CURRICULUM VITAE

 

Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D.

Narozen roku 1981 v Praze/Born in 1981 in Prague

E-mail: vladislav/d/knoll/a/centrum/d/cz

 

VZDĚLÁNÍ

EDUCATION

2005 – 2012                Doktorské studium slovanské filologie na Univerzitě Karlově v Praze/PhD Studies of the Slavonic Philology at the Charles University in Prague,

dizertační práce/dissertation Vliv německého jazyka na kašubštinu a jeho konfrontace s vlivem polštiny/Influence of German Language on Kashubian and its Confrontation with the Polish Influence (vedoucí/supervisor: Prof. Dr. Markus Giger).

1999 – 2005             Magisterské studium řecké a latinské filologie na Univerzitě Karlově v Praze/Master Studies of the Greek and Latin Philology at the Charles University in Prague,

                                   diplomová práce/thesis "Koráby naše pak hnaly se střemhlav": Přítomnost cestopisného žánru ve starořecké literatuře z hlediska vývoje individuality řeckého literárního cestovatele/The Presence of the Travelogue Genre in the Old Greek Literature from the Point of View of the Greek Literary Traveller’s Individuality (vedoucí/supervisor: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.).

 1995 – 1999             Akademické gymnázium v Praze / Gymnasium Academicum Pragense

 

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY

LANGUAGE CERTIFICATES

2016                            Italian (PLIDA B1)  

2014                           French (DELF B2)

2009                           Spanish (DELE Intermedio B2)

2003                           Catalan (DLC Govern d’Andorra C)

 

DALŠÍ ŽIVÉ JAZYKY

FURTHER LIVING LANGUAGES

·         family languages: Czech, Russian

·         experience with use as a business language: English, Portuguese, German

·         experience with holding a scholar lecture: Romanian, Bulgarian

 

STIPENDIJNÍ POBYTY

SCHOLARSHIP STAYS

03/2019                     Academia Română (Bucureşti, Romania)

07/2014                     2e École d'été franco-allemande en étymologie romane, ATILF  (Nancy, France)

04-07/2009                Eberhard Karls Universität Tübingen (Deutschland)

08/2004                     XXXVI Universitat Catalana d‘Estiu (Prades/Prada de Conflent, France)

07-08/2002                Campus universitari de la llengua catalana (Spain, Andorra)

06-07/2002                Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Greece)

06-07/2001                Escola oficial d’idiomes Barcelona-Drassanes (Spain)

 07-08/2000               XII Jornades internacionals de la llengua i cultura catalanes (Gironella, Spain)

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

PEDAGOGICAL ACTIVITY

02/2018 – nyní         seminář/course Dějiny areálového jazyka (ruština, ukrajinština)/History of Russian and Ukrainian Languages, Ústav východoevropských studií, UK FF

10/2014 – 01/2015  seminář/course Úvod do staré řečtiny pro slavisty a balkanisty/Introduction to the Ancient Greek for Slavists and Balkanists, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, UK FF

02/2014 – 05/2013   seminář/course Slovansko-germánský jazykový kontakt ve Střední Evropě/Slavonic-German Language Contact in Central Europe, Katedra středoevropských studií, UK FF

02/2008 – 06/2008    seminář/course Úvod do řečtiny pro slavisty/Introduction to Greek for Slavists, Ústav slavistických a východoevropských studií, UK FF

10/2007 – 01/2008 seminář/course Úvod do kašubštiny/Introduction to Kashubian, Ústav slavistických a východoevropských studií, UK FF

04-05/2005                 Výuka/teaching novořečtiny/Modern Greek na Gymnáziu, SOČ a VOŠ, Prokopova 16, Praha 3

 

AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH

ACTIVE PARTICIPATION ON CONFERENCES

 

2021

10/2021                     Jornada de Catalanística 2021, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně (online)        

10/2021                     Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor, ediția a IX-a, Universitatea din Bucureşti (online)

10/2021                     8. byzantologický den, Univerzita Palackého v Olomouci

08-09/2021                Осми международен колоквиум по старобългаристика, Софийски университет.  

06/2021                     Tangible and Intangible Impact of Information and Communication in the Digital Age, UNESCO IFAP, Khanty-Mansiysk (online).

05/2021                     Medieval and Early Modern Lexicography in the Digital Age, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi (online).

