égò n léčení,0 f leczenie,a n
lëmic lepit kleić
lemoniadaf limonáda,y f lemoniada,y f
len, lnu m len, lnu m len, lnu m
leno jenom tylko
lënowi bana, lenowi banë f lanovka,y f kolejka linowa, kolejki linowej f
lëpaf lípa,y f lipa,y f
lëpaf ret, rtu m warga,i f
lëpińc,a m červenec,ce m lipiec,ca m
lepszi lepší lepszy
lës,a m liška,y f lis,a m
łësënaf čelo,a n czoło,a n
lëst,a m list,u m liść, liścia m
lëst,a m dopis,u f list,u m
lëstopadnik,a m listopad,u m listopad,a m
łësy plešatý łysy
leszczënaf líska,y f leszczyna,y f
letczi lehký lekki
lëteraturaf literatura,y f literatura,y f
lëtewka,czi f bunda,y f kurtka,i f
letkò snadno łatwo
letkòwierny naivní naiwny
letny vlažný letni
lëtraf písmeno,e n litera,y f
lew, l(e)wa m lev, lva m lew, lwa m
lewi levý lewy
lewô strona, lewi stronë f rub,u m lewa strona, lewej strony f
łeż, łżë f lež, lži f kłamstwo,a n
lezc lézt leźć
leżec ležet leżeć
łëżeczka,czi f lžička,y f łyżeczka,i f
łëżka,czi f lžice,0 f łyżka,i f
leżnosc,ë f příležitost,i f okazja,i f
łgac, łżã lhát, lžu kłamać, kłamię
lic, lëjã lít, liji lić, liję
lilewi,ô,é fialový fioletowy
lim, lëmù m lepidlo,a n klej,u m
linaf provaz,u m lina,y f
linaf lano,a n lina,y f
linijô,i/e f čára,y f linia,i f
linijô,i/e f linka,y f linia,i f
linka,czi f řádek,ku m wiersz,a m
listaf prizów ceník,u m cennik,a m
liter,ra m litr,u m litr,a m
liwk,a m vesta,y f kamizelka,i f
lizac lízat lizać
lod,u m led,u m lód,u m
lôdaf pult,u m lada,y f
lodowi ledový lodowy
lodówka,czi f lednička,y f lodówka,i f
lôdżer, lagra m tábor,a m obóz, obozu m
lodżiczny logický logiczny
łokc,a m loket,tu m łokieć,cia m
lokòmòtiwa,ë f lokomotiva,y f lokomotywa,y f
łoni loni zeszłego roku
łoni vloni zeszłego roku
łónk,a m kohoutek,ku m kran,u m
łońsczi loňský zeszłoroczny
los,u m osud,u m los,u m
łosos,a m losos,a m łosoś,sia m
lot,u m let,u m lot,u m
łowic lovit łowić
łóżkò,a n postel,e f łóżko,a n
lózy prázdný pusty
lubczi příjemný przyjemny
lubic mít rád lubić
lubic milovat kochać
lubnicaf milenka,y f kochanka,i f
lud, lëdu m lid,u m lud,u m
luka,czi f mezera,y f luka,i f
lupaf lupa,y f lupa,y f
łza, łzë f slza,y f łza,y f
łżëkwiat,a m duben,na m kwiecień, kwietnia m
madracaf matrace,0 f materac,a m
mądri moudrý mądry
machac mávat machać
machtac sã křižovat se krzyżować się
majątk,ù m majetek,ku m majątek,ku m
majewnik,a m konvalinka,y f konwalia,i f
majicel,a m majitel,e m właściciel,a m
majoneza,ë f majonéza,y f majonez,u m
majs,u m kukuřice,0 f kukurydza,y f
ka,czi f mouka,y f mąka,i f
makle,ów fpl hmat,u m dotyk,u m
malarstwò,a n malířství,0 n malarstwo,a n
malënaf malina,y f malina,y f
mało málo mało
malôrz,a m malíř,e m malarz,a m
malowac malovat malować
malowny malebný malowniczy
mandlaf mandle,0 f migdał,a m
mańtel,la m plášť,tě m płaszcz,a m
mańtelk,ù m pláštěnka,y f mantyla,i f
marachòwac sã trápit se męczyć się
marka,czi f značka,y f znak,u m
marmòlada,ë f marmeláda,y f marmolada,y f
marmùr,u m mramor,u m marmur,u m
marsz,u m pochod,u m marsz,u m
marszew,chwi f mrkev,ve f marchew,wi f
maska,czi f maska,y f maska,i f
maska,czi f kapota,y f maska,i f
masło,a m máslo,a n masło,a n
maszinka,czi f strojek,ku m maszynka,i f
maszinka,czi f do gòleniégò holicí strojek, holicího strojku m maszynka do golenia, maszynki do golenia f
