CURRICULUM VITAE

 

Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D.

Narozen roku 1981 v Praze/Born in 1981 in Prague

E-mail: vladislav/d/knoll/a/centrum/d/cz

 

VZDĚLÁNÍ

EDUCATION

2005 – 2012                Doktorské studium slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze/PhD Studies of the Slavonic Philology at the Charles University in Prague,

dizertační práce/dissertation Vliv německého jazyka na kašubštinu a jeho konfrontace s vlivem polštiny/Influence of German Language on Kashubian and its Confrontation with the Polish Influence (vedoucí/supervisor: Prof. Dr. Markus Giger).

1999 – 2005             Magisterské studium řecké a latinské filologie na Univerzitě Karlově v Praze/Master Studies of the Greek and Latin Philology at the Charles University in Prague,

                                   diplomová práce/thesis "Koráby naše pak hnaly se střemhlav": Přítomnost cestopisného žánru ve starořecké literatuře z hlediska vývoje individuality řeckého literárního cestovatele/The Presence of the Travelogue Genre in the Old Greek Literature from the Point of View of the Greek Literary Traveller’s Individuality (vedoucí/supervisor: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.).

 1995 – 1999             Akademické gymnázium v Praze / Gymnasium Academicum Pragense

 

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY

LANGUAGE CERTIFICATES

2016                            italština/Italian (PLIDA B1)         

2014                           francouzština/French (DELF B2)

2009                           španělština/Spanish (DELE Intermedio B2)

2003                           katalánština/Catalan (DLC Govern d’Andorra C)

 

DALŠÍ ŽIVÉ JAZYKY

FURTHER LIVING LANGUAGES

·         rodné jazyky/family languages: čeština/Czech, ruština/Russian

·         velmi dobrá znalost/very good knowledge: angličtina/English, němčina/German, polština/Polish, kašubština/Kashubian

·         dobrá znalost/good knowledge: rumunština/Romanian, portugalština/Portuguese, novořečtina/Greek

·         schopnost konverzace/conversation ability: bulharština/Bulgarian, srbština/Serbian, švédština/Swedish

 

STIPENDIJNÍ POBYTY

SCHOLARSHIP FOR STUDY STAYS

07/2014                     2e École d'été franco-allemande en étymologie romane, ATILF  (Nancy, France)

04-07/2009                Eberhard Karls Universität Tübingen (Deutschland)

08/2004                     XXXVI Universitat Catalana d‘Estiu (Prades/Prada de Conflent, France)

07-08/2002                Campus universitari de la llengua catalana (Spain, Andorra)

06-07/2002                Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Greece)

06-07/2001                Escola oficial d’idiomes Barcelona-Drassanes (Spain)

 07-08/2000               XII Jornades internacionals de la llengua i cultura catalanes (Gironella, Spain)

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

PEDAGOGICAL ACTIVITY

02/2018 – nyní         seminář/course Dějiny areálového jazyka (ruština, ukrajinština), Ústav východoevropských studií

10/2014 – 01/2015  seminář/course Úvod do staré řečtiny pro slavisty a balkanisty, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, UK FF

02/2014 – 05/2013   seminář/course Slovansko-germánský jazykový kontakt ve Střední Evropě, Katedra středoevropských studií, UK FF

02/2008 – 06/2008    seminář/course Úvod do řečtiny pro slavisty, Ústav slavistických a východoevropských studií, UK FF

10/2007 – 01/2008 seminář/course Úvod do kašubštiny, Ústav slavistických a východoevropských studií, UK FF

04-05/2005                 Výuka/teaching novořečtiny/Modern Greek na Gymnáziu, SOČ a VOŠ, Prokopova 16, Praha 3

 

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

ACTIVE PARTICIPATION ON CONFERENCES

10/2018                     4. byzantologický den, Slovanský ústav AV ČR Praha.

09/2018                     El’Manuscript 2018. 7th International Conference on Textual Heritage and Information Technologies, Universität Wien.