04/2021                     Third Colloquia Ceranea, Uniwersytet Łódzki (online).

 

2019

11/2019                     6. byzantologický den, Ústav klasických studií MUNI Brno

08/2019                     Седми международен колоквиум по старобългаристика, Софийски университет.  

07/2019                     Preservation of Languages and Development of Linguistic Diversity in Cyberspace: Context, Policies, Practices, UNESCO/IFAP, Yakutsk.

2018

10/2018                     4. byzantologický den, Slovanský ústav AV ČR Praha.

09/2018                     El’Manuscript 2018. 7th International Conference on Textual Heritage and Information Technologies, Universität Wien.

08/2018                     XI International Congress of Slavists, Univerzitet u Beogradu.

06/2018                     Krym – literární, kulturní a historické reflexe, Slovanský ústav AV ČR Praha.

 

2017

04/2017                     Staroslověnština v digitálním věku, Slovanský ústav AV ČR Praha.

11/2017                     Проблемы и перспективы развития образования на русском и обучение русскому языку в системах открытого образования, UNESCO/IFAP, Almaty.

10/2017                     Pavel Josef Šafařík, 180 ani de slavistică românească, Facultatea de limbi şi literaturi străine, Universitatea din Bucureşti.

10/2017                     Area slavica II, Filozofická fakulta Ostravské univerzity.

09/2017                     Etymologické symposion, Ústav pro jazyk český AV ČR Brno.

06/2017                     Multilingualism in Cyberspace for Inclusive Sustainable Development, UNESCO/IFAP, Khanty-Mansiysk.

05/2017                     Contextualizing historical lexicology, University of Helsinki.                       

05/2017                     1. byzantologický den, SLÚ AVČR Praha.

04/2017                     III. Mezinárodní konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Slezská univerzita v Opavě.       

 

Před/Before 2017

10/2014                     Лужицкие сербы в прошлом и в начале XXI века: язык, культура, история, Russian Academy of Sciences in Moscow.

12/2012                     Миноритарные и региональные славянские языки, RGGU Moskva.

01/2011                     Dialog kultur VI, Univerzita Hradec Králové.

02/2010                     Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí, Kruh moderních filologů, UK FF Praha.

2006-2010, 2012        účast na šesti ročnících Konference mladých slavistů, UK FF Praha.

05/2004                     Mezinárodní seminář české a lužickosrbské kultury, Praha / Budyšin (Společnost přátel Lužice, Společnost srbské mládeže Pawk).

03/2003                     Dialog kultur i religii na zemiach słowiańskich, Universytet Gdański.

 

DALŠÍ VYBRANÉ AKCE

FURTHER CHOSEN ACTIVITIES

 

03/2019                     přednáška/lecture GORAZD: Portalul digital al limbii slave vechi (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti“, Academia Româna, Bucureşti)

11/2018                     přednáška/lecture Magistr: vysokoškolák nebo černokněžník? (v rámci Dne latiny)

11/2016                     účast/participation: 14e Atelier DÉRom (ATILF, Nancy)

11/2014                     přednáška/lecture Arriánova Indiké v kontextu řecké zeměpisné literatury (v rámci přednáškového cyklu Jednoty klasických filologů)

11/2013                     přednáška/lecture Stručné seznámení s polabštinou (v rámci Drevanského dne pořádaného Společností přátel Lužice a Srbským muzeem v Chotěbuzi)

11/2012                     přednáška/lecture Místo kašubštiny mezi slovanskými jazyky (v rámci Kašubského dne pořádaného Společností přátel Lužice)

11/2011                     přednáška/lecture Jazykový kontakt na bývalé severní slovansko-germánské hranici (pořádaná Jazykovým sdružením České republiky)

5/2003                       pořádání výstavy/exposition Kašubové v zrcadle svého písemnictví (Slovanská knihovna při NK ČR)

 

PRAXE V OBORU

DOMAIN WORK EXPERIENCE

03/2016 – nyní         Slovanský ústav AV ČR/Institute for Slavonic Studies of the Czech Academy of Sciences       

03/2003 – 12/2009 AiP Beroun s.r.o.: odborný překlad bibliografických popisů (a jiných textů) z českého do anglického jazyka (dohoda o provedení práce)/translation of bibliographical descriptions from Czech into English