maszinowô jindustrëjô, maszinowi jindustrëji/e strojírenství,0 n przemysł maszynowy, przemysłu maszynowego m
maszoperëjô,i/e f rybářský spolek, rybářského spolku m spółdzielnia rybacka, spółdzielni rybackej f
maszt,u m stěž,ně m maszt,u m
mąt,u m zmatek,ku m zamieszanie,a n
matka,czi f matka,y f mać, maci f
matka,czi f matka,y f matka,i f
maturaf maturita,y f matura,y f
më (nas/naju, nóm/nama, nas/naju, ò nas, nama) my (nás, nám, nás, o nás, námi) my (nas, nam, nas, o nas, nami)
méble,ów mpl nábytek,ku m mebel,la m
mëc, mëjã (mił) mýt, myji (myl) myć, myję (mył)
medalijô,i/e f medaile,0 f medal,u m
medicynaf lékařství,0 f medycyna,y f
mëdło,a n mýdlo,a n mydło,a n
ga,dżi f komár,a m komar,a m
mech,ù m mech,u m wór, woru m
mechaniczny mechanický mechaniczny
mechanik,a m mechanik,a m mechanik,a m
meldënk,ù m hlášení,0 n meldunek,ku m
meldowac hlásit meldować
melona,ë f meloun,u m arbuz,a m
mërgac sã blikat  migać się
merk,ù m poznámka,y f notatka,i f
merkac so připomínat si przypominać sobie
mëro mizerně marnie
mëslec myslet myśleć
mést pravděpodobně prawdopodobnie
méster,ra m mistr,a m mistrz,a m
mésterniô,0/e f dílna,y f warsztat,u m
mësz,ë f myš,i f mysz,y f
metal,u m kov,u m metal,u m
méter,ra m metr,u m metr,a m
metro,a n metro,a n metro,0 n
mewaf racek,ka m mewa,y f
mialczi mělký płytki
miaraf měřítko,a n skala,i f
miãsny króm, miãsnégò krómù m řeznictví,0 n sklep masarski, sklepu masarskiego m
miãso,a n maso,a n mięso,a n
miastkò,a n městečko,a n miasteczko,a n
midzë czims mezi něčím między czymś
midzënôrodowi mezinárodní międzynarodowy
miec mili mít raději woleć
miec prôwdã mít pravdu mieć rację
miec sã do se souviset łączyć się
miec sã za cos předstírat udawać
miec, móm, môsz (miôł) mít, mám (měl) mieć, mam (miał)
miecz,a m meč,e m miecz,a m
miedwiédz,a m medvěd,a m niedźwiedź,zia m
miedzaf mez,e f miedza,y f
miech,a m pytel,le m wór, woru m
mielnicaf mlýn,a m młyn,a m
Miemc,a m Němec,ce m Niemiec,ca m
miemiecczi,kô,czé německý niemiecki
Miemiec,czi f Německo,a n Niemcy, Niemiec fpl
Miemka,czi f Němka,y f Niemka,i f
mienic měnit zmienić
mienié,gò n swòjégò dzéla účast,i f udział,u m
miernik,a m zeměměřič,e m geodeta,y m
mier-zący rozčílený gniewny
mierzëc měřit mierzyć
mierzëk,ù m celer,u m seler,a m
miesąc,a m měsíc,e m księżyc,a m
miesąc,a m měsíc,e m miesiąc,a m
miesãczno měsíčně miesięcznie
mieszac míchat mieszać
miészëznaf menšina,y f mniejszóść,ci f
miészi menší mniejszy
miészk,a m peněženka,y f portmonetka,i f
mieszkac bydlet mieszkać
mieszkańc,a m občan,a m obywatel,a m
mieszkańcë,ów mpl obyvatelstvo,a n mieszkańcy,ów n
mieszkańcowi občanský obywatelski
mieszkanié,ô/égò n byt,u m mieszkanie,a n
mieszkeńc,a m obyvatel,e m mieszkaniec,ńca m
miészóny smíšený mieszany
mijac míjet mijać
mikrofón,onu m mikrofon,u m mikrofon,u m
milëc sã mýlit se mylić się
miłi milý miły
miłi roztomilý miły
miliméter,ra m milimetr,u m milimetr,a m
milión,ona m milion,u m milion,a m
miłotaf láska,y f miłość,ci f
mineral,u m nerost,u m minerał,u m
mineralnô wòda, mineralni wòdë f minerálka,y f woda mineralna, wody mineralnej f
minister,ra m ministr,a m minister,ra m
ministerstwò,a n ministerstvo,a n ministerstwo,a n
minutaf minuta,y f minuta,y f
miód, miodu m med,u m miód, miodu m
miónczi, miónk fpl závodympl wyścigi,ów mpl
miónkôrz,a m závodník,a m zawodnik,a m
miono,a n jméno,a n imię, imienia n
