Témata jednotlivých sezení

od do kašubštiny, ZS 2007/8
Mgr. Vladislav Knoll, ÚSVS FF UK

 

I.                    

a.      Stručný nástin dějin Kašubů a Pomoří: shrnutí politicko-kulturních dějin Kašub s důrazem na pochopení vzájemných vztahů zde žijících etnik. Periodizace dějin ze sociolingvistického hlediska podle užití jazyků a jejich forem. Problematika kašubské identity.

b.      Kašubština v rámci slovanských jazyků: vztahy kašubštiny s ostatními slovanskými jazyky a poloha kašubštiny v západoslovanské skupině. Pokus o časové zařazení vydělení jednotlivých rysů kašubštiny.

II.                 

a.      Z kašubské etnografie: etnografické rozdělení Kašubů, kašubské zvyky (např. scynanié kani), základy kašubské mytologie a démonologie (zapadlý hrad, stolëmë, krosniãta, ďáblové), stručně o hudbě.

b.      Kašubská fonetika v západoslovanských souvislostech: přehled současné kašubské fonetiky a jejího zápisu. Výklad vzniku jednotlivých hlásek s poukazováním na paralely v západoslovanských dialektech. Postřehy ke kašubskému přízvuku a základní rozdělení kašubských nářečí.

III.              

a.      Z dějin bádání o kašubštině: sestavování kašubských slovníků (od Mrongowiusze po Gołąbka), Hilferdingův, Lorentzův a Sychtův odkaz, moderní bádání o kašubštině a jeho nejdůležitější projekty.

b.      Zvláštnosti kašubské morfologie, germánské vlivy: zvláštnosti kašubské morfologie ve slovanských a evropských souvislostech, oblastní odchylky a vitalita některých forem. Problematika kašubské perfekta a jeho použití.

IV.               

a.      Kašubské gramatiky a normalizační snahy: vývoj pojetí a popisu kašubské mluvnice. Porovnání dialektologického (od Biskupského po Lorentze) a normalizačního přístupu (od Ceynowy po Gołąbka). Spory o kašubský pravopis. Konstituování naddialektální formy.

b.      Z kašubské lexikologie a skladby, germánské vlivy: zdroje kašubské slovní zásoby. Archaismy, bohemismy a novotvary. Specifika západogermánských výpůjček

V.                 Kašubská lyrika: četba a rozbor témat kašubského lyrického básnictví počínaje od Nových písní Jana Karnowského, přes Heykeho a Rompského po současné mladé autory. Kašubské básnické antologie a skupiny. Poslech zhudebněné lyriky J. Trepczyka a dalších. Základní kašubské konverzační obraty.

VI.              Kašubská epika: rozbor a četba humoristického eposu Jarosze Derdowského O panu Čarlinském, Heykeova balada Dobrogòst i Miłosława, počiny Sędzického a Karnowského. Jazyková stylizace a vytváření literárního jazyka. Osvojování si kašubštiny především na základě práce s úryvky z Derdowského děl.

VII.           Kašubské drama: divadelní korpus Sychty a Karnowského. Szołobùlka a dramatické pokusy mladých autorů. Témata kašubské dramatické tvorby v rámci regionálního ochotnického divadla. 

VIII.        Kašubské báje a pohádky: témata a ohlasy mytologie v literatuře. Lidové pohádky z časopisu Gryf a Lorentzovými texty a jejich další ohlas (A. Dominik, A. Nagel).  

IX.              Kašubská žurnalistika: politicko-sociální náboj v Ceyonowově Skôrbu. Charakteristika žurnalistického jazyka Zrzesze 30. let a jeho porovnání s žurnalistikou přelomu 20. a 21. století, četba Labudových a Gołąbkových fejetonů a jejich využití k aktivnímu procvičování kašubštiny.

X.                 Kašubská próza a román: rozbor, čtení a poslech ukázek z Majkowského Rémuse. Dílo Jana Drzeżdżona a Josefa Ceynowy. Budziszovy povídky a antologie laureátů Drzeżdżonovy literární ceny.

XI.              Kašubsko-slovinská evangelická literatura: nejstarší kašubské písemnictví. S. Krofey, M. Mostnik a jejich doba. Hledání kašubismů ve Smoldzinských perikopách a Wierzchocinských přísahách.

XII.            

a.      Kašubští Slovinci: etnografická a jazykovědná bádání od Hilferdinga po dnešní dobu. Kašubští Slovinci jako příklad zániku jazyka a etnické skupiny.

b.      Slovinský dialekt: charakteristika dialektu ve vztahu vůči kašubštině a západoslovanské skupině. Paralely archaismů i vývojové progresivnosti. Porovnání Hilferdingových zápisů s jejich Ceynowovým překladem. Čtení pověstí z Lorentzových Slovinských textů a Rudnického sbírky.

XIII.         Historická mapa jazyků Pomoří: základní poznatky o místních německých nářečích. Úvod do kociewštiny, jakožto polského nářečí na kašubském substrátu, rozpoznávání společných rysů na základě vtipných ukázek z nářečního písemnictví.