10/2002 – 12/2003   Slovanská knihovna při NK ČR/Slavonic Library of the National Library of the Czech Republic: zpracování archivních materiálů Ukrajinského muzea v Praze (dohoda o provedení práce)/classification of materials of the Ukrainian Museum in Prague

07 – 08/2000         Landi Multimedia ČR, s.r.o.: podíl na vytváření elektronické učebnice němčiny (smlouva o vytvoření a šíření díla)/participation on the creation of a digital primer of German  

 

ČLENSTVÍ

MEMBERSHIP

11/2018 – nyní         člen výkonné redakce časopisu/member of the editorial board of the journal „Byzantinoslavica, revue internationale des études byzantines“

 

10/2017 – nyní         Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia/Czech Society for Slavistic, Balcanistic and Byzantologic Studies

 

09/2017 – nyní         Kolegium popularizátorů a pracovníků PR při Radě pro akademická média a popularizaci AV ČR

 

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

 

2021

1.      Written Languages in Wallachia during the Reign of Neagoe Basarab (1512–1521). Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2021, 11, 231–267. https://doi.org/10.18778/2084-140X.11.12

2.      Středověká a raně novověká lexikografie v digitálním věku. Slavia 90, 2021, 4, 509-512 (zpráva/report)

3.      Gorazd: An Old Church Slavonic Digital Hub and the Romanian Slavonic studies. Diacronia 14, 2021, 1–9. https://doi.org/10.17684/i14A197en

4.      Gorazd: Portal digital al limbii slave vechi și studiile slavo-române. Diacronia 14, 2021, 1–9. https://doi.org/10.17684/i14A197ro

5.      The „Romanian Slavonic language“ and lexicography. In: Janyšková, Ilona, Karlíková, Helena, Boček, Vít (ed.): Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Praha: NLN 2021, 307-323.

 

2020

6.      Вопросы развития славянского книжного языка в Валахии (ХУ-ХУІІ вв.). In: Тотоманова, Анна-Мария, Славова, Татяна: Седми международнен колоквиум по старобългаристика. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски» 2020,  33-47.

7.      */ɪnˈβit-a-/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) ; agir sur (qn) pour qu(il) fasse (qch.) ». In: Buchi, É., Schweickard, W.: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 3, De Gruyter 2020, 340-342, mapy 343-344

8.      */konˈβit-a-/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de
prendre part
à (qch.) » In: Buchi, É., Schweickard, W.: Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 3, De Gruyter 2020, 355-356, mapa 357

 

2019

9.      Changes in the Church Slavonic in the 14th - 15th Centuries. Slavia 88, 2019, 3, 252-279.

10.  Knoll, Vladislav, Čajka, František. Mezinárodní konference Nahé jsou všechny národy bez knih. Slavia. 2019, 88(3), 356-361. (zpráva/report)

11.  Církevní slovanština v pozdním středověku. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Scriptorium 2019, 424 s. ISBN 978-80-86420-73-8. ISBN 978-80-88013-92-1 (monografie/book)

12.  Lexicografia slavonă şi slava veche şi intrarea ei în era digitală. Studii şi cercetări lingvistice 70, 2019, 1, 74-87.

13.  Knoll (Vladislav), 2019. */kon'βit‑a-/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) ». In : Buchi (Éva)/Schweickard (Wolfgang) (éd.), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Nancy : ATILF : http://www.atilf.fr/DERom/entree/kon'Bit-a-.

 

2018

14.  GORAZD: An Old Church Slavonic Digital Hub. In: Miltenova, Anisava, Baranov, Victor, Miklas, Heinz, Hawkins, Kevin, Fuchsbauer, Jürgen (ed.): Digital and Analytical Approaches to the Written Heritage Proceedings of the 7th international conference El‘Manuscript ,,Textual Heritage and Information Technologies“, 2018. Sofia: Gutenberg Publishing House 2019, 114-128.

15.  La 2e journée byzantologique à Prague. Byzantinoslavica 76, 2018, 1-2, 323–325 (zpráva/report)

16.  Slovanské souznění či konflikty. Slavia 87, 2018, 4, 480–484. (zpráva/report)

17.  Limba slavonă şi slavonismele în context românesc. Romanoslavica 53, 2018, 4, 61-78.

18.  Literární dialekt nebo mikrojazyk? In: Holub, Z. (red.): Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě III. Opava: Slezská univerzita 2018, 177-190.