miono,a n název,vu m nazwa,y f
miôrka,czi f dávka,y f dawka,i f
miotła,ë f koště,te n miotła,y f
mir,u m mír,u m pokój,oju m
mir,u m klid,u m spokój,oju m
mirno klidně spokojnie
mirny mírný pokojowy
mirny klidný spokojny
miseczka,czi f miska,y f miseczka,i f
mitczi měkký miękki
mitkò měkce miękko
mléczarniô,i/e f mlékárna,y f mleczarnia,0 f
mlécznik,a m mlékař,e m mleczarz,a m
mléczny mléčný mleczny
mlékò,a n mléko,a n mleko,a n
młoc mlít mleć
młodi mladý młody
młodze,y fpl droždí,0 n drożdże,y fpl
młodzëznaf mládež,e f młodzież,y f
młotk,a m kladivo,a n młot,a m
mni méně mniej
mòc,ë f moc,i f moc,y f
mòcno pevně mocno
mòcny mocný mocny
mòcny mohutný mocny
mòcny silný silny
mòcny (sylny) mocný potężny (silny)
mòcny (wialdżi) mohutný potężny (wielki)
mòcznik,a m mošt,u m moszcz,u m
mòda,ë f móda,y f moda,y f
mòdel,u m model,u m model,u m
mòdelka,czi f modelka,y f modelka,i f
mòdło,a n vzor,u m wzór, wzoru m
mòdny módní modny
mòdri modrý niebieski
mòdrôk,a m chrpa,y f chaber,ra m
mòdrzéń,enia m modřín,u m modrzew,ia m
môg, magu m mysl,i f umysł,u m
môg, magu m rozum,u m umysł,u m
mògnąc, mògã, mòżesz (mógł) moci, mohu, můżeš (mohl) móc, mogę, możesz (mógł)
môj, maja m květen,na m maj,a m
mój, moja, moje můj, moje/má, moje/mé mój, moja/ma, moje/me
mòk,ù m pot,u m pot,u m
mòknąc sã potit se pocić się
mòkrawi vlhký wilgotny
môl,a m místo,a n miejsce,a n
môl,a m mieszkaniégò bydliště,0 n miejsce zamieszkania, miejsca zamieszkania n
môłczëc mlčet milczeć
môłé,gò n nemluvně,te n niemowlę,cia n
môłi malý mały
môłi mlécz, mòłégò mlecza m pampeliška,y f brodawnik,a m
môłniô,i f blesk,u m błyskawica,y f
môlowi místní miejscowy
môłpaf opice,0 f małpa,y f
môltëch,a m hostina,y f uczta,y f
mòntaża,ë f montáž,e f montaż,u m
mòntéra,ë m montér,a m monter,a m
mòra,ë f můra,y f ćma,y f
Mòrawa,ë f Morava,y f Morawy,0 fpl
mòrawsczi moravský morawski
morderstwò,a n vražda,y f morderstwo,a n
mòrdôrz,a m vrah,a m morderca,y m
môrlëna,ë f vráska,y f zmarszczka,i f
mòrsczi mořský morski
mòrsczi námořní morski
mòrskô zwãżëna, mòrsczi zwãżënë f průliv,u m cieśnina morska, cieśniny morskej f
mòrze,a n moře,0 n morze,a n
mòst,u m most,u m most,u m
mòstk,a m můstek,ku m pomost,u m
mòtil,a m motýl,a m motyl,a m
mòtiw,u m motiv,u m motyw,u m
mòtlôk,a m motýl,a m motyl,a m
mòtor,u m motocykl,u m motocykl,a m
mòtor,u m motor,u m silnik,a m
mòwa,ë f jazyk,a m język,a m
mozdrëch,a m hořčice,0 f musztarda,y f
mòże možná może
mòże lze można
mòżlëwi možný możliwy
mòżlëwòta,ë f možnost możliwość,ci f
mreżónka,czi f závoj,e m woal,u m
mrówka,czi f mravenec,ce m mrówka,i f
mróz, mrozu m mráz, mrazu m mróz, mrozu m
mrożony mražený mrożony
mstwa, ë f pomsta,y f zemsta,y f
mszôf mše,0 f msza,y f
mùca,ë f čepice,0 f czapka,i f
mùdzëc ztrácet čas tracić czas
mùdzëc plýtvat trwonić
mùcha,ë f moucha,y f mucha
mùjkac hladit głaskać
mùlk,a m miláček,ka m kochanek,nka m
mùlk,a m milenec,ce m kochanek,nka m
mùlk,a m milenka,y f kochanka,i m
mùlôrz,a m zedník,a m murarz,a m
mùr,u m zeď, zdi f mur,u m
mùrë,ów m hradby,eb fpl mury,ów mpl
mùsec, mùszã muset musieć, muszę
mùsk,ù m mozek,ku m mózg,u m
mùster,ra m ukázka,y f wzór, wzoru m
mùszebny nutný konieczny
mùszelka,czi f mušle,0 f muszla,i f
mùszla,e f škeble,0 f muszla,i f
mùzejô,i f muzeum,a n muzeum,0 n
mùzyka,czi f diskotéka,y f dyskoteka,i f