08/2018                     XI International Congress of Slavists, Univerzitet u Beogradu.

06/2018                     Krym – literární, kulturní a historické reflexe, Slovanský ústav AV ČR Praha.

04/2017                     Staroslověnština v digitálním věku, Slovanský ústav AV ČR Praha.

11/2017                     Проблемы и перспективы развития образования на русском и обучение русскому языку в системах открытого образования, UNESCO/IFAP, Almaty.

10/2017                     Pavel Josef Šafařík, 180 ani de slavistică românească, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti.

10/2017                     Area slavica II, Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

09/2017                     Etymologické symposion, Ústav pro jazyk český AV ČR Brno.

06/2017                     Multilingualism in Cyberspace for Inclusive Sustainable Development, UNESCO/IFAP, Khanty-Mansiysk.

05/2017                     Contextualizing historical lexicology, University of Helsinki.                       

05/2017                     1. byzantologický den, SLÚ AVČR Praha.

04/2017                     III. Mezinárodní konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Slezská univerzita v Opavě.       

10/2014                     Лужицкие сербы в прошлом и в начале XXI века: язык, культура, история, Russian Academy of Sciences in Moscow.

12/2012                     Миноритарные и региональные славянские языки, RGGU Moskva.

01/2011                     Dialog kultur VI, Univerzita Hradec Králové.

02/2010                     Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí, Kruh moderních filologů, UK FF Praha.

2006-2010, 2012        účast na šesti ročnících Konference mladých slavistů, UK FF Praha.

05/2004                     Mezinárodní seminář české a lužickosrbské kultury, Praha / Budyšin (Společnost přátel Lužice, Společnost srbské mládeže Pawk).

03/2003                     Dialog kultur i religii na zemiach słowiańskich, Universytet Gdański.

 

DALŠÍ VYBRANÉ AKCE

FURTHER CHOSEN ACTIVITIES

11/2014                     přednáška/lecture Arriánova Indiké v kontextu řecké zeměpisné literatury (v rámci přednáškového cyklu Jednoty klasických filologů)

11/2013                     přednáška/lecture Stručné seznámení s polabštinou (v rámci Drevanského dne pořádaného Společností přátel Lužice a Srbským muzeem v Chotěbuzi)

11/2012                     přednáška/lecture Místo kašubštiny mezi slovanskými jazyky (v rámci Kašubského dne pořádaného Společností přátel Lužice)

11/2011                     přednáška/lecture Jazykový kontakt na bývalé severní slovansko-germánské hranici (pořádaná Jazykovým sdružením České republiky)

5/2003                       pořádání výstavy/exposition Kašubové v zrcadle svého písemnictví (Slovanská knihovna při NK ČR)

 

PRAXE V OBORU

DOMAIN WORK EXPERIENCE

03/2016 – nyní         Slovanský ústav AV ČR/Institute for Slavonic Studies of the Czech Academy of Sciences       

03/2003 – 12/2009 AiP Beroun s.r.o.: odborný překlad bibliografických popisů (a jiných textů) z českého do anglického jazyka (dohoda o provedení práce)/translation of bibliographical descriptions from Czech into English

10/2002 – 12/2003   Slovanská knihovna při NK ČR/Slavonic Library of the National Library of the Czech Republic: zpracování archivních materiálů Ukrajinského muzea v Praze (dohoda o provedení práce)/

07 – 08/2000         Landi Multimedia ČR, s.r.o.: podíl na vytváření elektronické učebnice němčiny (smlouva o vytvoření a šíření díla)

 

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

MEMBERSHIP

10/2017 – nyní         Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia/Czech Society for Slavistic, Balcanistic and Byzantologic Studies

 

09/2017 – nyní         Kolegium popularizátorů a pracovníků PR při Radě pro akademická média a popularizaci AV ČR

 

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

 

2018

1.      Limba slavonă şi slavonismele în context românesc. Romanoslavica 53, 2018, 4, 61-78.

2.      Literární dialekt nebo mikrojazyk? In: Holub, Z. (red.): Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Opava: Slezská univerzita 2018, 177-190.