19.  Metodologická a terminologická úskalí grafizace dialektů v současné Evropě. In: Bogoczová, I., Nedomová, Z. (red.): Area-Slavica 2. Slovanské jazyky ve světle termínu. Ostrava: Ostravská univerzita 2018, 79-90.

20.  Knoll (Vladislav), 2018. */ɪn‑'βit‑a/ v.ditr. « prier (qn) de venir en un lieu ou de prendre part à (qch.) ; agir sur (qn) pour qu’(il) fasse (qch.) ». In: Buchi (Éva)/Schweickard (Wolfgang) (éd.), Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). Nancy : ATILF 2018 : http://www.atilf.fr/DERom/entree/In'Bit-a-  

21.  Фрагментация полабско-поморского языкового континуума. Slavia 87/1-3, 2018, 158-188.

22.  Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. The GORAZD Project: An Old Church Slavonic Digital Hub. Series Science Around us. What is it... Prague: Academia 2018. ISSN 2464-6245. (popularizační brožura/booklet).

 

2017

23.  Sociolingvistická situace psaných slovanských jazyků v 1. polovině 18. století. Slavia Occidentalis 74/1, 2017, 7-40. DOI: https://doi.org/10.14746/so.2017.74.1

24.  Типология чешско-румынских лексических параллелей. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno (ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček). Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2017, 215-227. ISBN 978-80-7422-619-9

25.  Европейские языки в открытом образовании: ресурсы, подходы и организация. In: Русский язык и открытое образование в контексте многоязычия в России и за рубежом. Материалы круглых столов (сост. Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова). Москва: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 2017, с. 158-179. ISBN 978-5-91515-075-4

26.  Pilát, Š, Knoll, V., Bericht vom Projekt GORAZD: Digitales Portal des Altkirchenslawischen, Byzantinoslavica 2017/1-2, s. 338-340. (zpráva/report)

27.  La journée byzantologique à Prague, Byzantinoslavica 2017/1-2, s. 336-338. (zpráva/report)

28.  Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. Проект ГОРАЗДЪ: Цифровой портал старославянского языка Сeрия “Наука вокруг нас. Что это такое...” Praha: Academia 2017. ISSN 2464-6245. (popularizační brožura/ booklet)

29.  Čajka, F., Chromá, M., Knoll, V., Pilát, Š., Spurná, K. GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny. Edice Věda kolem nás. Co to je... Praha: Academia 2017. ISSN 2464-6245. (popularizační brožura/ booklet)

30.  Trendy v elektronické diachronní lexikografii a jejich využitelnost ve slavistice. Slavia 86/2-3, 2017, s. 301-334.

31.  Pòmòrzanie ë pòmòrsczi jãzëk w Brazylëji. Pomerania 3/2017, s. 38-41.

32.  От литературных идиолектов к региональным литературным языкам (не только) в славянском мире. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения – МИК. 2017, с.  11-43. ISBN 978-5-87902-356-5

33.  Историко-языковые связи серболужицкого языка с полабским. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения 2017, с. 137-151. ISBN 978-5-87902-356-5

 

2016

34.  Stručné seznámení s polabštinou, Česko-lužický věstník 6/XXVI (2016), s. 43-45.

 

2014

35.  Kašubský duál, Slavia 83/3 (2014), s. 235-261.

36.  Поморяне, in: Большая российская энциклопедия 27. Москва 2014, s. 110.

37.  Recenze: Bígl Richard: Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování. Česko-lužický věstník 4/XXIV (2014), s. 29

 

2013

38.  Porovnání slovanských stop v zanikajících dolnoněmeckých a středoněmeckých dialektech, in: Slovanský svět: známý či neznámý (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2013, s. 27-38.

 

2012

39.  Kašubština v jazykovém kontaktu, Praha: Filozofická fakulta UK 2012, 290 s. (Varia; sv. 4) ISBN 978-80-7308-421-9 (paperback), ISBN 978-80-7308-603-9  (e-book) (monografie/book)

2011

40.  Frías-Conde, X., Bauçà i Sastre, A., Hedbávná, B., Knoll, V. Sintaxi contrastiva del català amb les llengües eslaves. Andorra 2011 (Biblioteca Andorrana Internacional vol. 3) ISBN: 978-99920-0-606-1 (monografie/book)

41.  Výskyt a význam skupiny TarT v kašubském literárním jazyce, in: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2011, s. 37-48.