mùzyka,czi f hudba,y f muzyka,i f
mùzykalny hudební muzykalny
na czims na něčem na czymś
na dole dole na dole
na dole vespod na dole
na górã nahoru na górę
na górze nahoře na górze
na chùtkò ukvapeně pochopnie
na kùńc ostatně zresztą
na lewò doleva na lewo
na lewò nalevo na lewo
na òstrzegã v každém případě na wszelki wypadek
na pismieni písemně na piśmie
na prawò doprava na prawo
na prawò napravo na prawo
na przémiôr například na przykład
na przódkù vepředu na przedzie
na szczãscé naštěstí na szczęście
na wjedno navždy na zawsze
nacësk,ù m vliv,u m wpływ,u m
nad czims nad něčím nad czymś
nad zwëk zvláště nadzwyczaj
nadac udělit nadać
nadrzëcac vyčítat někomu zarzucać
nadużëc zneužít nadużyć
nadżib,ù m klenba,y f sklepienie,a n
nadzwëkòwi mimořádný nadzwyczajny
nagrac nahrát nagrać
najimôcz,a m nájemník,a m najemca,y m
naju,ô,e náš, naše nasz,a,e
naklôdac nakládat ładować
nakrącac natáčet nakręcać
nalëmic nalepit nakleić
nalézc sã nacházet se znajdować się
nalézc, nalézã (nalôzł) najít, najdu (našel) znaleźć, znajdę (znalazł)
nalôzk,ù m nález,u m znalezienie,a n
namëslëc sã rozhodnout se zdecydować się
namiszlac sã uvažovat o něčem zastanawiać się
napadnąc přepadnout napaść
napisac napsat napisać
napitk,ù m nápoj,e m napój,oju m
naprocëm naproti něčemu naprzeciw
naprzążenié n napětí,0 n napięcie,a n
naram blázen,na m błazen,na m
narãcznica,ë f náramek,ku m bransoletka,i f
narôdzac radit naradzać
narodzenié,ô/égò n narození,0 n urodzenie,a n
narôz naráz raptownie
nartë,ów fpl lyže,0 f narty,0 f
narwaf larva,y f larwa,y f
narwac kwiatë natrhat květiny narwać kwiaty
narzãdzëc spravit naprawić
nasz,ô,é náš, naše nasz,a,e
naszińc,a m rodák,a m rodak,a m
naszińc,a m krajan,a m rodak,a m
nawet dokonce nawet
nawetka skoro prawie
nawzaj navzájem nawzajem
nazéwac sã jmenovat se nazywać się
nazôd návrat,u m powrót,otu m
nazôd nazpět wstecz
nazôd zpět z powrotem
nazwac pojmenovat nazwać
nëbaf mys,u m przylądek,ka m
ga,dżi f zbytek,ku m reszta,y f
nëkac honit pędzić
nëkowny naléhavý pilny
nen, na, no ten, ta, to ten, ta, to
nen, na, no tamten, tamta, tamto ów, owa, owo
nérka,czi f ledvina,y f nerka,i f
nerw,ù m nerv,u m nerw,u m
nic(k) nic nic
nié ne nie
nie le - ale téż nejen - ale i nie tylko - lecztakże
nie trafic netrefit chybić
niebëcé,ô/égò n nepřtomnost,i f nieobecność,ci f
niebezpieczny nebezpečný niebezpieczny
niebò,a n nebe,0 n niebo,a n
niebò,a n obloha,y f niebo,a n
niebôczlewi nepozorný nieuważny
niecerplëwi netrpělivý niecierpliwy
niecërplëwòta,ë f netrpělivost,i f niecierpliwość,ci f
niéczëc popírat zaprzeczać
niedowiéraf nedůvěra,y f niedowierzanie,a n
niedowiérny nedůvěřivý nieufny
niedowiérztwò,a n nedůvěra,y f niedowierzanie,a n
niedowinny nevinný niewinny
niedôwno nedávno niedawno
niedozwolony nedovolený niedozwolony
niedrëszny nepřátelský nieprzyjacielski
niedzelaf neděle,0 f niedziela,i f
niech niech
niech kéž niech
niechac nechat niechać
niejawerny neskutečný nierzeczywisty
nielubny nepříjemný nieprzyjemny
nielusy nepořádný niechlujny
niemi němý niemy
niemòżlëwi nemožný niemożliwy
nieòbëti nezkušený niedoświadczony
nieòstrzeżny neopatrný nieostrożny
niepòradny bezradný bezradny
niepôrowi lichý nieparzysty
niepòrządk,ù m nepořádek,ku m nieporządek,ku m
niepòrządk,ù m zmatek,ku m zamieszanie,a n
