PROSTUDOVANÁ LITERATURA

 

Borchling, C., Der Anteil des Niederdeutschen am Lehnwörterschatze der westslawischen Sprachen, Niederdeutsches Jahrbuch XXXVII (1911), 76-95

Borzyszkowski, J., Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdańsk-Wejherowo 2002

Breza E., Zapożyczenia [niemieckie] w kaszubszczyźnie, Litery, VIII, nr 3, 1969.

Breza, E., Florian Ceynowa jako językoznawca. Rocznik Gdański 43 (1983) n. 2, 74–78

Breza, E., Kształtowanie się kaszubskiego języka literackiego, in: Obraz językowy słowiańskiego Pomorza i Łużyc. Warszawa 1997, 247–256

Breza, E., Neologizmy w twórczości pisarzy kaszubskich. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XV (1977), 41–59.

Breza, E.,  Treder, J., Gramatyka kaszubska. Zarys popularny, Gdańsk 1981

Bukowski, A., Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny, Poznań 1950

Cenôva, F., Zarés do Grammatikj Kašébsko-Słovjnskjè Mòvé, Poznań 1979.

Dejna, K. , Dialekty polskie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993

Drzeżdżon, J., Piętno Smętka, Gdańsk 1973

Drzeżdżon, J., Współczesna literatuira kaszubska 1945-1980, Warszawa 1986

Дуличенко А. Д., Славянские литературные микроязыки. Вопросы формирования и развития, Таллин, 1981

Neureiter, F. Geschichte der kaschubischen Literatur. Versuch einer zusammenfassenden Darstellung, München 1978, 1991

Gogolewski, S., Wpływy niemieckie na kaszubski system czasów przeszłych, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego  9 (1963), 69-75

Gòłąbk, E., Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk 1997.

Grieger, H., Schtoothööwa Plaut-Stutthöfer Platt, München 2006

Handke, K. 1974. O niektórych leksykalnych paralelach kaszubsko-łużyckich. in: Slavia Occidentalis 31. s. 35-45

Handke, K., Popowska-Taborska, H., Słowotwórcze zróżnicowanie kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 12 (1978), 97-107

Hilferding A.: Ostatki Słowian na południowym brzegu Bałtyckiego morza. in: Kolberg, O.: Dzieła wszystkie. Wrocław 1965, s. 311-452

Hinze F.: Die deutschen Lehnwörter in Pomoranischen. Berlin 1963

Hinze F.: Die slawische Kaschubei im Schnittpunkt deutscher und baltischer Einflußzonen. in: Slavistische Studien zum XI Internationalen Slavistenkongreß in Preßburg. Köln - Weimar - Wien 1993, s. 184-186

Hinze F.: Wörterbuch und Lautlehre der deutschen Lehnwörter im Pomoranischen. Berlin 1965

Hinze, F., Der Ausdruck des Passivs im Slovinzischen, Zeitschrift für Slawistik XI (1966), 481-502

Hinze, F., Die Bildung des Präsens Passivi im Sorbischen und Slovinzischen, Přinoški k serbskemu rěčespytej, Bautzen 1968, 321-336

Kaszubszczyzna / Kaszëbizna (red. E. Breza), Opole 2001, 107–124.

Korytkowska, M., Stan akcentu w gwarach kaszubskich, Atlas Językowy Kaszubszczyzny XV, 15-42

Kuryłowicz, J., Akcentuacja słowińska (pomorska), Rocznik sławistyczny XVII (1952), 1-18

Kuryłowicz, J., Uwagi o akcencie kaszubskim, Slavia Occidentalis XX (1960), 71-77

Lorentz F., Slovinzische Grammatik. St.Petersburg 1903

Lorentz F., Geschichte der pomoranischen Sprache, Berlin-Leipzig 1925

Lorentz, F. Zarys akcentuacyi północno-kaszubskiej, Gryf 4 (1912), 61-72

Lötzsch, R. Das Tempussystem des Slovinzischen im Vergleich zu den des Sorbischen und Deutschen, Lětopis Instituta za serbski ludospyt, Rjad A, 14 (1967), 23-46