42.  Kašubština českýma očima, in: Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18.-19. ledna 2011 v Hradci Králové (red. Miroslav Půža, Jakub Konečný), Brno 2011 (CD)

 

2010

43.  Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny, in: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (red. L. Dušková a kol.), Praha 2010, 96-104.

44.  Má kašubština povinný podmět? (Diachronní studie), in: Slovanský areál a Evropa (ed.  V. Čermák, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2010, s. 247-256.

 

2009

45.  Z problematiky gramatického popisu kašubštiny, Slavia 78/1-2 (2009), s. 1-22.

46.  Kašubština Stefana Fikuse v porovnání z luzińskými texty pruského období, in: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec, Praha 2009, s. 131-138.

47.  Básně humanistů, Česko-lužický věstník 5/2009, s. 33-35 (překlad).

 

2008

48.  Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Praha 2008, s. 29-46.

49.  Výskyt německých dialektismů v západoslovanských jazycích, in: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III - říjen 2007 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec 2008, s. 289-302.

 

2007

50.  Història del sistema polític andorrà / Dějiny andorrského politického systému. Jornades de catalanística a Praga (ed. J. R. Marina), Andorra 2007, s. 48-65.

51.  Z problematiczi czasników niemiecczégò pòchòdzenia w kaszëbiznie, in: Balto-Slavicum Pragense (Acta Slavica et Baltica vol. VII, ed. J. Marvan),  Praha 2007.

52.  Slavic Self-Interpretation in the Cashubian Literature before 1945, in: Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies (ed. L. Babka, P. Roubal), Prague 2007, s. 63-71

53.  Recenze: Kaszëbsczé dzeje ë dzysészé żëcé, Česko-lužický věstník XVII (2007), s. 30.

 

 

2005

54.  Er aranés: er occitan en Catalonha, in: Romania Alternativa 2005 (http://www.romaniaminor.net/alternativa/aran.pdf )

55.  Stručné porovnání (lužicko)srbského, polabského a pomořanského jazykového areálu, Česko-lužický věstník XV/11 (2005), s. 75-77.

56.  "Lem v Karpatach", Osudy jednoho zapomenutého východoslovanského etnika, Navýchod  4 (2005), s. 9-12.

57.  "Kvitok karpatski z dalekoho kraju", Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské Vojvodině, Navýchod 3 (2005), s. 14-16.

58.  Kašubská literatura, in: Navýchod. Slovanské literatury. Praha 2005.

59.  Frías-Conde, X., Bau¸a i Sastre (ed.) Verba et Terra. Antologie současné katalánské a galicijské poezie. 2005 (překlad básní v rámci antologie)

60.  Severní Katalánsko, Česko-lužický věstník XV (2005), s. 7–10.

 

2004

61.  Mezinárodní seminář české a lužickosrbské kultury, Česko-lužický věstník XIV (2004), s. 43–44.

 

2003

62.  Malý slovanský národ na pobřeží Baltu Česko-lužický věstník XIII/2 (2003), s. 18-21.

63.  Jakô mòżé bëc autonomijô?, Òdroda 2/2003.

64.  Staré pověsti polské, Navýchod 2/2003, s. 4-5.

65.  Znaczenié médiów dlô rozwiju mòwë, Òdroda 1/2003.

66.  Kaszëbë - jich mòwa ë kùltura, Navýchod 1/2003, s. 9-10.

67.  Letní škola kašubské kultury, Česko-lužický věstník XIII/2003, s. 86–7.

68.  Kašubské dny v Praze, Česko-lužický věstník XIII/2003, s. 16.

69.  Haná = Hanackô, Òdroda 9/2003.

70.  Czeszë ë Kłodzkô, Òdroda 8/2003.

 

2002

71.  Gotšalk - kníže polabských Slovanů, Navýchod 4/2002, s.12-14.

72.  Putování po Českém koutku kladském, Navýchod 5/2002, s.11-12.

73.  Lidoví pěvci Střední Asie, Navýchod 6/2002, s. 6-7.

74.  Nôwikszy môłi nôród, Òdroda 7/2002 (reed. in: Baska-Borzyszkowska, Felicja; Myszk, Wojciech: Jô kaszëbsczi, kaszëbskô w swiece III. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô. Gduńsk: Kaszëbskò-pòmòrsczé zrzeszenié 2017,  187-188).