3.      Metodologická a terminologická úskalí grafizace dialektů v současné Evropě. In: Bogoczová, I., Nedomová, Z. (red.): Area-Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu. Ostrava: Ostravská univerzita 2018, 79-90.

4.      */ɪn‑'βit‑a/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) ; agir sur (qn) pour qu’(il) fasse (qch.) ». In : Buchi (Éva)/Schweickard (Wolfgang) (éd.), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Nancy : ATILF 2018 : http://www.atilf.fr/DERom/entree/In-'Bit-a.

5.      Фрагментация полабско-поморского языкового континуума. Slavia 87/1-3, 2018, 158-188.

6.      Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. The GORAZD Project: An Old Church Slavonic Digital Hub. Series Science Around us. What is it... Prague: Academia 2018. ISSN 2464-6245. (popularizační brožura/booklet).

 

2017

7.      Sociolingvistická situace psaných slovanských jazyků v 1. polovině 18. století. Slavia Occidentalis 74/1, 2017, 7-40. DOI: https://doi.org/10.14746/so.2017.74.1

8.      Типология чешско-румынских лексических параллелей. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno (ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček). Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2017, 215-227. ISBN 978-80-7422-619-9

9.      Европейские языки в открытом образовании: ресурсы, подходы и организация. In: Русский язык и открытое образование в контексте многоязычия в России и за рубежом. Материалы круглых столов (сост. Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова). Москва: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 2017, с. 158-179. ISBN 978-5-91515-075-4

10.  Pilát, Š, Knoll, V., Bericht vom Projekt GORAZD: Digitales Portal des Altkirchenslawischen, Byzantinoslavica 2017/1-2, s. 338-340. (zpráva/report)

11.  La journée byzantologique à Prague, Byzantinoslavica 2017/1-2, s. 336-338. (zpráva/report)

12.  Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. Проект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языка Сeрия “Наука вокруг нас. Что это такое...” Praha: Academia 2017. ISSN 2464-6245. (popularizační brožura/ booklet)

13.  Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. Edice Věda kolem nás. Co to je... Praha: Academia 2017. ISSN 2464-6245. (popularizační brožura/ booklet)

14.  Trendy v elektronické diachronní lexikografii a jejich využitelnost ve slavistice. Slavia 86/2-3, 2017, s. 301-334.

15.  Pòmòrzanie ë pòmòrsczi jãzëk w Brazylëji. Pomerania 3/2017, s. 38-41.

16.  От литературных идиолектов к региональным литературным языкам (не только) в славянском мире. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения – МИК. 2017, с.  11-43. ISBN 978-5-87902-356-5

17.  Историко-языковые связи серболужицкого языка с полабским. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения 2017, с. 137-151. ISBN 978-5-87902-356-5

 

2016

18.  Stručné seznámení s polabštinou, Česko-lužický věstník 6/XXVI (2016), s. 43-45.

 

2014

19.  Kašubský duál, Slavia 83/3 (2014), s. 235-261.

20.  Поморяне, in: Большая российская энциклопедия 27. Москва 2014, s. 110.

21.  Recenze: Bígl Richard: Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování. Česko-lužický věstník 4/XXIV (2014), s. 29

 

2013

22.  Porovnání slovanských stop v zanikajících dolnoněmeckých a středoněmeckých dialektech, in: Slovanský svět: známý či neznámý (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2013, s. 27-38.

 

2012

23.  Kašubština v jazykovém kontaktu, Praha: Filozofická fakulta UK 2012, 290 s. (Varia; sv. 4) (monografie/book)

 

2011

24.  Frías-Conde, X., Bauçà i Sastre, A., Hedbávná, B., Knoll, V. Sintaxi contrastiva del català amb les llengües eslaves. Andorra 2011 (Biblioteca Andorrana Internacional vol. 3) (monografie/book)

25.  Výskyt a význam skupiny TarT v kašubském literárním jazyce, in: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2011, s. 37-48.