niepòzwóny neurčitý nieokreślony
nieprakticzny nepraktický niepraktyczny
nieprzëjacél,ela m nepřítel,e m wróg, wroga m
nierôd nerad niechętnie
nierozmióny nesrozumitelný niezrozumiały
niesc, niosã, niesesz (niósł) nést, nesu, neseš (nesl) nieść, niosę, niesiesz (niósł)
niesmiałi nesmělý nieśmiały
niespòdzajny překvapivý niespodziewany
niespòdzónka,czi f překvapení,0 n niespodzianka,i f
nieszczescé,ô/égò n neštěstí,0 n nieszczęście,a n
nieszczescé,ô/égò n pohroma,y f klęska,i f
nieszczestlëwi nešťastný nieszczęśliwy
nieszëkòwny nešikovný niezgrabny
nieùdôwk,ù m neúspěch,u m niepowodzenie,a n
nieùrodny ošklivý brzydki
nieùstôwny stálý ciągły
niewiérny nevěrný niewierny
niewód,odu m ť,tě f (nevod) niewód,odu m
niewòlnik,a m otrok,a m niewolnik,a m
niewstëdnik,a m nestyda,y f bezwstydnik,a m
niewstëdny drzý bezczelny
niezabôtka,czi f pomněnka,y f niezapominajka,i f
niezadowolniony nespokojený niezadowolony
niezanôleżny nezávislý niezależny
niezbednik,a m ničema,y f nikczemnik,a m
niezbedny neslušný nieprzyzwoity
nieżdóny nečekaný nieoczekiwany
niezgaraf nenávist,i f nienawiść,ci f
niezgarac nenávidět nienawidzić
niezgarny nepříznivý nieprzychylny
niezgarny nesnesitelný nieznośny
nieznóny neznámý nieznajomy
nigdë nikdy nigdy
nigdze nikam nigdzie
nigdze nikde nigdzie
nigle dříve než zanim
nigle než niż
nicht nikdo nikt
nijak nijak nijak
nijak vůbec wcale
nikùrzący,égò m nekuřák,a m niepalący,ego m
nimo přesto pomimo
nipocy nepoctivý niepoczciwy
nisczi nízký niski
nisczi bótk, nisczégò bótka m polobotka,y f półbut,a m
nitka,czi f niť,tě f nić, nici f
niżawa,ë f nížina,y f nizina,y f
niżi níž niżej
niżódny žádný żaden
nôbarżi hlavně głównie
nôbiég,ù m vpád,u m najazd,u m
nôbléższi nejbližší najbliższy
noc,ë f noc,i f noc,y f
nocnik,ù m nocleh,u m nocleg,u m
nocny noční nocny
nôdgrodaf odměna,y f nagroda,y f
nôdpis,u m nápis,u m napis,u m
nôdzeja,e f naděje,0 f nadzieja,ei f
nôdżi nahý nagi
noga,dżi f noha,y f noga,i f
nogawica, ë f punčocha,y f pończocha,i f
nogawica, ë f ponožka,y f skarpetka,i f
nôgòrzi nejhorší najgorszy
nogówka,czi f nohavice,0 f nogawka,i f
nôjesc sã najíst se najeść się
nokc,a m nehet,tu m paznokieć,cia m
nôkôz,u m příkaz,u m nakaz,u m
nôlepszi,ô,é nejlepší najlepszy
nôleżac náležet należeć
nôleżnik,a m člen,a m członek,ka m
nôłożny zvyklý przywykły
nôpic sã napít se napić się
nôprzód dopředu naprzód
nôprzód napřed naprzód
nôprzód předem naprzód
nôprzód nejdříve wpierw
nordaf sever,u m północ,y f
nôród,odu m národ,a m naród,odu m
nôrodowi národní narodowy
nôrodowòsc,ë f národnost,i f narodowość,ci f
nórt,a/u m kout,a m kąt,a m
nórt,a/u m úhel,lu m kąt,a m
nôrzãdo,a n nářadí,0 n narzędzie,a n
nos,a m nos,u m nos,a m
nosëc nosit nosić
nôskwaraf dotěra,y m natręt,a m
nôskwiarny dotěrný natrętny
nôslôd,u m následek,ku m następstwo,a n
nôszijka,czi f náhrdelník,u m naszyjnik,a m
nótaf nota,y f nuta,y f
nôterny přírodní naturalny
nôuka,czi f věda,y f nauka,i f
nowelaf novela,y f nowela,i f
nowi nový nowy
nowòta,ë f novinka,y f nowość,ci f
nóż, noża m nůž, nože m nóż, noża m
nożëce,ów fpl nůžky,ek fpl nożyce,0 mpl
nôzwëskò,a n příjmení,0 n nazwisko,a n
nudlaf nudle,0 f makaron,u m
nudlë,ów fpl těstoviny,0 fpl makaron,u m
nul,a m nula,y f zero,a n
numer,ra m číslo,a n numer,u m
ò czims o něčem o czymś
ò przetrôfk náhodou przypadkowo
