Archaický severokašubský přízvuk

Mgr. Vladislav Knoll

 

Podstatná jména

 

Kolumnové typy

-          s přízvukem na poslední kmenové slabice (brat, bik;  kôzanié, bògactwò; rëba)

o        výj. souhláskové kmeny (mask.) nom.pl. kòrzenia   

-          oxytonický

o        maskulina (deriváty): bùdink, wòzyk

o        feminina (stažené ja-kmeny): ceniô, rolô

Pohyblivé typy

-          1. typ s přízvukem na na kmenové slabice u jednoslabičných kmenů a na předposlední kmenové slabice u víceslabičných (karczmôrz, owa, jezoro): přesun přízvuku ke konci slova v gen., dat., lok., ins. pl. a gen.du. na koncovku (kromě ins. – ami), respektive na poslední kmenovou slabiku (např. brzegów, brzegóm, brzegach, brzegami; gòdzënów, gòdzënóm, gòdzënach, gòdzënama; òczu)

o        maskulina a neutra – přesun přízvuku rovněž v lok. sg. (w domu, wieczoru), příp. na -owi

o        feminina – přesun přízvuku rovněž v ins.sg. (rãką, powiescą)

o        neutra -  přesun přízvuku rovněž v nom. a ak. pl. (jezora)

-          2. typ paroxytonických feminin (robòta, niedzela): přesun přízvuku dopředu v ak.sg. a nom.ak.pl. (robotã, robotë)               

-          3. typ souhláskové deklinace: iniciální přízvuk v sg., na poslední slabice v pl. (celã, remiã; celãta) nebo na posl. kmenové slabice (gen. celëca)

 

Přídavná jména mají přízvuk kolumnový

-          pozitiv:

o        na poslední kmenové slabice

o        na koncovce (nowi, cwiardi, cëzy; drzewiany)

-          komparativ na poslední kmenové slabice (bògatszi)

-          superlativ na předponě nô- (nôlepszi)

Zájmena zachovávají přízvuk oxytonický ve tvarech

-          osobních v ins. tobą, sobą

-          tázacích/vztažných: jaczi, chtërny

-          neurčitých složených: bëlëchto, jaczile

Příslovce

-          pozitiv

o        iniciální: adverbia vytvořená z adjektiv (zwëczajno)

o        na poslední kmenové slabice

-          komparativ na koncovce (wicy, letczi)

-          superlativ na předponě nô-

Slovesa: obecně na poslední kmenové slabice

-          infinitiv

o        paroxytonický

o        oxytonický – slovesa s koncovkou obsahující původně dlouhou samohlásku (rozmiôc, ùmrzéc, zaczic) a odvozeniny od slovesa jít (òdéńc)

-          prézens ind.

o        iniciální 1.sg. iniciální bùdëjã

o        poslední kmenová slabika: 2.sg. bùdëjesz, 1.pl. bùdëjemë

-          participia: czëtóny, czetący

-          l-participium: prosył – prosëła, cygnął - cygnã

-          2.sg. imperativu

o        iniciální: rozmiej, niesë (niesëta)

o        oxytonický: gadôj