26.  Kašubština českýma očima, in: Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18.-19. ledna 2011 v Hradci Králové (red. Miroslav Půža, Jakub Konečný), Brno 2011 (CD)

 

2010

27.  Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny, in: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (red. L. Dušková a kol.), Praha 2010, 96-104.

28.  Má kašubština povinný podmět? (Diachronní studie), in: Slovanský areál a Evropa (ed.  V. Čermák, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2010, s. 247-256.

 

2009

29.  Z problematiky gramatického popisu kašubštiny, Slavia 78/1-2 (2009), s. 1-22.

30.  Kašubština Stefana Fikuse v porovnání z luzińskými texty pruského období, in: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec, Praha 2009, s. 131-138.

31.  Básně humanistů, Česko-lužický věstník 5/2009, s. 33-35 (překlad).

 

2008

32.  Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Praha 2008, s. 29-46.

33.  Výskyt německých dialektismů v západoslovanských jazycích, in: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III - říjen 2007 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec 2008, s. 289-302.

 

2007

34.  Història del sistema polític andorrà / Dějiny andorrského politického systému. Jornades de catalanística a Praga (ed. J. R. Marina), Andorra 2007, s. 48-65.

35.  Z problematiczi czasników niemiecczégò pòchòdzenia w kaszëbiznie, in: Balto-Slavicum Pragense (Acta Slavica et Baltica vol. VII, ed. J. Marvan),  Praha 2007.

36.  Slavic Self-Interpretation in the Cashubian Literature before 1945, in: Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies (ed. L. Babka, P. Roubal), Prague 2007, s. 63-71

37.  Recenze: Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, Česko-lužický věstník XVII (2007), s. 30.

 

 

2005

38.  Er aranés: er occitan en Catalonha, in: Romania Alternativa 2005 (http://www.romaniaminor.net/alternativa/aran.pdf )

39.  Stručné porovnání (lužicko)srbského, polabského a pomořanského jazykového areálu, Česko-lužický věstník XV/11 (2005), s. 75-77.

40.  "Lem v Karpatach", Osudy jednoho zapomenutého východoslovanského etnika, Navýchod  4 (2005), s. 9-12.

41.  "Kvitok karpatski z dalekoho kraju", Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské Vojvodině, Navýchod 3 (2005), s. 14-16.

42.  Kašubská literatura, in: Navýchod. Slovanské literatury. Praha 2005.

43.  Frías-Conde, X., Bau¸a i Sastre (ed.) Verba et Terra. Antologie současné katalánské a galicijské poezie. 2005 (překlad básní v rámci antologie)

44.  Severní Katalánsko, Česko-lužický věstník XV (2005), s. 7–10.

 

2004

45.  Mezinárodní seminář české a lužickosrbské kultury, Česko-lužický věstník XIV (2004), s. 43–44.

 

2003

46.  Malý slovanský národ na pobřeží Baltu Česko-lužický věstník XIII/2 (2003), s. 18-21.

47.  Jakô mòżé bëc autonomijô?, Òdroda 2/2003.

48.  Staré pověsti polské, Navýchod 2/2003, s. 4-5.

49.  Znaczenié médiów dlô rozwiju mòwë, Òdroda 1/2003.

50.  Kaszëbë - jich mòwa ë kùltura, Navýchod 1/2003, s. 9-10.

51.  Letní škola kašubské kultury, Česko-lužický věstník XIII/2003, s. 86–7.

52.  Kašubské dny v Praze, Česko-lužický věstník XIII/2003, s. 16.

53.  Haná = Hanackô, Òdroda 9/2003.

54.  Czeszë ë Kłodzkô, Òdroda 8/2003.

 

2002

55.  Gotšalk - kníže polabských Slovanů, Navýchod 4/2002, s.12-14.

56.  Putování po Českém koutku kladském, Navýchod 5/2002, s.11-12.

57.  Lidoví pěvci Střední Asie, Navýchod 6/2002, s. 6-7.

58.  Nôwikszy môłi nôród, Òdroda 7/2002.