òb czas během čeho podczas czegò
òb wieczórk večer wieczorem
òbaj, òbie, òba (òbùch, òbùm, òba/òbie/òba, ò òbuch, òbùma) oba, obě (obou, oběma, oba/obě, obou, oběma ) obaj, oba
òbarchniałi šílený szaleny
òbarchniec zešílet oszaleć
òbarna,ë f obrana,y f obrona,y f
òbéńc, òbéńdã (ob(e)szedł) obejít, obejdu (obešel) obejść, obejdę (obszedł)
òbéńda,ë f oblast,i f obszar,u m
òbgadowac jednat rokować
òbchôdzëc slavit obchodzić
òbchòdzëc sã z czim nakládat s někým traktować kogo
òbiecac slíbit obiecać
òbiecënk,ù m slib,u m obietnica,y f
òbiecowny nadějný obiecujący
òbjasnic vysvětlit objaśnić
òbjasnienié,ô/égò n výklad,u m objaśnienie,a n 
òbjëmac obsahovat zawierać
òbjic, òbjimã (òbjął) obejmout, obejmu (objal) objąć, obejmę (objął)
òbjim,ù m objem,u m objętość,ci f
òbjôzd,u m objížďka,y f objazd,u m
òblakac sã oblékat se ubierać się
òblakac sã strojit se ubierać się
òbléc, òblekã/òblokã, òbleczesz (òblékł/òblókł) obléci, obleču (oblékl) ubrać
òbleczenié,ô/égò n oblečení,0 n ubranie,a n
òbleczënk,ù m oblečení,0 n ubranie,a n
òblékac oblékat ubierać
òblekłi oblečený ubrany
òbłożëna,ë f obklad,u m okład,u m
òbłożony chléb, òbłożonégò chleba m obložený chlebíček, obloženého chlebíčku m kanapka,i f
òbmanic selhat, selžu zawieść, zawiodę
òbmanic zklamat, zklamu zawieść, zawiodę
òbmëslny důvtipný przemyślny
òbmëslny pozorný przezorny
òbniżënk,ù m sleva,y f zniżka,i f
òbraza,ë f urážka,y f obraza,y f
òbrazëc urazit obrazić
òbrechòwac spočítat obliczyć
òbrechòwac vypočítat obliczyć
òbrëszac sã zlobit se oburzać się
òbrôcac obrátit obrócić
òbrôcac obracet odwracać
òbroda,ë f úroda,y f urodzaj,u m
òbrodny úrodný urodzajny
òbrôz, obrazu/a m obraz,u m obraz,u m
òbrôz,azu/a m zemi krajina,y f krajobraz,u m
òbsada,ë f mužstvo,a n załoga,i f / drużyna,y f
òbsądzëwac posuzovat osądzać
òbsadzony obsazený zajęty
òbserwatorëjô,i f hvězdárna,y f obserwatorium,0 n
òbstrój,oju m ozdoba,y f ozdoba,y f
òbszacowac ocenit ocenić
òbszacowac odhadnout ocenić
òbszcząd,u m úspora,y f oszczędność,ci f
òbszcządny úsporný oszczędny
òbszcządzac šetřit oszczędzać
òbszczãdzëc ušetřit oszczędzić
òbsztelënk,ù m objednávka,y f zamówienie,a n
òbsztelowac objednat zamówić
òbsztelowac zamluvit si zamówić
òbtaksowac stanovit określić
òbtaksowanié,ô/égò n odhad,u m ocenienie,a n
òbtoczëc obklíčit otoczyć
òbùc sã obout se obuć się
òbùcé,ô/égò n obuv,i f obuwie,a n
òbwiązënk,ù m obvaz,u m opatrunek,ku m
òbzerac prohlížet oglądać
òbzerac sã váhat wahać się
òbzérôcz,a m návštěvník,a m zwiedzający,ego m
ocean,u m oceán,u m ocean,u m
òct,u m ocet, octu m ocet, octu m
òcucëc sã vzpamatovat se ocknąć się
òczennica okenice,0 f okiennica,y f
òd spòdu zespodu od spodu
òdbët,u m poptávka,y f popyt,u m
òdcyc, òdetnã (òdcął) useknout, useknu odciąć, odetnę
òdcyc, òdetnã (òdcął) uříznout uříznu odciąć, odetnę
òdcygnąc odtáhnout odciągnąć
òddrëk,ù m kopie,0 f kopia,i f
òddzãkòwac sã loučit se żegnać się
òddzãkòwanié,ô/égò n rozloučení,0 n pożegnanien
òddzél,a m oddělení,0 n oddział,u m
òddzél,a m oddíl,u m oddział,u m
òddzelony jednotlivý poszczególny
òdéńc, òdéńdã (òdszedł) odejít, odejdu, (odešel) odejść, odejdę (odszedł)
òdéńdzenié,ô/égò n odchod,u m odejście,a n
òderznąc uříznout uříznu odciąć, odetnę
òdetnąc, òdetnã useknout, useknu odciąć, odetnę
òdetnąc, òdetnã uříznout uříznu odciąć, odetnę
òdgadac odříci odmówic
