M CZESKÒ-KASZBSK KÒNWERZACJ

MAL ESKO-KAUBSK KONVERZACE

 

Dobr den. Jmenuji se .... A jsem z esk Republiky / Kaub.

Dobri dz. Nazwm sã... jem z Czesczi Repùbliczi / Kaszb.

Mluvte esky? (francouzsky, anglicky, nmecky, panlsky, italsky, portugalsky, vdsky, norsky, nsky ...)

Gdce w pò czeskù? (pò francskù, pò anielskù, pò miemieckù, pò szpaskù, pò jitalskù, pò pòrtugalskù, pò szwedskù, pò norskù, pò chiskù...).

Nerozumm Vm, nemluvm kaubsky, francouzsky, anglicky,....

J wm nie rozmiejã, nie gdm pò kaszbskù, pò francskù, pò anielskù...

Mùete to zopakovat, prosm.

Mòece to pòwtrzc?

Mùete mluvit pomaleji?

Mòece gadac pòmali?

Hlskujte prosm.

Rzeczta mie to pò ltrach.

Rozumm dobe.

Blno rozmiejã.

Dobr rno / Dobr den / Dobr veer

Dobrgò rena / Dobri dz / Dobri wieczr

Ahoj

Witj

Vtme Vs!

A witjt

T m.

Ceszã sã.

T m, e Vs poznvm

Ceszã sã, e sã z wam pòznawm.

To je mùj ptel - m ptelkyn ...

To je mj drch - to je mòja drchna...

Dovolte, abych Vm pedstavil pan / pana ...

Pòzwòlce, e bm j wm przedstawi Wastã, Wast

Jak se mte? / Velmi dobe, dkuji.

Jak w sã miwce? / Blno, Bg zapac

Na shledanou / Dobrou noc

Do ùzdrzeni / Dobri noc

astnou cestu

Szestlwi wanodi

ano / ne

jo / ni

dobe / souhlasm

dobrze / zgòda

jist / samozejm

gws

nesouhlasm

j sã nie zgdzm

bohuel ne

trudno ni

Prosm

v kaubtin se nepros, slovo proszã mùe bt uito vlivem poltiny

Dkuji

Bg (wm) zapac()

Ne, dkuji.

Ni

Nen za.

Nima za co

Promiòte! / Omluvte m.

Wbczce

Chtl bych ....

J b chc..

Dovolte

Pòzwòlce

V pas prosm.

Pòkce mie swj paszpòrt.

jmno / pjmen

miono / przmink

stav / svobodn() / enat (vdan ) / rozveden-

stan / wòlny() / eniai (zdn) / rozdny-

trval bydlit

ml wbtngò mieszkanigò

povoln

zajãc

sttn pslunost

krajow òbiwatelstwò

podpis

pòdpis

zem / stt / hranice / ostrov

zemia / krj / greca / wspa

Npisy

Ndpis

Nebezpe

Zagrba

Pozor

Bczeni

Pozor zl pes

òpasuj na zgò psa

Zkaz

Zakz

Vchod / Vchod

Wstãp

Nouzov vchod

Rezerwowi wchd

Vstup voln

Wòlny wstãp

Vstup zakzn

Zbrniony wstãp

Thnout / Tlait

Cygnc /

vpravo / vlevo

w prawò / w lewò

Oteveno / Zaveno

Òtemk (pen) / Zatch

Volno / Obsazeno

Wòln / Zajãt

WC / toalety

ùsdk, szutuz

dmy / eny

biaczi

pni / mui

chopi

Telefon

Telefn

Pokladna

Kasa

Policie

Pòlicj

Informace / informan kancel

Jinfòrmacje / jinfòrmacjn biuro

Turistick / Cestovn kancel

turow / wanon biuro

Banka / Smnrna / Pota

Banka / Pòczta

Muzeum / Divadlo / Kino

Mùzj / Tater / Kino

kuci / nekuci

kùrzc / nie kùrzc

Kouen zakzno

Pleni zakzn

as

Czas

minuta / hodina / den / tden / msc / rok

minuta / gòdzna / dz / tidz / miesc / rok

pondl / ter / steda / tvrtek / ptek / sobota / nedle

pòniedzk / wtrk / strzoda / czwirtk / pitk / sobòta / niedzela

vera / dnes / ztra

wczor / dzys / witro

rno / dopoledne / poledne / odpoledne / veer / noc

reno / przedpni / pni / pòpni /wieczr / noc

leden / nor / bezen / duben / erven / ervenec / srpen / z / jen / listopad / prosinec

stcznik / gromicznik / strmiannik / kwiat / mj / czerwic / lpic / zlnik / swnik / rujan / lstopadnik / gòdnik

Kolik je hodin?