Lötzsch, R., Das Tempussystem des Slovinzischen im Vergleich zu dem des Sorbischen und Deutschen, Lětopis Instituta za serbski ludospyt, Rjad A, 14 (1967), 23-46

Majowa, J. 1978: Kaszuby i obszary dialektów sąsiednich jako tereny dawnych oddziaływań językowych bieguna zachodnio- i wschodniolechickiego. Studia z filologii Polskiej i Słowiańskiej XVII, s. 145-181.

Mitzka, W., Dialektgeographie der Danziger Nehrung, Mitzka, W., Kleine Schriften zur Sprachgeschichte und Sprachgeographie, Berlin 1968, 191-210

Mitzka, W., Die deutsche Sprache in Westpreußen, Mitzka, W., Kleine Schriften zur Sprachgeschichte und Sprachgeographie, Berlin 1968, 180-190

Mitzka, W., Grundzüge nordostdeutscher Sprachgeschichte, Marburg 1959

Mitzka, W.: Sprachausgleich in den deutschen Mundarten bei Danzig, in: Mitzka, W., Kleine Schriften zur Sprachgeschichte und Sprachgeographie, Berlin 1968, 245-305

Nitsch, K., Dialekty polskie Prus zachodnich I, in: Pisma pomorzoznawcze. Wrocław – Kraków 1954, 47–182.

Nitsch, K., Studia kaszubskie: Gwara luzińska, Materiały i Prace Komisji Językowej PAU, t. I, 1904, 221-273

Ożdżyński, J., Zapożyczenia niderlandzkie w polskim słownictwie morskim. Slavia Occidentalis 43 (1986), 107-127 Praha 1966

Pałkowska, J., Z historii badań nad gwarami kaszubskimi, Rocznik Gdański 15-16 (1956-7), 383

Piotrowski, J., Składnia słowińska wobec wpływów języka niemieckiego, Wrocław 1981

Piotrowski, J., Strona bierna w dialekcie słowińskim, Rozprawy Komisji Językowej  Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego XI (1978) : 109-129

Popowska-Taborska, H., Kaszubszczyzna. Zarys dziejów, Warszawa 1980

Popowska-Taborska, H., Specyfika leksykalnych interferencji kaszubsko-dolnoniemieckich, Z polskich studiów slawistycznych, Warszawa 1998, 225-229

Popowska-Taborska, H.; Boryś, W. 1996. Leksyka kaszubska na tle słowiańskim. Warszawa.

Rudnicki, M., Przyczynki do gramatyki i słownika narzecza słowińskiego, Kraków 1913

Rzetelska-Peleszko, E.; Duma, J. Językowa przyszłość Pomorza Zachodniego na podstawie nazw miejscowych. Warszawa 1996

Semrau, M., Die Mundart der Koschneiderei, in: Zeitschrift für deutsche Mundarte, Berlin 1915, 143-202, 237-265

Siatkowski, J., Wpływ poszczególnych dialektów niemieckich na język polski, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 7 (1967), 33-46

Sobierajski, Z., Związki językowe łużycko-słowińskie, Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft, Bautzen 1968, 52-63.

 Stritzel, H., Die Gliederung der Mundarten um Lauenburg in Pommern, Marburg 1937

Topolińska, Z., Aktualny stan akcentu kaszubskiego, Slavia 27 (1956), 381-95

Treder J.: Kaszubska i pomorska frazeologia pochodzenia niemieckiego (na tle słowiańskim), str. 131-146. in: Problemy frazeologii europejskiej, Warszawa 1996

Zabrocki, L., Związki językowe niemiecko-pomorskie, Konferencja Pomorska 1954. Práce językoznawcze, Warszawa 1956

Zieniukowa, J., Kategoria męskoosobowości w dialektach kaszubskich, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 12 (1978), 85-96