òdjąc, òdejmã  odečíst, odečtu odjąć, odejmę
òdjachac odjet odjechać
òdjachac ujet odjechać
òdjachanié,ô/égò n odjezd,u m odjazd,u m
òdjachanié,ô/égò n odjezd,u m odjazd,u m
òdjéżdżac odjíždět odjeżdżać
òdjimac odečítat odejmować
òdjimk,ù m fotografie,0 f zdjęcie,a n
òdkazac předat przekazać
òdkazac vzkázat przekazać wiadomość
òdkrëc objevit odkryć
òdkrëc odkrýt odkryć
òdkrëcé,ô/égò n objev,u m odkrycie,a n
òdlecënk,ù m odlet,u m odlot,u m
òdmôwiac odmítat odmawiać
òdnąd odtud odtąd
òdnąd odtamtud stamtąd
òdniesc odnést odnieść
òdnosëc odnášet odnosić
òdnowic obnovit odnowić
òdnowienié,ô/égò n obnova,y f odnowienie,a n
òdpłënąc odplout odpłynąć
òdpłiw,ù m odliv,u m odpływ,u m
òdpòczic, òdpòcznã odpočinout si wypocząć
òdpôdczi,ków mpl odpadkym odpadki,ów mpl
òdpòjąc/ic osvobodit wyzwolić
òdpòwiedzec odpovědět odpowiedzieć
òdpòwiesc odpověď,di f odpowiedź,zi f 
òdpòwiôdac odpovídat něčemu odpowiadać
òdprowôdzac doprovázet odprowadzać
òdprowôdzëc doprovodit odprowadzić
òdroda,ë f obrození,0 n odrodzenie,a n
òdrzucëc odmítnout odrzucić
òdrzuczëc odstranit wykluczyć
òdsélôcz,a m odesílatel,e m nadawca,y m
òdsëwac oddálit oddalić
òdswiéżëc sã osvěžit se orzeźwić się
òdwdzãczëc sã odvděčit se odwdzięczyć się
òdwiązac odvázat odwiązać
òdwiedzëc navštívit odwiedzić
òdwiezc, òdwiozã odvézt, odvezu odwieźć, odwiozę
òdwôga,dżi f odvaha,y f odwaga,i f
òdwòzëc odvážet odwozić
òdwôżny odvážný odważny
òdzëwac sã ozývat se odzywać się
òdżin, ògnia m oheň, ohně m ogień, ognia m
òdzwac sã ozvat se odezwać się
òfiara,ë f oběť,ti f ofiara,y f
òfiarny obětavý ofiarny
òficëjalny oficiální oficjalny
ògard,u m zahrada,y f ogród,odu m
ògardnik,a m zahradník,a m ogrodnik,a m
ògardowizna,ë f zelenina,y f warzywo,a n
ògłos,u m vyhláška,y f ogłoszenie,a n
ògłosëc ohlásit ogłosić
òglowi obecný ogólny
òglowi všeobecný powszechny
òglowò obecně ogólnie
ògniszcze,a n ohniště,0 n ognisko,a n
ògòlëc oholit ogolić
ògón,òna m ocas,u m ogon,a m
ògrodzëc ochránit ochronić
ògrôdzëc omluvit usprawiedliwić
ògrôdzëna omluva,y f usprawiedliwienie,a n
ògrzéwanié topení,0 n ogrzewanie,a n
òchëba,ë f zrada,y f zdrada,y f
òchëbnik,a m zrádce,0 m zdrajca,y m
òchëbny pokrytecký obłudny
òchłodzëc ochladit se ochłodzić się
òchrónic ochránit ochronić
òchróniô,0/e f ochrana,y f ochrona,y f
òchrónowi ochranný ochronny
òjc,a m otec,ce m ojciec, ojca m
òkalony zablácený zabłocony
òklapac pomlouvat oczerniać
òkno,a n okno,a n okno,a n
òkò,a n oko,a n oko,a n
òkòlé okolí,0 n okolica,y f
òkrãg,ù m území,0 n obszar,u m
òkrãgłi kulatý okrągły
òkrãt,u m loď, lodě f okręt,u m
òkrãtnik,a m námořník,a m marynarz,a m
òkrój,aju m okraj,e m skraj,u m
òkùnk,a m okoun,a m okoń,nia m
òléj,eju m olej,e m olej,u m
òlëwka,czi f oliva,y f oliwka,i f
òłów, òłowù m olovo,a n ów, ołowiu m
ołowiany olověný ołowiany
òłówk,a m tužka,y f ołówek,ka m
ólszka,czi f olše,0 f olcha, i f
òmana,ë f přízrak,u m majak,a m
òmanta,ë f moment,u m moment,u m
òmëka,czi f smyk,u m poślizg,u m
òmglec omdlít omdleć
òn (niegò, (je)mù, (je)gò, ò nim, j/nim) on (něho, (je)mu, (je)ho/jej, o něm, j/ním) on (niego, je(mu), (je)go, o nim, j/nim)
òna (ni, ji, jã, ò ni, j/nią) ona (ní, jí, ji, o ní, j/ní) ona (niej, jej, ję, o niej, j/nią)
òpaczny opačný odwrotny
òpak naopak wspak
òpakùnk,ù m obal,u m opakowanie,a n
òpas! pozor! uwaga!