Jak to je gòdzna?

slovky

Lczebniczi

0 nula / 1 jeden, jedna, jedno / 2 dv / 3 ti / 4 tyi / 5 pt / 6 est / 7 sedm / 8 osm / 9 devt / 10 deset

0 nul / 1 jeden, jedna, jedno / 2 dwa, dwie, dwa / 3 trz / 4 sztr / 5 piãc (pic) / 6 szesc / 7 stm / 8 òsm / 9 dzewiãc (dzewic), 10 dzesãc (dzesic)

11 jedenct / 12 dvanct / 13 tinct / 14 trnct / 15 patnct ,,,

11 jednsce / 12 dwansce / 13 trznsce / 14 sztrnsce / 15 piãtnsce / 16 szesnsce / 17 stmnsce / 18 òsmnsce / 19 dzewiãtnsce

20 dvacet / 21 dvacet jedna / 30 ticet / 40 tyicet / 50 padest / 60 edest / 70 sedmdest / 80 osmdest / 90 devadest

20 dwadzesce / 21 dwadzesce jeden / 30 trzdzesce /40 sztrdzesce / 50 piãdzest / 60szesdzest / 70 stmdzest / 80 òsmdzest / 90 dzewiãdzest

100 jedno sto (sto) / 200 dv st / 300 ti sta 1000 tisc / 2000 dva tisce / 3000 ti tisce

100 jedno sto (st) / 200 dwasta / 300 trzsta... 1000 tsc / 2000 dwa tsce / 3000 trz tsce

Cestovn

Wanoeni

letadlo / vlak / autobus / auto / motocykl / kolo / lo / pky / metro / tramvaj

flger (latawc) / bana (cug) / aùtobùs / aùto / mòtor / kòò / bt / piachti / metro / tramwaj

Kde je , prosm.

Dze je...

Jak se dostanu na ...prosm?

Jak przidã

Jak daleko je do ...

Jak to je dalek do...

Kde je ndra / autobusov ndra / letit.

Dze je banow stacj / aùtobùsow stacj / latawiszcze

Pokladna

Kasa

Jzdn d

Plan jazd

Odjezdy / Odlety

Òdjazd / Òdlot

Pjezdy / Plety

Przjazd / Przlot

letenka / jzdenka

biliet na flgra / biliet na banã, aùtobùs

sleva pro mlad (studenty)

òbnink dl modich (sztudrw)

Nstupit / kolej

Pern / sztreka

schovna zavazadel

Baganica

vdej zavazadel

Wdawani bagaw

Prosm jzdenku (letenku) do ...

Djce mie bilet do...

Kdy odjd vlak (autobus, letadlo) do ....

Czed òdjad bana (aùtobùs, flger) do

Letadlo - vlak m zpodn.

Flger - bana je spznion

Kdy pijedeme do ...?

Czed przjedzem do...?

Kolik stoj jzdenka do ...

Kùli kòsztje biliet do...

1.(prvn) / 2.(druh) tda

1. (piersz) / 2. drug klasa

pplatek / mstenka

doptk / placwka

vlak jezd od / do

bana jezdzy òd / do

lehtkov / lùkov vagn

lgczkòwi / kòwi wagn

Kde je benzinov pumpa?

Dze je benzynow pmpa

benzn, nafta - plnou ndr

benzyna, ptrch - fùl bak

Auto m poruchu. Kde je autoservis, prosm Vs?

Aùto je zepst. Dze je aùtoserwis?

Taxi

takswka

Chtl bych si pùjit auto na 1 den ( tden)

J b so chc pòczc aùto na 1 dz (tidz)

Msto / vesnice / ulice / nmst

Gard / wies / szasj / plac

kaple / kostel / chrm / meita / svatyn

kaplca / kòsc / chram / meczet / swiãti ml

Hrad / zmek

Zmk / paac

Ubytovn

wkwartrowani

hotel / penzion / kemp

hotel / penzjnat / kemp

Ubytovna

herberga

Recepce

recepcj

Kolik stoj pokoj na noc? Kolik stoj pokoj na 2 noci?

Kùli kòsztje jizba na noc? Kùli kòsztje jizba na dwie noc?

Mte jednolùkov (dvoulùkov) pokoj?

Mce w jizbã dl jedngò (dwch)?

Pipravte mi et.

Przrchtjc mie rchùnk.

Ubytovn se sndan

Wkwartrowani z frisztkã

Pln penze / polopenze

Fùl ùiwieni / dzlow ùiwieni

Kde je pota / banka / smnrna.

Dze je pòczta / banka / biuro wmin

dopis / pohlednice / balk

lst / krtka / paczt

potovn znmka

pòcztwka

Chtl bych poslat pohlednici do ...

J b chc przesac krtkã do...

Adresa

Adresa

Mohu u Vs vymnit esk koruny (eura / am. dolary)?

Mògã so kòle waji wmienic czescz krn (eùra / dolar)?

Mohu platit platebn kartou?

Mògã pacc krtã?

Internetov kavrna

Jinternetow kawiarni

Mohl bych poslat e-mail?

Mg b j przesac mjla?

Restaurace / hospoda / kavrna

Restaùracj / gòspòda / kawiarni

Pojme na kvu.

Pòjm na kwkã.

Kvu, prosm.

Haljce mie kawã.

Mm hlad. (ze)

Mm gd. (chpieni)

Mm hlad jako vlk.

Mm gd jak wilk.

Chtli bychom obdvat ( veeet, sndat)

M b so chcl zjesc pni (wieczerzã, frisztk)

Jdeln lstek.

Jdn karta

Pedkrmy / polvky / hlavn jdla / plohy / zkusky / zmrzlina

Zgrizczi / pòlwczi / gown zjestkù /przdwczi / kùszczi / lod

minerln voda / pivo / vno / kva / aj.

mineraln wòda / piwò / wina / kawa / arbata

pitn voda

wòda do pic

Dobrou chu.

Bòe przeegnj.

Na zdrav!

Nazdar

Pane vrchn, platm!

Wasta kelner, pacã!

Obchod / Obchodn dùm

Krm

potraviny

zjdn wrobizna

Pekastv

Piekarni

ovoce / zelenina

brzãd / ògardowizna

eznictv

Miãsny krm

Cukrrna

Cczerni

trh - trit

targ - targòwiszcze

Kolik to stoj?

Kùli to kòsztje?

Kolik stoj kilo ... ?

Kùli kòsztje kilo...?

To je pli drah. / To je levn

To je za drod / To je tuni

Chtl bych koupit ..

J b chc kùpic...

sleva

òbnink

Jdlo

Zjestkù

maso (vepov - hovz - drùbe skopov)

miãso (swini - ritow - gadznow - skòpòw)

Ryby

Rb

mlko / sry / mslo / vejce

mlkò / sr / maso / jajo

chlb / peivo

chlb / pieczzna

jablko / hruka / broskev / vno / pomeran / banny

jabkò / krszka / brzoskwi / wino / apelzyna / banan

brambory / re

bùlw / riz

Nemocnice

Bòlca

Lka

lkrz (dochtor)

Lkrna

Aptka

Jsem nemocn

J jem chòri

Mm vysokou horeku.

Mm wsok gòrãczkã

Zlomil jsem si ruku / nohu.

J so rãkã / nogã zmi

Bol m hlava

Bòli mie gowa.

Svlknte se

Zeblekniece sã

kde / kam

dze

zde / tam

tu(wò) / tam

kdo / co

chto / co

kter / jak

jaczi / jak

kolik / kdy

kùli / czed

nikdy / nkdy

nigd / czeds

j / ty / on - ona - ono

j / t / òn - òna / òno

my / vy / oni

m (ma) / wa / W / òni

j jsem / ty jsi / on (ona - ono) je

j jem / t jes / òn je

my jsme / vy jste / oni jsou

m jesm / wa jesta / W jesce / òni s

j mm / ty m / on (ona) m

j mm / t msz / òn m

my mme / vy mte / oni maj

m mm / wa mta / W mce / òni maj

Barva

Farwa

ern / bl

czrn / bi

modr / erven

mòdr / czerwion

lut / zelen

t / zelon

Lbte se mi.

W sã mie widzyce

Miluji Vs

J ws lubiã

pes / koka

pies / kòt

Pes tk haf haf

Pies szczek hau hau

Koka mòouk mòau mòau

Kòt miauk miau miau

Jazykolam

Str prst skrz krk.

Naolejuje-li Julie koleje, i nenaolejuje-li Julie koleje.

Prba jãzkòwi biegosc

Sztr rbe mr b bn chcz. Paùl pùlkã pùlow, pùlka Paùla pla, Paùl pùlkã pùscy.

Dtsk kanka

Had leze z dry,

vystrkuje knry.

Bba se ho lekla,

na kolena klekla.

Nic se bbo nelekej,

na kolena neklekej.

Dzeck rmòwanka

Aleksãnder szed na wãder,

kùpi bt za trz kt,

kùpi mda za trz szda,

szed bez las, zgùbi mkã,

przszed dodm, dost pkã.