òpasowac hlídat pilnować
òpat,a m opat,a m opat,a m
operacëjô,i f operace,0 f operacja,i f
òpiec, òpiekã opéci, opeču opiec, opiekę
òpieka,czi f péče,0 f opieka,i f
òpiekac opékat opiekać
òpisënk,ù m popis,u m opis,u m
òpłata,ë f poplatek,ku m opłata,y f
òpôdac klesat opadać
òpôł,u m palivo,a n opał,u m
òpòrządzëc uklidit sprzątnąć
òpòwiadanié,ô/égò n vyprávění,0 n opowiadanie,a n
òprzéc sã odolat oprzeć się
òprzestac přestat zaprzestać
òptika,czi f optika,y f optyka,i f
òptimista,ë m optimista,y m optymista,y m
òpùscëc opustit opuścić
òrac orat orać
òrąż,ãże f důvod,u m powód,odu m
òrąż,ãże f záminka,y f pretekst,u m
òrdinacëjô f ordinace,0 f ordynacja,i f
òrdinator,a m primář,e m ordynator,a m
òrgan,u m orgán,u m organ,u m
òrganë,ów fpl varhany,0 fpl organy,ów mpl
òrganizacëjô,i f organizace,0 f organizacja,i f
òrganizowac organizovat organizować
òridżinal,u m originál,u m oryginał,u m
òridżinalny originální oryginalny
òrientowac sã orientovat se orientować się
òrkestra,ë f orchestr,u m orkiestra,y f
ôrt,u m druh,u m rodzaj,u m
ôrt,u m způsob,u m sposób,obu m
òrzech,a m ořech,u m orzech,a m
òrzeł, òrla m orel, orla m orzeł, orła m
òrznąc oklamat oszukać
òrznąc ošidit oszukać
òrznąc podvést oszukać
òs,ë f osa,y f oś, osi f
òsa,ë f vosa,y f osa,y f
òsamiałi osamělý osamotniony
òsedlé,ô/égò n sídliště,0 n osiedle,a n
òseł, òsła m osel,la m osioł, osła m
òsem osm osiem
òska,czi f osika,y f osika,i f
òskarga,dżi f obžaloba,y f oskarżenie,a n
òskarga,dżi f stížnost,i f zażalenie,a n
òskarżëc obvinit oskarżyć
òsmedzesąt osmdesát osiemdziesiąt
òsmedzesąti osmdesátý osiemdziesiąty
òsmenôsce osmnáct osiemnaście
òsmenôsti osmnáctý osiemnasty
ósmi osmý ósmy
òsoba,ë f osoba,y f osoba,y f
òsoba,ë f osobnost,i f osobistość,ci f
òsobisto osobně osobiście
òsoblëwò zejména zwłaszcza
òsobny osobní osobisty
òsolëc osolit osolić
òstac zbývat pozostawać
òstac zůstat zostać
òstac òb noc přespat zanocować
òstatk zbytek reszta,y f
òstatni poslední ostatni
òstóny ostatní pozostały
òstôwac zůstávat pozostawać
òstri ostrý ostry
òstrów,owa m ostrov,a m wyspa,y f
òstrożëna,ë f ostružina,y f jeżyna,y f
òstróżno opatrně ostrożnie
òstróżnota,ë f opatrnost,i f ostrożność,ci f
òstróżny opatrný ostrożny
òstrzega,dżi f opatrnost,i f ostrożność,ci f
òstrzegac varovat ostrzegać
òstrzic ostříhat, ostříhám ostrzyc, ostrzygę
òswiécënk,ù m osvětlení,0 n oświetlenie,a n
òswiôdczëc prohlásit oświadczyć
òszmakac ochutnat skosztować
òszukac oklamat oszukać
òszukac ošidit oszukać
òszukac podvést oszukać
òtemkłi otevřený otwarty
òtemknąc otevřít otworzyć
òtmëkac otvírat otwierać
òtmëkôcz,a m otvírák,u m otwieracz,a m
òtrzëmac obdržet otrzymać
òwôd,a m hmyz,u m owad,a m
óws, òwsa m oves, ovsa m owies, owsa m
òżenic sã oženit se ożenić się
òżenic sã vdát se wyjść za mąż
òznaczëc označit oznaczyć
pacient,a m pacient,a m pacient
paczënaf pádlo,a n (dlouhé) wiosło,a n (długie)
paczét,u m balík,u m pakunek,ku m
pãczk,a m kobliha,y f pączek,ka m
padac padat padać
padac pršet padać
pãdzel,la m štětec,ce m pędzel,la m
pãchôrz,arza m puchýř,e m bąbel,la m
pajk,a m pavouk,a m pająk,a m
pãknąc prasknout pęknąć
pakòwac balit pakować
pąkt,u m tečka,y f kropka,i f
pąkt,u m bod,u m punkt,u m
pałac palác,e m pałac,u m
pałac zámek,ku m pałac,u m
palmaf palma,y f palma,y f
palmòwac sã přistát (o lodi) przybić do brzegu
pamiãc,ë f paměť,ti f pamięć,ci f
pamiątka,czi f pamětihodnost,i f zabytek,ku m
panewka,czi f pánev,ve f patelnia,0 f
pani, Wastna paní,0 f pani,0 f
panowac ovládat panować nad czymś
papiérniô,0/e f papírnictví,0 n sklep z materiałami piśmiennymi, sklepu z materiałami piśmiennymi m
papiór,ora m papír,u m papier,u m
paplaf topol,u m topola,i f
paprika,czi f paprika,y f papryka,i f
papùga,dżi f papoušek,ka m papuga,i f
paragón,ònu m účtenka,y f paragon,u m
parfum,ù m parfém,u m perfumy,0 fpl
parfùmerëjô f